Adatkezelési Tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató

 1. Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a ”Parfümerie Douglas” Kft. (székhely: 1052 Budapest, Váci u. 11/A., cégjegyzékszám: 01-09-689839, adószám: 12508574-2-41) (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint azon adatvédelmi és adatkezelési politikát, melyet Társaságunk magára nézve kötelező érvényűnek ismer el.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra és megtesszük a szükséges intézkedéseket azért, hogy azok az érintettek - tekintet nélkül nemzetiségükre vagy lakóhelyükre –, akik szolgáltatásainkat igénybe veszik és ezzel összefüggésben adják meg adataikat, vagy akikkel más módon kerülünk kapcsolatba és kezeljük a rájuk vonatkozó személyes adatokat, az őket megillető jogokat és alapvető szabadságokat, így különösen személyes adataik védelméhez és a magánélethez szabadságához fűződő jogukat indokolatlan korlátozás nélkül tudják gyakorolni.

Jelen tájékoztató hatálya a Társaságunk által – elektronikusan és papír alapon – végzett, a tájékoztatóban felsorolt adatkezelési műveletekre terjed ki.

Felhívjuk a jelen tájékoztatóban felsorolt adatkezelési tevékenységekkel érintett személyek figyelmét arra, hogy Társaságunk nem ellenőrzi azt, hogy az általuk megadott személyes adatok megfelelnek-e a valóságnak. Valamennyi érintett, aki személyes adatait Társaságunkkal megosztja, vagy azokhoz más módon hozzáférést enged a jelen tájékoztatóban írtak szerint, az adatok közlésekor felelősséget vállal azért, hogy kizárólag saját személyes adatainak megismerését teszi lehetővé, melyekről az érintett jogosult rendelkezni. Abban az esetben, ha az érintett a fentiektől eltérően jár el, úgy ezzel összefüggésben mindennemű felelősség kizárólag az érintett személyt terheli.

2. Adatkezelőre vonatkozó információk

A jelen tájékoztatóban feltüntetett személyes adatokat – a 25. fejezetében írt, adatfeldolgozóként folytatott adatkezelést kivéve – Társaságunk adatkezelőként kezeli. Az érintettek Társaságunkkal az alábbi elérhetőségeken keresztül tudnak kapcsolatba lépni:

Név: ”Parfümerie Douglas” Illatszer kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely és levelezési cím: 1052 Budapest, Váci u. 11/A.

Telefonszám: 06-1-235-4050

E-mail cím: info@douglas.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@douglas.hu

3. Fogalom-meghatározások

-       Személyes adat: minden olyan információ, amely a közvetlenül vagy közvetve azonosított, illetve – egy vagy több azonosító, tényező vagy tulajdonság alapján – azonosítható természetes személyre vonatkozik.

-       Adatkezelés: személyes adatokon végzett bármely művelet függetlenül annak módjától; ennek megfelelően adatkezelésnek minősül többek között a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, betekintés, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, hozzáférhetővé tétel más módon, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.

-       Adatkezelő: a ”Parfümerie Douglas” Kft., aki a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit önállóan vagy közös adatkezelés esetén más adatkezelőkkel együtt meghatározza.

-       Közös adatkezelés: a személyes adatok kezelésének azon válfaja, amikor az adatkezelés célját és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, és az adatvédelmi előírások teljesítésére vonatkozó kötelezettségük, illetve fennálló felelősségük megoszlását a közöttük létrejött megállapodásban határozzák meg.

-       Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó, a személyes adatokon történő technikai feladatok elvégzése, függetlenül az alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

-       Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki az adatkezelő megbízásából és nevében a személyes adatokat kezeli.

-       Hozzájárulás: az adatkezeléssel érintett személy akaratának önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, mellyel nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezik az adatkezelésbe.

-       Nyilvántartási rendszer: személyes adatokat tartalmazó adatbázis, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

-       Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adat megjelölése jövőbeli kezelésének korlátozása érdekében.

-       Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi vagy egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik.

-       Álnevesítés: azon műveletek, amelyek elvégzését követően további információk hiányában többé nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét személyre vonatkozik, ha a kiegészítő információkat elkülönítve tárolják és technikailag is biztosított az, hogy a személyes adatot azonosítható természetes személyekkel nem lehet összekapcsolni.

-       Felügyeleti hatóság: a személyes adatok kezelése során a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme és a személyes adatok Unión belüli szabad áramlásának megkönnyítése érdekében létrehozott független hatóság; Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

-       Adatvédelmi incidens: az adatbiztonsági előírások sérülése, amelynek eredményeképpen a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlenül vagy jogellenes módon megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, azokat jogosulatlan személyekkel közlik, vagy az adatokhoz ezen személyek hozzáférnek.

-       Weboldal: ahttps://www.douglas.hu/ URL címen elérhető online felület, melyen Adatkezelő webáruházát üzemelteti, és amelyet az érintettek az oldal megtekintése, illetve a webáruházban történő vásárlás céljából felkeresnek.

-       Cookie: vagy más néven „süti”, ún. anonim látogatásazonosító, melyet az Adatkezelő a honlapot megtekintő, illetve a honlapon működő webáruházban termékeket vásárló érintettek által a böngészés során használt eszközön elhelyez és visszaolvas. A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek alkalmazásával menthetők a honlapon alkalmazott beállítások, és nyomon követhető, hogy mely felhasználó hogyan látogatott a honlapra, és ott milyen műveleteket hajtott végre. Az ilyen adatsor önmagában semmilyen módon nem alkalmas a felhasználó azonosítására, személyes adatot nem tartalmaz, funkciója a böngészés megkönnyítése.

-       Remarketing: olyan, érdeklődés alapú hirdetési megoldás, mellyel a honlapot használó érintett számára az Adatkezelő testreszabott, az érintett érdeklődésének megfelelő hirdetéseket tud megjeleníteni.

-       Affiliate marketing: Adatkezelő és más vállalkozások közötti együttműködés, melynek lényege, hogy az affiliate marketing rendszert üzemeltető Adatkezelő termékét, szolgáltatását értékesíti a vele együttműködő partner, aki ezen tevékenységéért jutalékot kap. A jutalék kifizetése történhet kattintások alapján, vagy valamilyen eseményhez kötve, mely utóbbi azt jelenti, hogy a termék megrendelése vagy a szolgáltatás igénybevétele után kerül kifizetésre a jutalék a partner részére.

4. Adatkezelés módja, elvei

Mindazon személyes adatokat, amelyeket az Adatkezelő kezel, minden esetben közvetlenül az érintettektől gyűjti. Ennek megfelelően az Adatkezelő kizárólag azokat a személyes adatokat tárolja adatbázisaiban, illetve használja fel a jelen tájékoztatóban is meghatározott célokra, amelyeket az érintettek maguk bocsátottak az Adatkezelő rendelkezésére. Adatkezelő személyes adatokat sem nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból, sem más forrásból nem gyűjt, továbbá személyes adatokhoz az Adatkezelő harmadik személyek adattovábbítása útján sem jut hozzá.

A kezelt adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá, munkaköri feladataik teljesítéséhez feltétlenül szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelésre vonatkozó előírások maradéktalan érvényesülése érdekében az Adatkezelő belső adatkezelési szabályzatot alakított ki, amely az Adatkezelő valamennyi, a munkája során személyes adatokkal kapcsolatba kerülő alkalmazottja számára kötelező érvényű, és amelynek betartását az Adatkezelő minden munkavállalójától megköveteli.

A fentieken túlmenően személyes adatokhoz – erre vonatkozó adatfeldolgozási szerződések kötelező erejű rendelkezései szerint – az Adatkezelő részére olyan szolgáltatást nyújtó vállalkozások férhetnek hozzá korlátozott körben, akik adatfeldolgozónak minősülnek. A tájékoztató 26. fejezetében az Adatkezelő részletes felvilágosítást ad továbbá arról is, hogy közös adatkezelésre, illetve adattovábbításra mely esetekben, milyen személyes adatok vonatkozásában kerül sor. Azon adatkezelési műveletek részletes szabályai, melyek során az Adatkezelő úgy működik együtt harmadik személyekkel, hogy az adatkezelési szempontból mindegyik felet önálló adatkezelőnek kell tekinteni a 22., 23. és a 24. fejezetben kerültek kifejtésre.

Valamennyi, az Adatkezelő kezelése alatt álló személyes adathoz teljeskörű hozzáféréssel rendelkezik az Adatkezelő által kijelölt adatvédelmi tisztviselő – akinek elérhetősége a tájékoztató 31. fejezetében szerepel–, ezen tisztségéből fakadó feladatainak ellátása során.

A jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatokat az Adatkezelő, mint kozmetikai termékek kiskereskedelmével, forgalmazásával foglalkozó társaság, kizárólag ezen kereskedelmi, forgalmazási, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységei gyakorlása körében, minden esetben egyedileg meghatározott adatkezelési céloknak megfelelően használja fel.

Az adatkezelés módjának meghatározásakor és a teljes adatkezelési folyamat során az Adatkezelő végrehajtja mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek segítségével egyaránt biztosítható az adatvédelmi elvek érvényesülése, valamint az érintett személyek jogainak védelme. Az Adatkezelőnél, mint felelős adatkezelőnél bevezetésre kerülő intézkedések a tudomány és technológia jelenlegi állásának, a megvalósításhoz szükséges költségeknek, valamint a természetes személyek jogaira vonatkozó esetleges kockázatoknak a számbavételét és értékelését követően kerültek meghatározásra.

Az Adatkezelő a tudomására jutott valamennyi személyes adat kezelését jogszerűen és tisztességesen, továbbá oly módon végzi, hogy az adatkezelés annak teljes időtartama alatt az érintett természetes személyek számára is átlátható legyen.

Adatkezelő tevékenysége során a személyes adatok gyűjtésére kizárólag a jelen tájékoztatóban egyértelműen meghatározott, jogszerű célokból kerülhet sor. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy egyetlen felvett személyes adatot se kezeljen a tájékoztatóban részletezett célokkal össze nem egyeztethető módon.

Az Adatkezelő kizárólag az egyes adatkezelési célok szempontjából megfelelő és releváns, valamint a célok eléréséhez szükséges személyes adatokat kezeli. Adatkezelő arra törekszik, hogy az általa tárolt és kezelt személyes adatok mindig pontosak és naprakészek legyenek, ennek érdekében pedig megtesz minden szükséges intézkedést a pontatlan vagy helytelen adatok mielőbbi helyesbítése vagy törlése érdekében.

Adatkezelő a felvett személyes adatokat addig az időpontig tárolja, ameddig az az adatkezelés előre meghatározott céljainak eléréséhez szükséges. Az adatok kezelése során mindazon technikai és szervezési intézkedések alkalmazására sor kerül, melyek ahhoz szükségesek, hogy az Adatkezelő garantálni tudja az adatok biztonságát, ideértve azok jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása elleni védelmet.

Adatkezelő minden olyan esetben, ha az érintettek által átadott adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott, eredeti céljától eltérő célra akarja felhasználni, erről a jogosultat előzetesen, írásban tájékoztatja – az új cél és az adatkezelésre vonatkozó kiegészítő információk egyidejű megadásával –, továbbá gondoskodik arról, hogy ebben az esetben is rendelkezzen az adatok kezelését lehetővé tevő, megfelelő jogalappal.

Adatkezelőként Társaságunk számára fontos, hogy olyan technikai és szervezési intézkedéseket építsünk be az adatkezelési folyamatokba, amelyek segítségével biztosítható, hogy kizárólag a konkrét adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig történjen a személyes adatok kezelése, valamint ezeknek megfelelően legyen biztosítva az adatokhoz való hozzáférés lehetősége is. Fenti kötelezettségünk teljesítése érdekében belső szabályzatainkban rendszeres, kötelező felülvizsgálati határidőket határoztunk meg és olyan szabályozókat építettünk be az adatkezelési folyamatokba, amelyek alkalmasak arra, hogy az adatkezelési műveletek mindvégig a fenti keretek között maradjanak. Társaságunk számára kiemelt fontosságú, hogy azokat a személyes adatokat, melyek vonatkozásában az adatkezelés célja megvalósult, az adatok kezelésének időtartama lejárt, vagy az érintett erre vonatkozó jogszerű kérelmet terjeszt elő, haladéktalanul töröljük, illetve amennyiben az adatok törlése valamilyen okból nem lehetséges, úgy azok anonimizálása megtörténjen.

Erre vonatkozó jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve, a Társaságunk által végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezetünk. Az adatkezelési nyilvántartás tartalmazza többek között az Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét, az egyes adatkezelések célját, az adatkezeléssel érintett személyek és személyes adatok felsorolását, azon a személyek megnevezését, akikkel az adatokat közlik.

 5. Adatkezelő webáruházban folytatott tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy a Weboldalon, valamint a Douglas applikáción keresztül elérhető online webáruházban forgalmazott termékek megvásárlására vonatkozó elektronikus adásvételi szerződések tartalmának meghatározásához, a szerződés megkötéséhez, a szerződéses jogviszonyból fakadó kötelezettségek teljesítéséhez, valamint a szerződéssel kapcsolatos, Társaságunk jogszerű igényeinek érvényesítéséhez személyes adatok kezelése szükséges.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a webáruházban regisztrált felhasználóként, illetve regisztráció nélkül is tudnak megrendelést leadni. A webáruházban forgalmazott termékek megvásárlásához az érintetteknek az alábbi személyes adatokat kell megadniuk – attól függően, hogy regisztrált felhasználóként, vagy regisztráció nélkül küldik el rendelésüket.

Regisztrált felhasználói fiókkal rendelkező személyek esetén: név, lakcím, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, mobiltelefonszám, törzsvásárlói kártya száma (ha az érintett vásárló kártyabirtokos), nem, jelszó. Regisztráció nélkül vásárló érintettek által kötelezően kitöltendő adatok: név, lakcím, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, mobiltelefonszám, törzsvásárlói kártya száma (ha az érintett vásárló kártyabirtokos), nem.

A fent felsorolt személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a megrendelt termékeket értékesíthessük Önnek, továbbá ahhoz is, hogy a megrendelt áruk ellenértékét kiszámlázhassuk, majd pedig a termékeket kiszállíthassuk. Személyes adatainak kezelése tehát Társaságunk és Ön között létrejövő szerződéses kapcsolaton alapul.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Elkertv. 13/A. §-ában szereplő felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtása, valamint a szerződésből származó díj számlázása céljából a webáruházban forgalmazott termékek megvásárlásával kapcsolatos további – vásárlástörténeti – adatokat is kezeljük: regisztráció/megrendelés dátuma, Douglas törzsvásárló/egyéb vevő, utolsó vásárlás során használt fizetési mód, megrendelés adatai (rendelés dátuma, rendelésszám, fizetési mód, szállítási mód, rendelés státusza, fizetés státusza, rendelés végösszege, megrendelt termékek neve, cikkszáma, mennyisége, egységára, ÁFA mértéke, törzsvásárlói kedvezmény mértéke, termékre vonatkozó egyéb kedvezmény adatai, termék készletadatok, rendelést indító eszköz és annak anonimizált IP címe).

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése körében abból a célból is kezeljük, hogy a Társaságunk által nyújtott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó információkat az Ön részére eljuttassuk, így többek között értesítsük Önt a regisztráció sikeres megtörténtéről, a webáruházban leadott megrendelés beérkezését, rögzítését, feldolgozásának megkezdését visszaigazoljuk Önnek, továbbá a megrendelés feldolgozásának állásáról tájékoztassuk. Fel kívánjuk hívni a figyelmét arra, hogy ezen tájékoztató levelek sem hírlevélnek, sem egyéb marketing vagy reklám célú megkeresésnek nem minősülnek, azok elküldéséhez az érintettek külön hozzájárulása nem szükséges.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a fent felsorolt személyes adatait nem, vagy csak részben bocsátja rendelkezésünkre, úgy – a szerződés teljesítéséhez szükséges alapvető információk hiányában – nem áll módunkban szerződést kötni Önnel.

Abban az esetben, ha Ön a webáruházban megvásárolt terméket személyes átvételét választja, úgy regisztráció/megrendelés során megadott mobiltelefonszámát Társaságunk saját jogos érdeke alapján kezeli. A telefonszám ismerete hiányában ugyanis nem tudnánk felhívni az Ön figyelmét arra, hogy az erről szóló, e-mailben küldött tájékoztatás ellenére át nem vett megrendelését meddig tartjuk rendelkezésre, mielőtt a megrendelést sikertelennek minősítjük és intézkedünk a kifizetett vételár visszafizetése érdekében. A megrendelt termékek személyes átvételét választó érintettek mobiltelefonszámának a Társaságunkat megillető jogos érdek alapján történő kezelése érdekében a kötelező adatvédelmi előírásoknak megfelelően elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet.

Az érdekmérlegelési teszt során összevetettük egymással az adatkezelői és az érintettek oldalán fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat, amelynek eredményeképpen megállapításra került, hogy a webáruházban vásárolt termékek személyes átvételét választó érintettek mobiltelefonszámának kezelését megalapozó adatkezelői jogos érdek erősebb és hangsúlyosabb, mint ezen érintetteknek ahhoz fűződő érdeke, hogy ezen adatot ne ismerhessük meg, illetve ne kezelhessük – továbbá ezen adatkezelés tulajdonképpen az érintettek érdekét is szolgálja, ugyanis ezáltal csökkenthető annak az esélye, hogy az érintettek elmulasszák a megrendelések átvételét.

Abban az esetben, ha Ön a Weboldalon vásárlóként regisztrál, személyes adatait mindaddig kezeljük, ameddig Ön saját felhasználói fiókját meg nem szünteti. Fel kívánjuk hívni figyelmét arra, Társaságunkat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számvtv.”) 169. § (2) bekezdése alapján terhelő, a számlák és a könyvelés részét képező vevőkről készített nyilvántartás megőrzésére vonatkozó kötelezettsége alapján a megvásárolt termékek ellenértékéről kiállított számlán szereplő, valamint a vásárláshoz kapcsolódó adatokat a számla kiállításától, illetve a nyilvántartás elkészítésétől számított 8 évig kezeljük. A fentiek alapján tehát, ha Ön felhasználói fiókját a vásárolt termékre vonatkozó számla kiállításától számított 8 éven belül törli, úgy Társaságunk a fiók megszüntetése után is jogosult következő személyes adatainak kezelésére a 8 éves időtartam lejártáig: név, számlázási cím, megvásárolt termékek köre, vételára, fizetési mód.

Ha Ön regisztráció nélkül ad le megrendelést, úgy a szerződéses kapcsolat létrehozása, valamint a szerződés fenntartása és teljesítése érdekében megadott személyes adatokat Társaságunk a Számvtv. 169. § (2) bekezdésében előírt kötelezettsége alapján a számlákat és a könyvelés részét képező vevőkről készített nyilvántartást Társaságunk a számla kiállításától, illetve a nyilvántartás elkészítésétől számított 8 évig köteles olvasható formában megőrizni, erre tekintettel a számlán szereplő személyes adatokat (név, számlázási cím, megvásárolt termékek köre, vételára, fizetési mód), valamint a vásárlástörténeti adatokat is kezeljük a fenti időtartam elteltéig.

Tájékoztatjuk, hogy a fent felsorolt adatokat abból a célból is kezeljük, hogy – az Ön esetleges önkéntes teljesítésének hiányában – a szerződésből eredő vételár-követelésünk érvényesítésére irányuló jogi eljárásokat meg tudjuk indítani. Az adatok kezelésének jogalapja ezen cél esetében Társaságunk ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az Önnel szemben fennálló követelést érvényesíteni tudjuk.

A fenti személyes adatok Társaságunkat megillető jogos érdek alapján történő kezelése érdekében a kötelező adatvédelmi előírásoknak megfelelően elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési teszt során összevetettük egymással a saját és az érintettek oldalán fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat, amelynek eredményeképpen megállapításra került, hogy Társaságunknak a szerződésekből eredő követelések érvényesítéséhez szükséges adatok kezelését megalapozó jogos érdeke erősebb és hangsúlyosabb, mint az érintetteknek ahhoz fűződő érdeke, hogy ezen adataikat az adatkezelő ne ismerhesse meg, illetve ne kezelhesse. Ezen adatok kezelésének hiánya ugyanis ellehetetlenítené Társaságunknak a szerződés teljesítésének hiányában az érintettel szemben fennálló jogszerű követelés érvényesítését, ami indokolatlanul hátrányos helyzetet idézne elő számunkra. Szavatoljuk, hogy ezen adatok kezelésére csakis abban az esetben kerül sor, ha az érintettel szemben Társaságunknak olyan lejárt és esedékessé vált követelése áll fenn, amelynek érvényesítését az érintettel szemben megkezdte.

Azon adatkezelés vonatkozásában, mely Társaságunk jogos érdekén alapul, Önnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel szemben, saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon. A tiltakozási joggal kapcsolatban részletes információkat a jelen tájékoztató 28. fejezetének F. pontjában olvashat.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a webáruházban történő vásárlás eredményeként létrejövő szerződés alapján Önnel szemben követelésünk áll fenn, úgy az igény érvényesítése érdekében megindításra kerülő eljárások lefolytatásához szükséges, követeléskezelési célból kezelt személyes adatai átadásra kerülnek a behajtásban közreműködő harmadik személyek (jogi képviselő) részére.

Abban az esetben, ha Ön a Douglas applikációt letölti és telepíti mobiltelefonjára, illetve egyéb okos eszközére, továbbá engedélyezi, hogy az applikáció különböző értesítéseket (ún. „push notification”) küldjön Önnek, úgy az alábbi személyes adatait is kezelni fogjuk: egyedi felhasználói azonosító, tartózkodási helyre vonatkozó adatok (amennyiben az applikáció számára engedélyezi a helyadatokhoz való hozzáférést), applikáció segítségével beolvasott termékek köre (amennyiben használja a különböző termékek vonalkódjának beolvasását lehetővé tevő funkciót a termék webáruházi elérhetőségének, illetve árának ellenőrzése érdekében). Tájékoztatjuk, hogy kezelt személyes adatai közül az egyedi felhasználói azonosítóját az az adatfeldolgozónk is jogosult kezelni, aki az applikáció megfelelő működését biztosító keretrendszer működtetésében nyújt segítséget Társaságunknak.

A fenti adatok kezelésére az Ön hozzájárulása alapján kerül sor, amit az értesítések küldésének engedélyezésével ad meg Társaságunk számára. Az adatok kezelésének célja, hogy meg tudjuk jeleníteni Önnek az applikáció felületén keresztül azokat az értesítéseket, melyek a webáruházzal kapcsolatos legfrissebb információkat tartalmazzák, ideértve többek között a különféle akciókat, nyereményjátékokat, új termékek/kollekciók megjelenését és elérhetőségét a webáruházban.

Az értesítések küldése céljából kezelt adatainak kezelése addig tart, amíg Ön hozzájárulása nem vonja vissza, azaz az értesítések küldését le nem tiltja az applikációban a „Profil”, majd a „Beállítás” menüpontban.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a személyes adatok jogellenes vagy Társaságunk megtévesztésére irányuló használata esetén, illetve akkor, ha az érintett Társaságunk rendszere ellen támadást intéz, vagy Társaságunk sérelmére bűncselekményt követ el a Weboldal használata során, úgy Társaságunk az érintett felhasználói fiókjának megszüntetésével egyidejűleg az érintett személyes adatait is haladéktalanul törli azzal, hogy bűncselekmény gyanújának, illetve az érintett polgári jogi felelősségének fennállása esetén Társaságunk jogosult az adatokat a vonatkozó hatósági, bírósági eljárások lefolytatásáig kezelni a megfelelő adatbiztonsági intézkedések mellett.

Termékértékelések

Azon érintettek személyes adatait is kezeljük, akik a webáruházban megvásárolható termékek saját oldalán az adott termékre vonatkozó értékelést adnak le. Az értékelés leadásához az érintett e-mail címének és termékkel kapcsolatos véleményének megadása feltétlenül szükséges. Amennyiben az érintett nevét is megadja a kiválasztott termék értékelése során, illetve szabadszavas véleményében további személyes adatokat is feltüntet, úgy ezen adatokat is kezeljük.

A fenti adatok kezelése abból a célból történik, hogy Társaságunk az érintettnek a termékre vonatkozó értékelését a Weboldalon meg tudja jeleníteni, továbbá meg tudjon bizonyosodni arról, hogy az értékelés nem robottól származik.

Az érintettek a webáruházban forgalmazott termékek adatlapján az „Értékelések” menüpont megnyitását követően személyes adataik megadásával, és az értékelés elküldésével hozzájárulnak személyes adataik kezeléséhez.

Az adatkezelés mindaddig tart, amíg az érintett személy az erre vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja. Társaságunk felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása esetén a termékhez kapcsolódó értékelést a továbbiakban nem tudjuk megjeleníteni a Weboldalon. Tájékoztatjuk továbbá a termékekre értékelést leadó személyeket, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az ezt megelőzően végzett adatkezelésünk jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonására vonatkozó részletes tájékoztatás a jelen tájékoztató 28. fejezetének G. pontjában található.

 6. Cookie-k használata a Weboldalon

A Weboldalon ún. sütiket vagy más néven „cookie”-kat alkalmazunk, amelyek a Weboldal böngészésének folyamatát egyszerűsítik, valamint rendszeradminisztrációs, statisztikai és marketing célokat szolgálnak.

A testreszabott kiszolgálás érdekében a Weboldal látogatóinak böngészés céljából használt eszközén ún. anonim látogatásazonosítót (cookie) helyezünk el és olvasunk vissza. A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek alkalmazásával menthetők a honlapon alkalmazott beállítások, és nyomon követhető, hogy mely felhasználó hogyan látogatott a honlapra, és ott milyen műveleteket hajtott végre. A cookie alapvető funkciója a böngészés megkönnyítése.

A Weboldalon alkalmazott cookie-k – tárolási idejüket tekintve – az alábbi kategóriába sorolhatók:

- átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően működjenek. A munkamenet lezárultáig érvényes cookie-k a böngésző bezárásáig kerülnek rögzítésre a látogató által használt eszközön.

- állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használhatunk a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása, Weboldal biztonságos felületeihez való hozzáférés biztosítása, Weboldalon folytatott aktivitás elemzése). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a látogató internetes böngészőjében milyen beállításokat alkalmaz. A meghatározott érvényességi idővel rendelkező állandó cookie-k törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak az érintett eszközén.

A Weboldalra történő belépéskor kifejezetten felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy a Weboldalon cookie-k használatára kerül sor.

Ha az érintett felkeresi Weboldalunkat, úgy a böngészés során használt eszközén, illetve a böngészőjében települő, elengedhetetlenül szükséges cookie-k által gyűjtött személyes adatok kezelésének jogalapja Társaságunk jogos érdeke. E jogalap alkalmazásához elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet, melynek során összevetettük egymással a Társaságunk oldalán fennálló, a személyes adatok kezelését megalapozó jogos érdeket, valamint az érintettek ahhoz fűződő érdekét, hogy adataik kezelésére ne kerüljön sor. Az érdekmérlegelési teszt alapján a megállapításra került, hogy a cookie-k által gyűjtött adatok kezeléséhez fűződő jogos érdekünk ténylegesen fennáll, és elsőbbséget élvez az érintettek oldalán fennálló azon jogos érdekkel szemben, hogy a Weboldal megfelelő működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k segítségével végzett adatkezelés hatálya ne terjedjen ki rájuk.

Azok a cookie-k, melyek a Weboldal működéséhez nem elengedhetetlenül szükségesek, kizárólag akkor települnek érintett által használt eszközre, illetve böngészőjébe és gyűjtenek adatokat az érintettről, ha ezek alkalmazásához és az adatkezeléshez az érintett a Weboldalon megjelenő ún. cookie panel megfelelő gombjaira kattintva – az általunk biztosított tájékoztatás birtokában – kifejezetten hozzájárul. Az érintetteknek lehetőségük van arra, hogy hozzájárulásukat egységesen, valamennyi cookie vonatkozásában adják meg, de dönthetnek úgy is, hogy csak egy bizonyos típusú cookie használatát engedélyezik.

A Weboldalon alkalmazott cookie-k elnevezéséről, céljáról, szolgáltatójáról, típusáról és lejáratáról a cookie panelen nyújtunk tájékoztatást, mely a ’Részletek megjelenítése’ gombra kattintva tekinthető meg.

Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy a cookie-kat törölhetik saját eszközeikről, illetve – a Weboldal használatához elengedhetetlenül szükséges cookie-k kivételével – letilthatják böngészőjükben azok alkalmazását, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a Weboldal egyes szolgáltatásait nem, vagy csak korlátozottan tudják igénybe venni. A cookie-k kezelésére általában a böngésző Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. Az alábbi linkekre kattintva az érintettek – az általuk használt böngésző típusától függően – további segítséget kaphatnak a fenti beállítások elvégzéséhez:

Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=1

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Microsoft Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-edge/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-a-microsoft-edge-ben-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Safari (Apple Mac számítógépen):

https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

Safari (egyéb Apple okos eszközön):

https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Amennyiben nem szeretné, hogy az Ön által használt végberendezéseken a fenti célból cookie-k elhelyezésére kerüljön sor, úgy ezt Társaságunk részére írásban az info@douglas.hu e-mail címen vagy postai úton Társaságunknak címezve, a ”Parfümerie Douglas” Kft., 1052 Budapest, Váci u. 11/A. levelezési címre küldve jelezheti.

Remarketing

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Weboldalon ún. remarketing hirdetési eszközöket alkalmazunk, ennek során naplózzuk a honlapot meglátogató érintettek felhasználási adatait és a böngészéshez használt eszközük beállításait abból a célból, hogy az érintettek számára testreszabott, érdeklődésen alapuló hirdetéseket jelenítsünk meg az általunk forgalmazott termékekről, illetve nyújtott szolgáltatásokról. Az általunk használt rendszer automatikusan rögzíti belépéskor, illetve kilépéskor az érintett eszközének adatait, melyek a Weboldal használata során generálódnak. Ezek a technikai adatok az érintett személyes adataival nem kapcsolhatók össze, és azokhoz kizárólag Társaságunk férhet hozzá.

Társaságunk a Weboldal felkeresésekor remarketing célból az érintett böngészőjében automatikusan cookie-kat helyez el, melyek azonban nem gyűjtenek semmilyen személyes adatot az érintettől, továbbá nem alkalmasak az érintett felhasználó azonosítására sem. Társaságunk nem jogosult az érintettek által jelen tájékoztatóban meghatározott célokból rendelkezésére bocsátott személyes adatokat remarketing célból felhasználni, illetve harmadik személyek részére továbbítani, más módon elérhetővé tenni.

A cookie-k által rögzített felhasználási adatok rögzítésének célja egyrészről az, hogy Társaságunk az érintettek által a honlapon folytatott tevékenységekről, megtekintett tartalmakról statisztikai kimutatásokat készítsen, a Weboldalt a felhasználói élmény javítása érdekében fejleszteni tudja, valamint a honlap látogatói, felhasználói számára testreszabott hirdetéseket jelenítsen meg.

Affiliate marketing

Az ún. Affiliate marketing (vagy más néven partner-marketing) egy internetalapú értékesítési mechanizmus, mely lehetővé teszi Társaságunk számára, hogy saját termékeinkre, szolgáltatásainkra vonatkozó reklámokat jelenítsünk meg más honlap-üzemeltetők, azaz az affiliate marketing partnerek honlapjain, mely megjelenésért cserébe jutalékot fizetünk az így generált kattintásszám vagy az eladások alapján. Társaságunk az ún. Affiliate marketing rendszer használatával hozzáférhetővé tesz egy reklámot – ez lehet egy banner vagy más, internetes reklámozásra/promócióra szolgáló eszköz – melyet ezután az affiliate marketing partnerek saját honlapjukon vagy más értékesítési csatornák – kulcsszavas hirdetés, e-mail marketing – segítségével jelenítenek meg.

Webáruházunkban több különböző szolgáltató által működtetett Affiliate marketing rendszer konverziókövetésre szolgáló eszközeit használjuk. Ebből a célból cookie-kat helyezünk el a felhasználók végberendezésein, melyek kizárólag azt a célt szolgálják, hogy egy adott promóciós eszköz eredményességét pontosan meg tudjuk határozni, továbbá ezek segítségével lehetséges a reklámot megjelenítő partnerrel szemben a megfelelő elszámolás és a teljesítményalapú díjazás biztosítása. Az egyes cookie-k kizárólag arra vonatkozó adatokat tartalmaznak, hogy egy végberendezésről mikor kattintottak egy meghatározott reklámra.

7. Panaszkezeléssel és a bejelentett szavatossági igények kezelésével összefüggésben kezelt személyes adatok

Az egyes Douglas parfümériákban a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény („Kertv.”) 5. § (4) bekezdése alapján kötelezően kihelyezett Vásárlók könyvébe az üzletek működésével és Társaságunk kereskedelmi tevékenységével kapcsolatos panaszok és javaslatok bejegyzése során megadott valamennyi személyes adatot kezeljük. A kezelt adatok a bejegyzések függvényében eltérőek lehetnek, de az adatkezelés általában az érintett nevére és lakcímére terjed ki. Az adatkezelés jogalapja a Társaságunkat terhelő, a panaszok, illetve egyéb javaslatok érdemi kivizsgálására és megválaszolására vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

A Vásárlók könyvébe történő bejegyzés során az érintettek által megadott személyes adatok kezelése szükséges ahhoz, hogy Társaságunk azokat meg tudja vizsgálni, valamint az érintettek számára adekvát választ tudjon adni. Azokat a személyes adatokat, melyeket a Vásárlók könyvében rögzített bejegyzések tartalmaznak, a panaszok, illetve egyéb bejegyzések megválaszolásától számított 3 évig kezeljük a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”) 17/A. § (7) bekezdése alapján.

Biztosítjuk a parfümériákban, illetve a webáruházban vásárló természetes személyek számára a Társaságunk által forgalmazott termékekkel, azok értékesítésével kapcsolatos panasztétel lehetőségét mind szóban – jegyzőkönyv felvétele mellett –, mind pedig írásban.

A szóbeli panasz megtétele során Társaságunk az érintett nevét, lakcímét, míg írásban benyújtott panaszok esetében a fenti adatokon túlmenően az érintett bejelentő által saját elhatározásból megadott további személyes adatokat kezeli. Az adatkezelés jogalapja Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, melyet az Fgytv. 17/A. § (3) – (6) bekezdései írnak elő számunkra.

Társaságunkhoz panasszal forduló személyek adatainak kezelése kizárólag abból a célból történik, hogy a jegyzőkönyvbe mondott vagy írásban benyújtott panaszt a jogszabály által előírt határidőn belül ki tudjuk vizsgálni és meg tudjuk válaszolni. A szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyvben szereplő személyes adatokat, valamint az írásbeli panaszbeadványban, valamint az arra adott válaszban megjelölt személyes adatokat – jogi kötelezettségünknek eleget téve – a jegyzőkönyv felvételétől, valamint a panasz megválaszolásától számított 3 évig kezeljük.

Amennyiben az egyes parfümériákban, illetve a Weboldalon működő webáruházban forgalmazott terméket megvásárló természetes személy a vásárlást követően Társaságunk szavatossági igényt érvényesít, úgy kezeljük az igényérvényesítő nevét, lakcímét, a megvásárolt termék megnevezését, vételárát, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját és leírását, az érvényesíteni kívánt jogot, illetve az igény rendezésével kapcsolatos adatokat. Az adatkezelés jogalapja ilyen esetben a Társaságunkat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) XXIV. fejezete, a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, valamint a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján terhelő jogi kötelezettség teljesítése.

Az érintettek adatainak kezelése abból a célból történik, hogy Társaságunk az érintetti igények elbírálása érdekében intézkedni tudjon, a kapcsolatot felvegye az érintett személyekkel, illetve tájékoztassa az igényérvényesítő személyeket a kérelem elbírálásáról. A Douglas parfümériákban vásárló személyek által szavatossági jogaik érvényesítése érdekében megadott személyes adatok kezelését Társaságunk az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételétől számított 3 évig kezeli a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdése alapján.

 8. Vevőszolgálat működtetése során végzett adatkezelés

Az általunk működtetett webáruház vevőszolgálatához forduló érintettek által megadott személyes adatokat kezeljük; az adatok köre eltérő attól függően, hogy az érintett telefonon keresztül, vagy e-mailben lép kapcsolatba vevőszolgálatunkkal. Telefonos kapcsolatfelvétel esetén kezeljük az érintett nevét, telefonszámát, hangját, az érintett által a telefonhívás során közölt valamennyi személyes adatot (ideértve az érintett hívás során hallható hangját is), valamint a hívással kapcsolatos forgalmi adatokat (hívás időpontja, hívás időtartama, hívás egyedi azonosítója, hívást kezelő munkatárs felhasználóneve). Amennyiben az érintett telefonhívását munkatársaink valamilyen okból nem tudják fogadni, úgy ilyenkor az érintett telefonszámát, valamint a beérkező hívás időpontját kezeljük; ha vevőszolgálatos munkatársunk az érintettet visszahívja, úgy Társaságunk mindazokat az adatokat kezeli, amelyeket a bejövő hívások esetén irányadók.

Ha az érintett vevőszolgálatunkhoz írásban fordul, úgy e-mail címét és nevét, valamint azon személyes adatait kezeljük, melyek az általa elküldött e-mailben feltüntetésre kerülnek. Az általunk kezelt adatok közvetlenül az érintettektől származnak, akik vevőszolgálatunkhoz fordulnak és ennek során megadják személyes adataikat.

Az érintettek adatai kezelésének jogalapja Társaságunk jogos érdeke, mely jogalap alkalmazásához lefolytattuk az érdekmérlegelést, melynek során megvizsgáltuk a saját oldalunkon fennálló és az adatkezelést megalapozó jogos érdekeket, valamint az adatkezeléssel érintett természetes személyek érdekeit, illetve az adatkezeléshez fűződő jogaikat és alapvető szabadságaikat. Az érdekmérlegelést követően arra a következtetésre jutottunk, hogy az érintettek adatainak kezelését lehetővé tevő jogos érdekünk ténylegesen fennáll és erősebb, mint az érintettek ahhoz fűződő érdeke, hogy a vevőszolgálat felkeresése során megadott adataik kezelésére ne kerüljön sor.

A vevőszolgálatunkhoz telefonon keresztül vagy e-mailben forduló érintettek adatai kezelésének célja az, hogy részükre érdemi visszajelzést tudjunk adni felmerült kérdésükre, problémájukra. Az érintettek adatai kezelésének célja továbbá az is, hogy ezáltal növelni tudjuk az ügyfélkiszolgálás színvonalát, valamint az érintett által szóban, illetve írásban megtett, az online adásvételi szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatokat, kérelmeket dokumentáljuk és elbíráljuk, valamint az érintettek által bejelentett panaszok, illetve szavatossági igények kivizsgálása és orvoslása érdekében megfelelő időn belül a szükséges intézkedéseket meg tudjuk tenni, illetve szerződés alapján fennálló, illetve a jogszabály által előírt kötelezettségeink teljesítését egy esetleges jogorvoslati eljárásban is hitelt érdemlő módon tudjuk bizonyítani.

Az e-mailben vevőszolgálatunkhoz forduló személyek adatainak kezelése a kapcsolatfelvételtől számított 6 hónapig tart. Vevőszolgálatunkkal folytatott, rögzített telefonbeszélgetésekben elhangzó személyes adatok, valamint az érintett telefonszámának és a hívástörténeti adatoknak a kezelése a hívás rögzítésétől számított 6 hónapig tart. A fentiektől eltérően abban az esetben, ha a vevőszolgálatnál panaszt tesznek vagy szavatossági, illetve jótállási igényt jelentenek be, úgy az érintettek által megadott adatokat a 7. fejezetben írt határidők betartása mellett végezzük, amennyiben pedig az érintettek vevőszolgálatunk részére elállással kapcsolatos nyilatkozatot küldenek e-mailben, úgy személyes adataikat a 9. fejezetben írt határidő lejártáig kezeljük.

Azon adatkezelés vonatkozásában, mely Társaságunk jogos érdekén alapul, Önnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel szemben, saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon. A tiltakozási joggal kapcsolatban részletes információkat a jelen tájékoztató 28. fejezetének F. pontjában olvashat.

9. Termékek visszáruzásához kapcsolódó adatkezelés

Abban az esetben, ha a parfümériák egyikében vagy a webáruházban vásárló személyek elállnak a vásárlástól, és a terméket az üzletbe visszavétel céljából visszaviszik vagy Társaságunk részére postán visszaküldik, úgy ezen személyek nevét és lakcímét, a visszáruzott termék és a vásárlás adatait, illetve, ha az érintett a megvásárolt/megrendelt termék ellenértékét bankkártyával egyenlítette ki, úgy az érintett bankszámlaszámát kezeljük (kivéve, ha az érintett a vételár készpénzben történő visszatérítéséhez kifejezetten hozzájárult).

Parfümériában történő vásárlás esetén ezek a személyes adatok a visszáru bizonylaton kerülnek feltüntetésre, melyből egy példányt a vásárló kap meg, egy példányt pedig a Társaság őriz meg. Az érintettek adatainak kezelését Társaságunk számára a 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 3. mellékletének EC) pontjának 4. alpontja és a Ptk. 6:213. §-a írja elő, így az adatkezelés jogalapja ezen adatok vonatkozásában a Társaságunkat terhelő jogi kötelezettség teljesítése. Ha az érintett webáruházunkban vásárol, úgy adatai az általa visszaküldött elállási nyilatkozaton szerepelnek; az adatok kezelése a Társaságunkra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén alapul, amit a Ptk. 6:213. §-a, és a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 23. §-a, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) 77. § és 78. §-ai írnak elő.

A visszáru bizonylaton, illetve az elállási nyilatkozaton szereplő személyes adatok kezelésének célja egyrészről az, hogy Társaságunk teljesíteni tudja a jogszabály által előírt kötelezettségét, továbbá eleget tudjon tenni a vásárló azon kérésének, ami a megvásárolt termék visszavételére és az általa kifizetett vételár visszafizetésére vonatkozik.

A személyes adatok kezelésének időtartama annak az üzleti évnek a lezárásától számított 5 évig tart, mely évben a visszáru bizonylatok kiállítása, illetve az elállási nyilatkozatok megtétele történt, ezt az adatkezelési időtartamot az Art. 78. §-a írja elő Társaságunk számára.

 10. Douglas törzsvásárlói kártyával rendelkező személyek adatainak kezelése

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Douglas törzsvásárlói kártya igénylésére szolgáló adatlap kitöltésével és Társaságunk részére történő eljuttatásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az igénylés során közölt adataikat a Parfümerie Douglas Kft. a törzsvásárlói kártya használatának biztosítása, a nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, valamint az új szolgáltatások bevezetése érdekében kezelje. A törzsvásárlói program keretében a hűségpontok jóváírása, valamint a hűségcsekk kiállítása és kezelése érdekében a kártyaigénylőnek a törzsvásárlói kártya igénylésekor, illetve megújításakor legalább az alábbi személyes adatait meg kell adnia: név, lakcím, születési dátum, e-mail cím, mobiltelefonszám. Felhívjuk valamennyi érintett figyelmét arra, hogy a fent felsorolt személyes adatok megadásának hiányában a kártyaigénylő törzsvásárlói kártya kiállítására, illetve a törzsvásárlói programban történő részvételre nem jogosult.

Az érintett az adatlap kitöltésekor megadhatja nemét is, amennyiben erre sor kerül, úgy adatkezelésünk erre is kiterjed.

A hűségprogramban való részvételhez szükséges személyes adatokat a kártya érvényességi ideje alatt, de legfeljebb a kártyabirtokos utolsó vásárlásától számított 10 év elteltéig kezeljük, valamint ugyanezen időtartam vonatkozik az érintett vásárlási adatainak (a hűségpontok biztosítása, illetve a hűségcsekkek érvényesítése érdekében) kezelésére, nyilvántartására is.

A kártyabirtokos az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás elolvasását követően, a jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Társaságunk a kártyabirtokos által megadott adatokat, valamint a kártyabirtokos vásárlásai során keletkező vásárlástörténeti adatait (vásárlások helye, ideje, cikktörzse, értéke) közvetlen üzletszerzési, tájékoztatási és piackutatási célból felhasználja.

Az érintett bármikor jogosult arra, hogy a jelen pontban írt célokból felhasznált adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja. Társaságunk tájékoztatja azonban az érintetteket, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás visszavonása azt eredményezi, hogy Társaságunk a hozzájárulás visszavonását követően nem tudja biztosítani a törzsvásárlói kártya rendeltetésszerű használatát, ezért a hozzájárulás visszavonása a törzsvásárlói programban való részvételre vonatkozó szerződés érintett általi felmondásának minősül.

Felhívjuk a kártyabirtokosok figyelmét, hogy amennyiben az adatkezeléshez történő hozzájárulásukat időközben visszavonják, úgy a visszavonás az ezt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti. A hozzájárulás visszavonására vonatkozó részletes információka a jelen tájékoztató 28. fejezetének G. pontjában találhatók.

 11. Marketing célú adatkezelés

Amennyiben Ön a Douglas törzsvásárlói kártya jelentkezési lap megfelelő rovatainak egyértelmű kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy Társaságunk megkeresse Önt a tevékenységi körébe tartozó, illetve az általa forgalmazott termékekkel kapcsolatos egyedi ajánlatokkal, további információs anyagokat küldjön Önnek, úgy ebben az esetben az adatkezelés célja ezen egyedi ajánlatok eljuttatása.

Marketing célú megkeresések küldése céljából adatait mindaddig kezeljük, amíg az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását Ön vissza nem vonja. Adatainak marketing célból történő kezeléséhez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult írásban visszavonni a Douglas törzsvásárlói kártya birtokosként a ”Parfümerie Douglas” Kft., 1052 Budapest, Váci u. 11/A. postacímre, vagy a card@douglas.hu e-mail címre küldött levél útján.

Társaságunk nevében a Douglas törzsvásárlói kártyához kapcsolódó hírleveleket SMS-ben vagy postai úton szerződött adatfeldolgozók juttatják el. Az adatfeldolgozók részére a kártyabirtokos által megadott telefonszám, illetve név és lakcím adatok kerülnek átadásra. Az adatfeldolgozó partnerekre vonatkozó információk a jelen tájékoztató 1. számú mellékletében találhatók.

Ön a Weboldalon személyes adatainak megadásával feliratkozhat Társaságunk hírleveleire. Azzal, hogy e-mail címét és nemét megadja, majd ezt követően a feliratkozáskor megadott e-mail címre elküldött visszaigazoló üzenetben található linkre kattintva feliratkozási szándékát megerősíti, Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait hírlevél küldése céljából kezeljük. Adatait mindaddig kezeljük, amíg hozzájárulását vissza nem vonja, melyet bármikor megtehet a hírlevelek alján található linkre kattintva vagy a Weboldalon kifejezetten erre a célra létrehozott leiratkozási felületen keresztül.

Akár Douglas törzsvásárlói kártya birtokosként vonja vissza korábban adott, adatainak marketing célú kezeléséhez adott hozzájárulását, akár a hírlevelekről iratkozik le, Társaságunk haladéktalanul intézkedik annak érdekében, hogy rendszereiben a hozzájárulás visszavonásának ténye átvezetésre kerüljön, és a jövőben marketing célból az Ön személyes adatainak kezelésére ne kerüljön sor. A hírlevélről történő leiratkozás megtörténtéről az érintett részére minden esetben visszaigazolást küldünk.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy abban az esetben, ha Ön Douglas kártyabirtokosként hozzájárult adatainak marketing célú kezeléséhez, és a Weboldalon is feliratkozott a hírlevélküldésre, úgy amennyiben hozzájárulását mindkét esetben vissza akarja vonni, úgy ezt szükséges jeleznie a card@douglas.hu vagy postán a ”Parfümerie Douglas” Kft., 1052 Budapest, Váci u. 11/A. címre küldött üzenetben, valamint ezzel egyidejűleg a hírlevélről is le kell iratkoznia a fent írt módok egyikén.

Felhívjuk figyelmét arra is, hogy a hozzájárulásának visszavonása egyik esetben sem befolyásolja azon adatkezelési tevékenységeink jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végeztünk az Ön hozzájárulása alapján.

 12. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

Amennyiben Ön a Társaságunk által szervezett és nyilvánosan meghirdetett nyereményjátékok egyikére jelentkezik és a részvételhez szükséges személyes adatait megadja vagy azokhoz Társaságunk számára hozzáférést engedélyez, úgy ezen adatait kezelni fogjuk. Az általunk kezelt adatkör a nyereményjáték jellegétől függően egyedileg változik, de a legtöbb esetben kiterjed a résztvevők nevére, e-mail címére, valamint a nyertesek adószámára, illetve, ha a nyereményt postán/futárszolgálattal juttatjuk el a nyertesnek, úgy az érintett telefonszámára és az általa megadott szállítási címre.

Az résztvevők adatait a nyereményjáték lebonyolítása céljából kezeljük azért, hogy közöttük ki tudjuk sorsolni a nyereményt. A nyertesként kisorsolt érintettek adatai kezelésének célja, hogy velük fel tudjuk venni a kapcsolatot annak érdekében, hogy a nyeremény átadását velük leegyeztessük, továbbá részükre a nyereményt el tudjuk juttatni/át tudjuk adni. A nyertesek adatainak kezelésére sor kerül abból a célból is, hogy az átadott nyeremény vonatkozásában, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény („Szjatv.”) 70. §-a alapján felmerülő adólevonási, -bevallási és -megfizetési, valamint az Art. 78. § (3) bekezdése által előírt bizonylat-őrzési kötelezettség kötelezettségünket teljesíteni tudjuk.

A nyereményjátékokban való részvételhez szükséges személyes adatok kezelésének jogalapja az érintettek hozzájárulása, melyet a nyereményjátékra való jelentkezéssel adnak meg. Ugyanígy az érintett hozzájárulásán alapul a nyertesként kisorsolt személyek telefonszámának és szállítási címének kezelése, míg a nyertes nevének és adószámának kezelése a Társaságunkat az Szjatv. 70. §-a és az Art. 78. § (3) bekezdése által terhelő jogi kötelezettség teljesítésén alapul.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy amennyiben adatainak kezelése hozzájáruláson alapul, úgy ezt bármikor visszavonhatja írásban, a ”Parfümerie Douglas” Kft., 1052 Budapest, Váci u. 11/A. postacímre, vagy az info@douglas.hu e-mail címre küldött levél útján; a hozzájárulás visszavonásával kapcsolatos további információkat a 28. fejezet G. pontja tartalmazza.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja azon adatkezelések jogszerűségét, melyeket Társaságunk a hozzájárulása birtokában, a visszavonást megelőzően végzett. Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy amennyiben nyertesként kisorsoljuk őket és adószámukat nem bocsátják Társaságunk rendelkezésére, úgy a nyereményüktől elesnek. Társaságunk a nyertesként ki nem sorsolt játékosok személyes adatait a nyereményjáték lebonyolítása céljából a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig, de ennek hiányában is legfeljebb az adott nyereményjáték lezárultáig kezeli.

Az adott nyereményjátékban nyertesként kisorsolt érintett személyes adatait addig kezeljük, amíg a nyeremény az érintett részére átadásra nem kerül. A fentiektől eltérően a nyertes nevét és adószámát Társaságunk az Art. 78. § (3) és 202. § (1) bekezdéseivel összhangban, az adó megállapításához való jog elévüléséig, azaz annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kezeli, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve ennek hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

 13. Adatkezelő által szervezett rendezvényeken, eseményeken részt vevők adatainak kezelése

Az általunk szervezett rendezvényeken, eseményeken részt vevő természetes személyek adatait is kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az érintettek erre vonatkozó hozzájárulása, melyről az érintettek a Társaságunk által kifejezetten erre a célra kialakított nyomtatvány aláírásával nyilatkoznak. Az adatok kezelésének célja, hogy a Társaságunk által szervezett rendezvényekről, eseményekről az érintetteket értesítsük, valamint a résztvevőkről kép-, hang-, és videofelvételeket készítsünk, illetve azokat marketing célokra felhasználjuk.

Az érintettről az alábbi személyes adatokat kezeljük: név, telefonszám, a rendezvény helyszínén készült audiovizuális kép-és hangfelvételeken szereplő képmása, illetve hangja, valamint a rendezvényen folytatott cselekménye, magatartása. Az adatok kezelése az érintett által adott, az adatkezelést lehetővé tevő hozzájárulás visszavonásáig tart.

Az érintettek személyes adatait a Társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló, az online marketing anyagok és megjelenések elkészítésében, közzétételében közreműködő adatfeldolgozó partnerek is kezelik – írásba foglalt adatfeldolgozási szerződés alapján. Az adatfeldolgozó partnerekre vonatkozó információk a jelen tájékoztató 1. számú mellékletében találhatók.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy adataik kezeléséhez adott hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják írásban, melyet a ”Parfümerie Douglas” Kft., 1052 Budapest, Váci u. 11/A. postacímre, vagy az info@douglas.hu e-mail címre kell elküldeni. Ebben az esetben haladéktalanul intézkedünk annak érdekében, hogy nyilvántartásainkban a hozzájárulás visszavonásának ténye átvezetésre kerüljön. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti azon adatkezelések jogszerűségét, melyeket Társaságunk a hozzájárulása birtokában, a visszavonást megelőzően végzett.

Betekintésre vonatkozó joga alapján az érintett jogosult arra, hogy Társaságunktól a személyes adatait tartalmazó kép-, hang-, és videofelvételekről tájékoztatást, illetve másolatot kérjen, meghatározott feltételek fennállása esetén pedig az adatkezelés korlátozását vagy a személyes adatokat tartalmazó felvételek törlését kérje. Ezen kérelmeket haladéktalanul, de legkésőbb azok beérkezésétől számított 1 hónapon belül elbíráljuk, és a bírálat eredményéről tájékoztatást nyújtunk. Tájékoztatjuk, hogy ezen kérelmeket olyan mértékig tudjuk teljesíteni, hogy az ne sértse más természetes személyek jogait és szabadságait.

 14. Kapcsolatfelvétel céljából folytatott adatkezelés

A Douglas parfümériákban megrendezésre kerülő promóciók (kabinos bőrápolási kezelés, sminkelés, bőrápolási tanácsadás) iránt érdeklődő természetes személyek, illetve azon vásárlók adatait kezeljük, akik az általunk forgalmazott, azonban az adott üzletben átmenetileg készleten nem található kozmetikai termékeket keresnek, a kapcsolatfelvételhez szükséges mértékben és ideig. Kapcsolatfelvétel céljából az érintettek következő adatait kezeljük: név, mobiltelefonszám. A személyes adatokat Társaságunk közvetlenül az érintettektől szerzi meg, akik adataikat a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával egyidejűleg adják meg. A kapcsolatfelvétel céljára szolgáló és ahhoz szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján kezeljük.

Társaságunk a Douglas parfümériákban megtartásra kerülő promóciók (kabinos bőrápolási kezelés, sminkelés, bőrápolási tanácsadás) iránt érdeklődő természetes személyeknek a promóció pontos időpontjáról való értesítése céljából, valamint a vásárló által keresett, Társaságunk által forgalmazott, azonban átmenetileg készleten nem lévő kozmetikai termékeknek az adott üzletbe való megérkezéséről történő értesítés céljából kezeli az érintettek személyes adatait.

A kapcsolatfelvételi célból kezelt adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de ennek hiányában is a promóciók időpontjáról való értesítés esetében legfeljebb a promóció lezárultától, míg a vásárló által keresett termék elérhetőségéről való tájékoztatás esetén legfeljebb a termék érintett általi átvételétől számított 6 hónapig kezeljük. Ezt a féléves adatkezelési időtartamot Társaságunk jogos érdeke alapozza meg, ugyanis az érintettek által esetlegesen előterjesztett panaszok, kifogások elbírálásához, illetve az érintettek által Társaságunkkal szemben kezdeményezett igényérvényesítési eljárásban bizonyítási kötelezettségünk teljesítéséhez elengedhetetlen az adatok hosszabb ideig történő megőrzése, kezelése.

A jogos érdek fennállásának igazolása érdekében elvégeztük az érdekmérlegelési tesztet, melynek eredményeképpen megállapításra került, hogy Társaságunknak erősebb érdeke fűződik ahhoz, hogy a promóció lezárultát, illetve a keresett termék átadását követően további 6 hónapig kezeljük az érintettek adatait, mint az érintettek azon jogos érdeke, hogy a kapcsolatfelvétel céljából megadott adataikat ne kezeljük tovább, mint a promóció időtartama vagy a termék átvétele.

 15. Társaságunk közösségi oldalainak fenntartásához kapcsolódó adatkezelések

Ha Ön a „Douglas Parfüméria Magyarország” név alatt működő Facebook oldalunkat (https://www.facebook.com/Douglas.Magyarorszag/), „Douglas Parfüméria” név alatt működő Instagram oldalunkat (https://www.instagram.com/douglasmagyarorszag/?hl=hu), a Társaság hivatalos YouTube csatornáját (@DouglasParfumeriaMagyarorszag, https://www.youtube.com/@DouglasParfumeriaMagyarorszag), a Társaság hivatalos TikTok oldalát (https://www.tiktok.com/@douglas_hungary), és/vagy Társaságunk hivatalos LinkedIn profilját (https://www.linkedin.com/company/douglas-magyarorsz%C3%A1g/) követi, kedveli („like-olja”), illetve közösségi oldalainkon olyan tevékenységet fejt ki, ami adatainak megadásával jár – különösen, de nem kizárólagosan az ott elhelyezett tartalmak kedvelése („like-olása”), a tartalmakhoz való hozzászólás vagy a tartalmak megosztása  – az Ön személyes adatait Társaságunk jogos érdeke alapján kezeljük.

Ebben az esetben az adatkezelés azokra az adatokra terjed ki, melyeket Ön az adott közösségi oldal felhasználójaként saját profiljában nyilvánosként jelölt meg, tett közzé, illetve amit Ön saját elhatározásából Társaságunkkal közvetlenül megoszt közösségi oldalunkon folytatott tevékenysége során – többek között a tartalmakhoz történő hozzászólásban. Az adatok kezelésének célja, hogy közösségi oldalainkat hatékonyan tudjuk működtetni és kezelni, illetve biztosítani tudjuk azok folyamatos fenntartását, működtetését.

Ahhoz, hogy az Ön személyes adatait Társaságunk jogos érdeke alapján kezelhessük, lefolytattuk az érdekmérlegelési tesztet, melynek során megvizsgáltuk a Társaságunk oldalán fennálló és az adatkezelést megalapozó jogos érdekeket, valamint az adatkezeléssel érintett természetes személyek érdekeit, illetve az adatkezeléshez fűződő jogait és alapvető szabadságait. Ezen érdekeket szembe állítva arra a következtetésre jutottunk, hogy az érintettek, így többek között az Ön adatainak kezelését lehetővé tevő jogos érdekünk ténylegesen fennáll és erősebb, mint az érintettek ahhoz fűződő érdeke, hogy az adott közösségi oldalon létrehozott fiókjukhoz tartozó profilban nyilvánosként közzétett, illetve Társaságunkkal közvetlenül megosztott adataikat ne kezeljük a fent meghatározott célból.

A személyes adatok kezelése nélkül ugyanis közösségi oldalainkat nem tudnánk üzemeltetni és fenntartani, mivel annak szerves és nélkülözhetetlen velejárója – valamennyi fent felsorolt közösségi oldal rendszeréből és felépítéséből fakadóan –, hogy az oldalainkon tevékenységet végző, aktivitást mutató személyek adatainak megismerése, kezelése.

Mivel személyes adatait jogos érdekünk alapján kezeljük, így Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Tájékoztatjuk, hogy ilyen tiltakozási kérelem benyújtása nem jelenti automatikusan az adatkezelés befejezését és adatainak azonnali törlését, erre csak azt követően kerül sor, ha a kérelem megvizsgálását követően azt állapítjuk meg, hogy az adatkezelést nem indokolják olyan kényszerítő erejű jogos okok, melyek elsőbbséget élveznek az Ön jogos érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

Ha az Ön személyes adatait a jelen tájékoztatóban részletezett más célból és/vagy jogalap fennállása mellett is kezeljük, tiltakozási kérelmének elfogadása és teljesítése csak a jelen pontban írt célból folytatott adatkezelési tevékenységünkre fog vonatkozni. Ha Ön írásban kéri tőlünk, biztosítjuk az érdekmérlegelési folyamatot részletesen bemutató teszt megismerésének lehetőségét.

Személyes adatait mindaddig kezeljük, amíg az adatkezeléssel szemben Ön nem tiltakozik, de ennek hiányában is legfeljebb addig az időpontig tart adatainak kezelése – összhangban annak céljával –, amíg az adott közösségi oldalunk, melyhez az adatkezelés kapcsolódik, megszüntetésre nem kerül vagy Ön úgy nem dönt, hogy törli a közösségi oldalon létrehozott saját profilját/fiókját, melyben adatai közzétételre kerültek.

 16. Kamerarendszer üzemeltetésével összefüggő adatkezelés

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az általunk üzemeltetett valamennyi Douglas parfümériában elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszer) működtetünk. Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével kapcsolatos technikai feladatokat (karbantartás, hibajavítás) Társaságunk 1. számú mellékletben szereplő adatfeldolgozója látja el. A kamerák által rögzített személyes adatok kezelését Társaságunk végzi, az adatfeldolgozó kizárólag a kamerarendszer folyamatos üzemeltetésének biztosítása érdekében és csakis ebben a körében férhet hozzá a személyes adatokhoz, amelyeken kizárólag technikai jellegű műveleteket jogosult végezni, amennyiben ez a rendszer működésének fenntartásához feltétlenül szükséges.

A Douglas parfümériák területére belépő, és az ott tartózkodó személyek elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített adatait Társaságunk, illetve harmadik felek jogos érdeke alapján kezeljük, a kamerarendszer működtetésének és így a személyes adatok kezelésének célja az emberi élet- és testi épség, valamint a vagyontárgyak védelme, továbbá a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, illetve a jogsértések bizonyítása.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Társaságunk jogos érdekére alapított adatkezelést az érdekmérlegelési teszt eredménye alapján végezzük. Az érdekmérlegelési teszt alapján egyaránt megvizsgáltuk és súlyoztuk az adatkezelői és az érintetti oldalon fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat. Ennek eredményeképpen megállapításra került, hogy Társaságunknak és harmadik feleknek jogos érdekük fűződik ahhoz, hogy a kamerákkal megfigyelt vagyontárgyak védelmét, valamint Társaságunk, munkavállalóink és vásárlóink tulajdonát, illetve egészségét, testi épségét sértő, illetve veszélyeztető cselekményeket észleljük, felderítsük, és a jogsértéseket egy esetleges hatósági, bírósági eljárás során bizonyítani tudjuk, melyhez elengedhetetlen a kamerák üzemeltetése és a felvételeken szereplő személyes adatok kezelése.

Társaságunk a következő személyes adatokat kezeli: az általunk üzemeltetett parfümériákba belépő és ott tartózkodó személyek felvételeken szereplő képmása, valamint az érintettek cselekményei, magatartása. A kamerafelvételek tárolása az egyes üzletekben történik; azokat a kamerarendszer rögzítőegységének memóriáján fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tároljuk, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg, és más módon se férhessenek hozzá a rögzített felvételekhez.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az üzletekben elhelyezett kamerák látószöge a fokozott védelmet igénylő berendezési tárgyakra irányul.

Társaságunk a személyes adatokat tartalmazó kamerafelvételeket azok rögzítésétől számított 15 napig kezeli, ezen időtartamot követően a felvételek automatikusan törlődnek. A fenti tárolási időtartam meghatározása Társaságunk jogos érdeke alapján az érdekmérlegelési teszt elvégzését követően történt. Társaságunk az érdekmérlegelési teszt elkészítése során egyaránt megvizsgálta és súlyozta az adatkezelői és az érintetti oldalon fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat. Ennek eredményeképpen megállapításra került, hogy Társaságunknak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a kamerákkal megfigyelt vagyontárgyak védelmét, valamint Társaságunk, munkavállalóink és vásárlóink tulajdonát, illetve egészségét, testi épségét sértő és veszélyeztető cselekményeket észleljük, felderítsük, továbbá a jogsértéseket egy esetleges hatósági, bírósági eljárás során bizonyítani tudjuk. A fenti okokból szükséges a felvételek általunk meghatározott időtartamig történő megőrzése. Társaságunk az adattárolás időtartamának meghosszabbítását lehetővé tevő jogos érdeke ebben az esetben elsőbbséget élvez az érintettek azon érdekével szemben, hogy a róluk készült felvételt ne, vagy kevesebb, mint 15 napig tároljuk. Az adatok tárolási időtartama méltányosnak tekinthető, mivel nem eredményezi a személyes adatok indokolatlanul hosszú ideig tartó kezelését, azt a jogsértő cselekmények felderítése és az eljárások megindításához általában szükséges időtartam figyelembevétele mellett határoztuk meg.

A kamerafelvételeken szereplő személyes adatokhoz egyrészről Társaságunk erre feljogosított munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek feladatellátásával a felvételek megtekintése szükségszerűen együtt jár, másrészről a megfigyelőrendszer üzemeltetésével összefüggő technikai feladatokat ellátó adatfeldolgozónk. A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a tárolt adatokhoz való hozzáférés csak személyre szóló felhasználónév és jelszó birtokában lehetséges, továbbá az adatok kezelésére szolgáló rendszer folyamatosan naplózza, hogy az adatokhoz mely jogosult és mikor fért hozzá.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a kamerák által készített felvételre az Önt megillető jogok gyakorlása érdekében szüksége van, kérheti, hogy Társaságunk a felvételt ezen jogérvényesítés idejére ne törölje. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelés időtartamán belül a felvételek törlése iránti kérelem előterjesztésére nincs lehetőség. Betekintésre vonatkozó joga alapján Ön jogosult arra, hogy Társaságunk által rögzített, személyes adatait tartalmazó kamerafelvételekről tájékoztatást, illetve másolatot kérjen mindaddig, amíg a felvételek törlésre nem kerülnek azzal, hogy kérelmét csak annyiban tudjuk teljesíteni, amennyiben ez nem jár más természetes személyek jogainak sérelmével.

 17. Üzletben talált, elhagyott vagyontárgyak visszajuttatásához kapcsolódó adatkezelés

Társaságunk kezeli azon természetes személyek adatait is, akik az egyes parfümériákban történő tartózkodásuk során valamely vagyontárgyukat elveszítik, és amely vagyontárgyakat az üzletek alkalmazottai, az üzletekben tartózkodó biztonsági őrök vagy adott esetben az üzlet másik vásárlója talál meg és ad át az üzlet vezetőjének, helyettesének, vagy a vezető tanácsadónak. Az adatkezelés az alábbi személyes adatokra terjed ki: név, kapcsolatfelvételi adatok (lakcím vagy e-mail cím vagy telefonszám).

A fenti adatok kezelésére annak érdekében kerül sor, hogy Társaságunk az üzletek valamelyikében elhagyott vagyontárgyak tulajdonosait értesítse, és a talált tárgyakat azok tényleges tulajdonosainak visszaszolgáltassa. Az adatkezelés Társaságunk jogos érdekén alapul.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Társaságunk jogos érdekére alapított adatkezelést az érdekmérlegelési teszt elvégzését követően, annak eredménye alapján végezzük. Az érdekmérlegelési teszt lefolytatása során egyaránt megvizsgáltuk és súlyoztuk az adatkezelői és az érintetti oldalon fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat. Ennek eredményeképpen megállapításra került, hogy Társaságunknak az adatkezeléshez fűződő jogos érdeke – az érdekmérlegelési tesztben részletesen bemutatott és kifejtett indokok alapján – erősebb és hangsúlyosabb, mint az érintett személyeknek az ahhoz fűződő érdeke, hogy nevüket és a velük való kapcsolatfelvételhez feltétlenül szükséges adataikat Társaságunk még akkor se kezelje, ha ezen érintettek vagyontárgyaikat valamely okból az üzletben felejtették, illetve azokat elvesztették.

Az adatok kezelése a megtalált vagyontárgyak visszaadásáig tart azzal, hogy az érintettek névadatait tartalmazó átadás-átvételi jegyzőkönyveket Társaságunk ezen időpontot követően is megőrzi, az 5 éves általános elévülési idő elteltéig. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvek megőrzését, illetve az abban feltüntetett névadatok kezelését ugyancsak Társaságunk jogos érdeke indokolja, mivel ezen dokumentum birtokában tudja Társaságunk a későbbiekben hitelt érdemlő módon bizonyítani azt a tényt, hogy az üzletben talált vagyontárgy pontosan mikor és kinek került visszaszolgáltatásra.

 18. Álláshirdetésre jelentkező személyek adatainak kezelése

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy abban az esetben, ha a Társaságunk által meghirdetett állások valamelyikére jelentkeznek, úgy a pályázat során megadott adataikat kezeljük. A kezelt adatok köre eltérő lehet attól függően, hogy az érintett melyik felületen keresztül küldi be jelentkezését, illetve, hogy milyen adatokat tüntet fel önéletrajzában, de a legtöbb esetben az alábbi adatokra terjed ki: név, lakcím, születési hely és idő, e-mail cím, telefonszám, iskolai végzettség, szakmai tapasztalat, bérigény, érdeklődés, nyelvismeret, informatikai ismeretek, fényképen szereplő képmás, hobbi, valamint az önéletrajzban szereplő további adatok, iskolai végzettséget igazoló okiratok adatai.

Azon álláshirdetések esetében, melyekre az érintett a www.profession.hu honlap online felületén jelentkezik, úgy a jelentkezés során megadott adatokat a www.profession.hu honlapot üzemeltető vállalkozással közösen kezeljük; a közös adatkezeléssel kapcsolatos további információkat a jelen tájékoztató 26. fejezete tartalmazza.

A pályázók adatai kezelésének jogalapja Társaságunk jogos érdeke, mely jogalap alkalmazásához lefolytattuk az érdekmérlegelési tesztet. Ennek eredményeként megállapítottuk, hogy az adatkezeléshez fűződő érdekünk erősebb és hangsúlyosabb, mint a pályázók ahhoz fűződő érdeke, hogy adataikat ne kezeljük. Jogos érdekünk fennállását igazolja, hogy az érintettel való kapcsolatfelvételhez szükséges, valamint önéletrajzában szereplő, így különösen a pályázó képzettségére és szakmai tapasztalatára vonatkozó adatok kezelése nélkül nem tudnánk meggyőződni arról, hogy az adott jelentkező képes, illetve alkalmas lehet-e a megpályázott pozíció betöltésére.

Az álláshirdetésre jelentkező érintettek adatai kezelésének célja az, hogy Társaságunk a beérkező pályázatot elbírálja, ezzel összefüggésben az érintettel a kapcsolatot felvegye, alkalmasságáról interjú keretében is meg tudjon győződni, valamint a pályázat elbírálásának eredményéről tájékoztassa az érintettet.

Az adatok kezelésének időtartama annak az állásnak a betöltéséig tart, melyre az érintett jelentkezett – kivéve azt a pályázót, akivel Társaságunk munkaviszonyt létesít. A nyertes pályázó kiválasztását követően írásban tájékoztatjuk a többi jelentkezőt arról, hogy nem az ő pályázatukat választottuk ki, illetve arról is, hogy adataik kezelésére – e-mail címüket kivéve – a fenti célból a továbbiakban nem kerül sor, majd intézkedünk az adatok törlése iránt. Annak érdekében, hogy igazolni tudjuk, hogy ezt a tájékoztatást elküldtük az érintetteknek, ezt az értesítő üzenetet, és ezzel összefüggésben az érintettek e-címét – melyre a tájékoztatást továbbítottuk – további 6 hónapig megőrizzük, majd a határidő lejártát követően töröljük.

Mivel az adatokat Társaságunk jogos érdeke alapján kezeljük, így a jelentkezők – saját helyzetükkel kapcsolatos okokból – bármikor tiltakozhatnak az adatkezelés ellen. A tiltakozási joggal, illetve annak gyakorlásával kapcsolatos részletes információkat a jelen tájékoztató 28. fejezetének F. pontjában találhatók.

Ha az érintettel való későbbi kapcsolatfelvétel érdekében – egy másik pozíció kapcsán – önéletrajzát, illetve adatait a fenti határidőt követően is kezelni akarjuk, úgy ehhez írásban kérjük az érintett hozzájárulását, és az adatokat ebben az esetben már ezen hozzájárulásra alapítva kezeljük addig, amíg az érintett hozzájárulását vissza nem vonja.

 19. Személyes adatok kezelése PR tevékenységgel összefüggésben, közös adatkezelés

Az általunk folytatott PR tevékenység során is kezelünk személyes adatokat. Az adatkezelés célja ebben az esetben az, hogy az általunk forgalmazott termékeket, illetve kínált szolgáltatásokat a Társaságunk által kiválasztott, nagy sajtónyilvánosságot kapó, illetve a közösségi médiában jelentős számú követővel rendelkező érintettek útján (bloggerek, vloggerek, influencerek, médiaszemélyiségek, közszereplők) népszerűsítsük. A fenti adatkezelési tevékenység az érintettek következő személyes adataira terjed ki: név, e-mail cím, mobiltelefonszám.

A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintettek hozzájárulása. Társaságunk a személyes adatokat addig kezeli, amíg erre vonatkozó hozzájárulásukat az érintett személyek vissza nem vonják.

Társaságunk az érintettek adatai kezelésének célját és eszközeit nem önállóan, hanem egy társadatkezelőnek minősülő társasággal együttműködésben határozza meg. A társadatkezelő adatait a jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.

Társaságunk tájékoztatja az érintetteket, hogy a társadatkezelővel kötött külön megállapodásban határozták meg az őket az érintettek személyes adatainak kezelése körében terhelő kötelezettségek, valamint felelősség megoszlását is.

Felhívjuk valamennyi adatkezeléssel érintett személy figyelmét arra, hogy mind Társaságunk, mind pedig a társadatkezelő köteles az általa végzett adatkezelési tevékenység gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani a személyes adatok biztonságos kezelését, és megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettek számára az adatkezeléssel összefüggésben.

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy személyes adataik kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat bármikor jogosultak gyakorolni Társaságunk és a társadatkezelő vonatkozásában és mindkettőnkkel szemben is, erre vonatkozó kérelmüket Társaságunknál terjeszthetik elő a jelen tájékoztató 28. fejezetében írtak szerint. Társaságunk a közös adatkezeléssel kapcsolatban további, részletesebb felvilágosítást az érintettek írásbeli megkeresése alapján nyújt.

 20. Kapcsolattartók adatainak kezelése

Társaságunk kezeli azon kapcsolattartók adatait, melyeket az érintettet kijelölő szerződött partnerünk tüntet fel a szerződésben; ha az érintett megad ezen felül további kapcsolattartási adatot, úgy ezt is kezeljük. A kezelt adatok köre jellemzően az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím.

Az adatok kezelésének célja elsődlegesen az, hogy a partnerrel kötött szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítése során vele a szerződés teljes időtartama alatt folyamatosan együtt tudjunk működni, értesítési kötelezettségünknek eleget tudjunk tenni, a szerződés alapján szükségessé váló jognyilatkozatokat joghatályosan meg tudjuk tenni, továbbá a szerződés teljesítése körében felmerülő kérdéseket illetően a partnerrel rövid úton egyeztetni tudjunk. Az érintettre vonatkozó személyes adatok ismerete és kezelése szükséges ahhoz, hogy az együttműködés időtartama alatt biztosítható legyen a folyamatos kommunikáció a partnerrel.

A jelen fejezetben írt adatkezelés Társaságunk, illetve partnerünk jogos érdekén alapul. A jogos érdeken alapuló adatkezelés érdekében az adatvédelmi előírásoknak megfelelően lefolytatásra került az érdekmérlegelési teszt, melynek során összevetettük egymással a saját és partnerünk, valamint az érintett oldalán fennálló jogos érdekeket és alapvető jogokat, szabadságokat. Ennek eredményeképpen megállapítottuk, hogy a Társaságunk és partnerünk ahhoz fűződő érdeke, hogy a kapcsolattartók adatait kezeljük a partnerrel való közvetlen egyeztetés és a kommunikáció megkönnyítése, gyorsítása érdekében, erősebb és hangsúlyosabb, mint az érintett ahhoz fűződő érdeke, hogy adatait ne kezeljük.

Mivel a jelen pontban írt adatkezelések jogalapja Társaságunk jogos érdeke, így az érintettek saját helyzetükkel kapcsolatos okokból tiltakozhatnak az adatkezeléssel szemben. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a tiltakozási kérelem benyújtása nem jelenti az adatkezelés azonnali befejezését és az adatok törlését, erre csak azt követően kerül sor, ha a kérelem megvizsgálását követően azt állapítjuk meg, hogy az adatkezelést nem indokolják olyan kényszerítő erejű jogos okok, melyek elsőbbséget élveznek az érintettek jogos érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy abban az esetben, ha az érintett adatait a jelen tájékoztatóban részletezett más célból is kezeljük, úgy a tiltakozás elfogadása és teljesítése csak az ebben a pontban írt célból folytatott adatkezelési tevékenységünkre fog vonatkozni.

Az érintett adatait Társaságunk jogutód nélküli megszűnéséig kezeljük – figyelembe véve, hogy a partnerrel kötött szerződés megszűnését követően is szükségünk lehet az adatokra, illetve aránytalan elvárás lenne, ha a szerződés megszűnésével a kapcsolattartók adatait törölni kellene, illetve meg kellene semmisíteni az adatokat tartalmazó szerződéseket, levelezéseket, egyéb papír alapú vagy elektronikus dokumentumokat – azzal, hogy az alapul szolgáló jogviszony megszűnését követően haladéktalanul intézkedünk annak érdekében, hogy az érintett adatai ezt követően csak a lehető legszükségesebb esetben, a feltétlenül szükséges mértékben és csak az erre megfelelő felhatalmazással rendelkező személyi kör számára legyenek hozzáférhetők.

 21. Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés

Társaságunk a belső visszaélés-bejelentési rendszer (a továbbiakban: Rendszer) működtetésével összefüggésben kezeli egyrészt azon természetes személyek adatait, akik nem anonim módon jelentenek be visszaélést, másrészt azokét, akikre a bejelentés vonatkozik, illetve akik a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkeznek.

A kezelt adatok köre eltérő a fenti csoportok vonatkozásában azzal, hogy valamennyi érintett esetében csak a bejelentés kivizsgálásához, valamint a visszaélést megalapozó magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kezeljük.

Amennyiben az érintett visszaélést jelent be és személyazonosságát felfedi, úgy nevét és e-mail címét (ha más kapcsolatfelvételi adatot is megad, úgy azt), továbbá, ha a visszaélés kivizsgálása során az érintett meghallgatására kerül sor, úgy a meghallgatás során általa közölt személyes adatokat kezeljük. Ha az érintett anonim módon tesz bejelentést, azaz személyazonosságát nem fedi fel, úgy személyes adatait nem kezeljük.

Amennyiben a Társaságunkhoz beérkező visszaélés-bejelentés az érintettre vonatkozik, úgy kezeljük az érintett nevét, az érintett tájékoztatásához szükséges adatokat, az érintett bejelentett magatartásának tanúsítására vonatkozó információkat, azokat az adatokat, melyeket az érintett a bejelentéssel kapcsolatos álláspontjának kifejtése során ad meg, az érintett jogi képviselőjének adatait (ha releváns), valamint az érintett azon adatait, melyek a visszaélés orvoslásához vagy megszüntetéséhez szükségesek.

Ha az érintett érdemi információval rendelkezik egy bejelentett visszaélést illetően, úgy az érintett nevét, valamint az érintett személyes meghallgatása során közölt, a bejelentett visszaélést megalapozó magatartás tanúsításával összefüggő információkat kezeljük.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Társaságunk haladéktalanul törli azon adataikat, melyeket vagy az érintettektől, vagy harmadik személyektől kapunk meg, és amelyek nem elengedhetetlenül szükségesek a bejelentés kivizsgálásához.

Az érintettek személyes adatai kezelésének célja az, hogy a Rendszerbe érkező bejelentéseket fogadjuk, a bejelentők vonatkozásában fennálló tájékoztatási kötelezettséget teljesítsük, a bejelentéseket érdemben elbíráljuk, az e körben a szükségessé váló vizsgálatokat lefolytassuk, továbbá amennyiben a bejelentés megalapozottnak bizonyul és megállapításra kerül a visszaélés elkövetése vagy annak megalapozott gyanúja miatt hatósági eljárást kell kezdeményezni, úgy a visszaélés orvoslásához vagy megszüntetéséhez szükséges további lépések megtétele indokolja az adatkezelést.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az adatkezelés a Társaságunkat a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 18. §-a alapján terhelő jogi kötelezettség teljesítésén alapul. Ez a jogszabály írja ugyanis elő Társaságunk számára kötelező jelleggel a Rendszer működtetését.

A bejelentés kivizsgálására irányuló eljárás lefolytatását követő 30 (harminc) napon belül anonimizáljuk az érintettek személyes adatait, ha

-         az előzetes vizsgálat eredményeként a bejelentés érdemi kivizsgálását mellőzzük, vagy

-         az előzetes vizsgálat eredményeként a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül visszautasítjuk, vagy

-         az érdemi vizsgálat alapján az a döntés születik, hogy az ügyben további intézkedés megtételére nincs szükség.

A bejelentés kivizsgálására irányuló eljárás lefolytatását követő 30 (harminc) napon belül anonimizáljuk a bejelentő (ha adatait megadta és személyes meghallgatásához hozzájárult) és a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkező személy adatait akkor is, ha Társaságunk ügyvezetése úgy dönt, hogy a bejelentésben szereplő magatartás miatt további intézkedés megtétele szükséges (pl. hatósági eljárás kezdeményezése, bejelentett személy felelősségre vonása).

Ha a bejelentés kivizsgálását követően megállapításra kerül, hogy az abban foglalt magatartás sérti a jogszabályokat és/vagy Társaságunk valamely belső szabályzatát, melyre tekintettel ügyvezetésünk a jogsértő helyzet mielőbbi orvoslása és a bejelentett személy felelősségre vonása érdekében további intézkedéseket tesz, úgy a bejelentett adatait mindaddig kezeljük, amíg ezen eljárások jogerősen le nem zárulnak.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Társaságunk bejelentővédelmi felelőse jogosult kezelni a személyes adatokat. A bejelentővédelmi felelős mellett a Társaságunk ügyvezetése által kijelölt azon munkavállaló is jogosult kezelni az érintettek adatait, akinek szakértelme szükséges a bejelentés elbírálására vonatkozó vizsgálat lefolytatásához. A bejelentés alapján indult vizsgálat lezárásáig vagy a vizsgálat eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig az érintettek adatai a fenti személyeken túl Társaságunk más szervezeti egységével vagy munkatársával nem kerülnek megosztásra.

Az érintettek adatait kezelik mindazon közreműködők (pl. jogi tanácsadó, szakértő, tanú stb.), akik a vizsgálat lefolytatásában részt vesznek azzal, hogy ezen személyek részére kizárólag azon személyes adatok átadására kerül sor, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy ők a vizsgálat eredményes lefolytatásához érdemben hozzá tudjanak járulni.

A bejelentések fogadására szolgáló levelezőrendszer üzemeltetéséhez Társaságunk az 1. számú mellékletben szereplő adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.

Nem anonim bejelentés esetén a bejelentő személyes adatai átadásra kerülnek a büntető/szabálysértési eljárás lefolytatására jogosult hatóság részére, ha a bejelentő rosszhiszeműen és nyilvánvalóan valótlan tartalmú bejelentést tesz és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel. A rosszhiszeműen valótlan bejelentést tevő érintett adatai átadásra kerülnek továbbá az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek akkor is, ha alappal valószínűsíthető, hogy a bejelentéssel másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott.

Abban az esetben, ha a bejelentett személlyel szemben a bejelentés alapjául szolgáló magatartás miatt hatósági eljárást kezdeményezésére kerül sor, úgy az érintett adatai a hatóság részére – a hatósági eljárás eredményes lefolytatásához szükséges mértékben – átadásra kerülnek.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a Rendszeren keresztül megtett bejelentés természetes személyre vonatkozik, úgy a bejelentett személyt megillető, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való érintetti jog gyakorlása keretében benyújtott kérelmet kizárólag úgy tudjuk teljesíteni, hogy annak eredményeként a bejelentett személy – a jogszerű bejelentést tevő fél védelme érdekében – a bejelentő adatait ne ismerhesse meg, azokról ne szerezhessen tudomást.

 22. Adatkezelés a Magyar Posta Zrt.-vel és a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.-vel való együttműködés során

Társaságunk annak érdekében, hogy a webáruházban forgalmazott termékeket az érintettek számára eljuttassa, a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01-10-042463) postai küldeményforgalmi (MPL) és egyéb szolgáltatásait veszi igénybe, valamint a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.-vel (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cégjegyzékszám: 13-09-111755) működik együtt.

A személyes adatok kezelésének célja ebben az esetben az, hogy Társaságunk az érintettel elektronikus úton kötött adásvételi szerződésből fakadó kötelezettségét teljesíteni tudja.

Társaságunk csak így tudja a webáruházban rendelést leadó természetes személyek számára a megrendelt terméket eljuttatni, valamint a vevőt tájékoztatni a termék kiszállításáról, ha az érintett nem személyes átvételi módot választott, hanem azok kiszállítását kérte. A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintettek és Társaságunk között, a termék megvásárlásával létrejövő adásvételi szerződéses kapcsolat.

Magyar Posta Zrt. részére az érintettek alábbi adatai kerülnek átadásra: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, megrendelt termékek összértéke, csomag súlya, megrendelés száma, vevő által fizetendő vételár. GLS General Logistics Systems Hungary Kft. részére az érintettek alábbi adatai kerülnek átadásra: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, vevő által fizetendő vételár.

Az érintettek adatainak átadása ahhoz szükséges, hogy Társaságunk garantálni tudja a Magyar Posta Zrt., illetve a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. szolgáltatásának igénybevétele útján az érintett személyek által a webáruházban megvásárolt termékek kiszállítását az érintettek részére.

Felhívjuk valamennyi adatkezeléssel érintett személy figyelmét arra, hogy mind Társaságunk, mind pedig a Magyar Posta Zrt. és a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. önálló adatkezelőként jár el az érintettek fent felsorolt személyes adatainak kezelése során. Társaságunk, a Magyar Posta Zrt., és a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. egyaránt kötelesek az általuk végzett adatkezelési tevékenység gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, biztosítani a személyes adatok biztonságos kezelését, és megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettek számára az adatkezeléssel összefüggésben.

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy személyes adataik kezelésével összefüggésben őket megillető jogokat bármikor jogosultak gyakorolni Társaságunk, a Magyar Posta Zrt., és a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. vonatkozásában és mindegyikükkel szemben is, erre vonatkozó kérelmüket Társaságunknál a jelen tájékoztató 28. fejezeténben írtak szerint, míg a Magyar Posta Zrt.-nél, illetve a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.-nél azok saját adatkezelési tájékoztatójában írtak szerint terjeszthetik elő.

A Magyar Posta Zrt. adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

A GLS General Logistics Systems Hungary Kft. adatvédelmi tájékoztatója elolvasható erre a linkre kattintva: https://gls-group.eu/EU/en/dataprotection/glshungary

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. a webáruházban megrendelt termékek kiszállítását saját szerződött alvállalkozói útján végzi. A GLS General Logistics Systems Hungary Kft. alvállalkozói részére – akik adatfeldolgozónak minősülnek, és írásba foglalt adatfeldolgozási szerződést kötöttek a GLS General Logistics Systems Hungary Kft.-vel mint adatkezelővel – az érintettek alábbi adatai kerülnek átadásra: név, szállítási cím, telefonszám. Azon adatfeldolgozónak minősülő alvállalkozó személyéről, akinek az érintett adatai átadásra kerülnek, a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. nyújt további felvilágosítást az érintett kérelmére.

 23. Személyes adatok kezelése az Adyen N.V. társasággal történő együttműködés során

Annak érdekében, hogy a Társaság a webáruházban megrendelt termék ellenértékének online fizetés útján történő kiegyenlítését biztosítani tudja a vásárlók számára, az Adyen N.V. (székhely és levelezési cím: Simon Carmiggeltstraat 5-60, 1011 DJ Amszterdam, Hollandia, dpo@adyen.com, külföldi nyilvántartási szám: 34259528) (a továbbiakban: Adyen) szolgáltatásait veszi igénybe, mely szükségszerűen együtt jár bizonyos érintetti adatok kezelésével.

Ha az érintett a megrendelés ellenértékét bankkártyával egyenlíti ki, az Adyen az érintett által megadott alábbi személyes adatokat kezeli a Társaságtól független, önálló adatkezelőként: bankkártyaszám (a PCI DSS sztenderdeknek megfelelően titkosítva), kártya lejárati dátuma, kártya CVC/CVV kódja, bankszámlaadatok, IBAN és SWIFT/BIC kód, tranzakció összege és pénzneme, a tranzakció teljesülésének dátuma, időpontja, helyszíne, a kereskedő típusa és azonosítója, akitől az érintett vásárolt.

Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy az online fizetés során az érintett által megadott, valamint a fizetési felület által generált adatokat kizárólag az Adyen kezeli, ahhoz a Társaság hozzáféréssel nem rendelkezik.

Az Adyen által folytatott adatkezelés célja az Adyen által kínált fizetési szolgáltatások nyújtása az Adyen partnereivel és a kártyatársaságokkal kötött megállapodások alapján, az alkalmazandó jogszabályi előírásoknak való megfelelés, statisztikai, stratégiai és tudományos célú elemzések lefolytatása, az Adyen felületének, rendszerének, szolgáltatásainak védelme a visszaélésekkel, csalással, pénzügyi bűncselekményekkel vagy más jogosulatlan vagy illegális tevékenységekkel szemben, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében a pénzügyi tranzakciók ellenőrzése, monitorozása. Az adatkezelés jogalapja egyrészről az Adyen jogos érdeke, másrészről pedig azon jogi kötelezettség, ami az Adyen-t pénzügyi szolgáltatóként terheli. A személyes adatok kezelésének időtartama a fizetési tranzakció megtörténtétől számított 7 év.

Az Adyen köteles saját adatkezelési tevékenységének gyakorlása során megfelelni a GDPR rendelkezéseinek, biztosítani az érintett adatainak biztonságos kezelését, továbbá megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintett számára az adatkezeléssel összefüggésben. Az érintettek személyes adataik kezelésével összefüggésben bármikor gyakorolhatják érintetti jogaikat az Adyen-nel szemben; erre vonatkozó kérelmüket az Adyen saját adatkezelési tájékoztatójában írt módon lehet előterjeszteni, ami itt érhető el: https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Társaság tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adyen a személyes adatokat továbbítja az adott tranzakció során használt bankkártyát kibocsátó kártyatársaság (pl. astercard, VISA, iDeal) részére, valamint köteles továbbítani személyes adatokat az illetékes hatóságok, felügyeleti szervek részére a rá pénzügyi intézményként irányadó előírásoknak való megfelelés érdekében. 

Ha az Adyen a kezelt adatokat harmadik országokba továbbítja, akár az Adyen cégcsoport tagjai, akár harmadik felek részére, úgy szavatol azért, hogy a továbbított személyes adatok vonatkozásában a GDPR által megkövetelt és abban garantált védelmi szintet biztosítja a személyes adatok vonatkozásában. Ennek érdekében az Adyen egyrészről kidolgozott egy cégcsoporton belüli megállapodást, mely magában foglalja a sztenderd szerződéses rendelkezéseket (Standard Contractual Clauses (SCC), másrészről pedig mindazon címzettekkel, akiknek az USA-ba vagy más harmadik országba továbbít adatot, ugyancsak megkötötte a sztenderd szerződéses rendelkezéseket (Standard Contractual Clauses (SCC), amiben szerepelnek az adatok védelmét biztosító rendelkezések.

 24. Személyes adatok kezelése a PayPal (Europe) S.a.r.l.et Cie, S.C.A. társasággal történő együttműködés során

Annak érdekében, hogy a Társaság a webáruházban megrendelt termékek ellenértékének online fizetés útján történő kiegyenlítését biztosítani tudja a vásárlók számára, a PayPal (Europe) S.a.r.l.et Cie, S.C.A. (székhely és levelezési cím: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg, külföldi nyilvántartási szám: B118349) (a továbbiakban: PayPal) szolgáltatásait veszi igénybe, mely szükségszerűen együtt jár bizonyos személyes adatok kezelésével.

Ha az érintett a megrendelés ellenértékét bankkártyával, a PayPal biztonságos fizetési felületén keresztül egyenlíti ki, a PayPal részére az alábbi személyes adatok kerülnek átadásra: a megvásárolt termék(ek), igénybe vett szolgáltatások megnevezése, valamint a megrendelés vonatkozásában fizetendő díj összege.

A fenti adatok átadása elengedhetetlen ahhoz, hogy a Társaság garantálni tudja a megrendelt termékek ellenértékének online módon, bankkártyával történő kiegyenlítését a PayPal biztonságos fizetési felületén keresztül. A személyes adatok továbbítása azon a szerződésen alapul, mely a termékek megrendelésével az érintett és a Társaság között jött létre.

Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy a PayPal biztonságos fizetési felületén keresztül történő online – bankkártyás, illetve PayPal fiókon keresztül történő – fizetés során a PayPal további személyes adatok megadását kérheti az érintettől, mely adatokat azt követően kell megadnia, hogy a webáruház felületéről automatikusan átirányításra került a PayPal biztonságos fizetési felületére. A fizetési felületen az érintett által megadott személyes adatokhoz csak a PayPal férhet hozzá – a Társaság erre nem jogosult –, így azokat a Társaság nem is kezeli.

Mind a Társaság, mind pedig a PayPal önálló adatkezelőként jár el azon adatok vonatkozásában, melyeket a PayPal biztonságos fizetési felületén keresztül történő online fizetés lehetőségének biztosításával összefüggésben kezel az érintettről. Társaság és a PayPal egyaránt köteles saját adatkezelési tevékenységének gyakorlása során megfelelni a GDPR rendelkezéseinek, biztosítani az érintett adatainak biztonságos kezelését, továbbá megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintett számára az adatkezeléssel összefüggésben.

Társaság tájékoztatja az érintetteket, hogy személyes adataik kezelésével összefüggésben bármikor gyakorolhatják érintetti jogaikat a Társasággal, illetve a PayPal-lal szemben is; erre vonatkozó kérelmüket a Társaságnál a jelen tájékoztató 28. fejezetében írtaknak megfelelően, míg a PayPal esetében annak saját adatkezelési tájékoztatójában írt módon lehet előterjeszteni.

Ha az érintett fizetést kezdeményez a PayPal biztonságos fizetési felületén keresztül, úgy a PayPal, valamint harmadik fél szolgáltatók cookie-kat alkalmazhatnak abból a célból, hogy az érintettet felhasználóként azonosítani tudják, a böngészés élményét fokozzák, a szolgáltatást és az egyéb online tartalmakat, illetve reklámokat személyre tudják szabni, a promóciók hatékonyságát mérni tudják, elemzéseket végezhessenek és készíthessenek. Ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy az érintett saját PayPal számlája biztonságban legyen, továbbá használatuk elengedhetetlen az esetleges csalások megelőzéséhez is. A PayPal biztonságos fizetési felületének egyes funkciói csak a cookie-k használatával érhetők el, ezért, ha az érintett letiltja vagy elutasítja a cookie-k használatát, úgy előfordulhat, hogy csak korlátozottan vagy egyáltalán nem fogja tudni használni a PayPal biztonságos fizetési felületét.

Társaság tájékoztatja az érintetteket, hogy a „Követés letiltása” (Do Not Track, DNT) bármelyik webes böngészőben kiválasztható beállítás, amelynek segítségével saját beállításokat adhat meg a hirdetők és egyéb harmadik felek általi nyomon követés tekintetében. A PayPal részletes adatkezelési tájékoztatója, mely tartalmazza a cookie-k segítségével végzett adatkezelésre vonatkozó információkat is, itt érhető el: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/cookie-full?locale.x=hu_HU.

 25. Adatfeldolgozók; Adatkezelő által adatfeldolgozói minőségében végzett adatkezelés

Társaságunk nevében a személyes adatokat érintő egyes adatkezelési műveleteket – külön írásba foglalt szerződés alapján – adatfeldolgozók végzik el.

Biztosítjuk, hogy valamennyi a Társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozó a hatályos adatvédelmi szabályok érvényesülését és az érintettek jogainak védelmét biztosító intézkedések érvényesítéséhez szükséges garanciákat nyújtson. Társaságunk tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatfeldolgozók az adatkezelés vonatkozásában semmilyen érdemi döntést nem hozhatnak, a részükre átadott, és így tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag Társaságunk rendelkezései szerint dolgozhatják fel, továbbá azokon saját céljaikra adatfeldolgozást vagy adatkezelést nem végezhetnek.

A jelen tájékoztató 1. számú mellékletében mutatjuk be a Társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozókat, az általuk kezelt személyes adatok, valamint az adatkezeléssel összefüggő tevékenységeik feltüntetésével.

Abban az esetben, ha az egyes Douglas parfümériákban vásárló, a kifizetett termékek vonatkozásában az ÁFA visszaigénylésére jogosult külföldi természetes személyek adatait kezeljük, úgy Társaságunk nem adatkezelőként, hanem adatfeldolgozóként jár el az INNOVA-INVEST Zrt. (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.) adatkezelő megbízásából. Társaságunk ebben az esetben kizárólag az adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveleteket végez, erre tekintettel nem jogosult arra, hogy személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza, megváltoztassa, illetve az adatokat egyéb célra sem használhatja fel, nem hasznosíthatja. Társaságunk mint adatfeldolgozó, illetve az INNOVA-INVEST Zrt. mint adatkezelő az adatfeldolgozási tevékenység ellátásának valamennyi részletszabályát tartalmazó, írásbeli adatfeldolgozási szerződést kötöttek egymással.

Az adatfeldolgozás érinti az érintett külföldi vásárlók nevét, lakcímét, útlevelének számát és az azt kibocsátó országot. Az adatok kezelésének célja ebben az esetben, hogy azok felhasználásával Társaságunk az érintettek számára az ÁFA visszaigényléséhez szükséges nyomtatványokat elkészítse és átadja, illetve a személyes adatokat az IC2 rendszerben rögzítse. Társaságunk által adatfeldolgozóként folytatott adatkezelési tevékenység az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfatv.”) 99. § (1) bekezdésében szereplő jogszabályi előíráson alapul, az adatok kezelése azok IC2 rendszerben, vagy az ún. Tax Free nyomtatványon történő rögzítésétől számított 10 évig tart.

 26. Hozzáférés a személyes adatokhoz, adattovábbítás

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatok elektronikus formátumú kezelése esetén az adatok összegyűjtése és tárolása Társaságunk tulajdonosa, a Parfümerie Douglas International GmbH (székhely: DE-40235 Düsseldorf, Luise-Rainer-Strasse 7-11., Németország, nyilvántartási szám: HRB 81993) által működtetett szerveren történik, mely szerver Társaságunk tulajdonosának székhelyén található.

Az elektronikus formában rögzített adatokhoz való hozzáférés, valamint az adatokon történő bármilyen művelet végzése kizárólag a Parfümerie Douglas cégcsoport tagjai számára kialakított, egységes számítógépes platform használatával lehetséges. A platform, illetve az azon futó, adatkezeléshez használt programok elérése Társaságunk erre feljogosított munkavállalói számára – egyedi felhasználónév és jelszó használatával – biztosított.

A személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumokat Társaságunk saját székhelyén tárolja, megfelelő adatbiztonsági intézkedések mellett.

A fent írtakra tekintettel az elektronikusan tárolt és kezelt adatokhoz való hozzáférésre az azokat kezelő ”Parfümerie Douglas” Kft. munkavállalóin kívül, kizárólag Társaságunk tulajdonosa, a Parfümerie Douglas International GmbH (székhely: DE-40235 Düsseldorf, Luise-Rainer-Strasse 7-11., Németország, nyilvántartási szám: HRB 81993) jogosult, Társaságunk munkavállalóira előírt adatbiztonsági intézkedések betartása mellett.

Az adatokhoz történő hozzáférés biztosításának célja, hogy Társaságunk tulajdonosa megfelelő képet kapjon a Társaságunk által folytatott kiskereskedelmi tevékenységéről, valamint értékelhető információkkal rendelkezzen az adatok kezelését végző társaság adott időpontra vetített bevétel-és jövedelemtermelő képességét illetően.

Társaságunk tulajdonosa az általunk elektronikus formátumban kezelt és az egységes számítógépes platformon tárolt személyes adat megismerésére jogosult azzal, hogy annak minden esetben a fenti célhoz kötöttnek kell lennie és az adott cél eléréséhez feltétlenül szükséges körre kell korlátozódnia, továbbá meg kell felelnie a jelen tájékoztatóban és a GDPR, illetve az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok által meghatározott valamennyi adatvédelmi előírásnak. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy személyes adataiknak a Parfümerie Douglas International GmbH számára történő hozzáférhetővé tétele Társaságunk, illetve anyavállalatunk jogos érdekén alapul. A jogos érdek fennállását és annak az érintetti érdekekkel szembeni elsőbbségét a Társaságunk által lefolytatott érdekmérlegelési teszt igazolja.

Amennyiben Társaságunk valamely érintettel szemben fennálló követelését jogi úton érvényesíti, vagy az érintettek kezdeményeznek Társaságunkkal szemben olyan eljárásokat vagy nyújtanak be panaszt, megkeresést, melyek megfelelő elintézéséhez Társaságunk jogi segítséget vesz igénybe, úgy az érintettek bizonyos adatai a Társaságunkkal együttműködésben álló ügyvédi irodarészére átadásra kerülnek azzal, hogy az ügyvédi iroda ezen személyes adatok kezelése során önálló adatkezelőként jár el. Az átadásra kerülő személyes adatok körét általánosságban nem lehet meghatározni, ugyanis ezt befolyásolja az a körülmény, hogy Társaságunk milyen ügy vonatkozásában vesz igénybe jogi segítséget, és ezen jogi feladatok ellátásához mely adatok kezelése szükséges. Társaságunk garantálja, hogy kizárólag azon személyes adatok átadására kerül sor, melyek a jogi eljárások lefolytatásához feltétlenül szükségesek. A Társaságunkkal együttműködésben álló, az érintettek adataihoz címzettként hozzáféréssel rendelkező ügyvédi iroda elérhetőségi adatairól kérelemre tájékoztatást nyújtunk.

Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben olyan álláshirdetésre jelentkeznek, melyet Társaságunk a www.profession.hu honlapon tett közzé, úgy a jelentkezés során megadott személyes adataikat a profession.hu Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. IV. emelet) közösen kezeljük.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Adform A/S (Silkegade 3B, ST. & 1., 1113 Koppenhága, Dánia, dpo@adform.com) társasággal közösen kezeljük azon személyes adataikat, melyeket a Weboldalon az Adform A/S által – a Társaságunknak nyújtott online marketing szolgáltatásokkal összefüggésben – közzétett cookie-k gyűjtenek az érintettekről, azok hozzájárulása alapján. Az adatkezelés ebben az esetben az érintettek alábbi adataira vonatkozik: cookie azonosító (cookie ID), partner azonosító (partner ID), mobil reklámozási azonosító (mobile advertising ID), azonosító (cross-device ID), érintett böngészőjének típusa és beállításai, operációs rendszer adatai, IP cím, böngészésre használt eszköz helymeghatározási adatai (város, régió, irányítószám), érintett interakciói, tevékenysége a weboldalak és app-ok között (tevékenység időtartama, beírt internetes címek, használt keresőszavak). Felhívjuk továbbá az érintettek figyelmét arra, hogy az adatkezeléssel összefüggésben az Adform A/S részéről adattovábbítás történik harmadik országokba. Az Adform A/S közös adatkezelőként szavatosságot vállal azért, hogy a személyes adatok vonatkozásában a GDPR által megkövetelt és abban garantált szintet biztosítja a személyes adatok védelmét illetően. Az adattovábbítás alapja: Adform A/S adatkezelő és adatfeldolgozói vonatkozásában érvényesülő, az adattovábbításra vonatkozó szerződéses rendelkezések (Standard Contractual Clauses (SCC).

Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy személyes adataikat Társaságunk és a Yieldmo Inc. (1 Tara Blvd Ste 200, Nashua, New Hampshire, 03062, Amerikai Egyesült Államok, DPO@yieldmo.com) önálló adatkezelőként egyaránt jogosult kezelni. Az adatkezelés a Yieldmo Inc. által kínált online marketing szolgáltatások nyújtásával függ össze, melyet Társaságunk a Weboldal üzemeltetése körében igénybe vesz, és azon érintettekre vonatkozik, akik a Weboldal felkeresésekor a Yieldmo Inc. által használt cookie-k telepítéséhez – és ezáltal az adatkezeléshez – hozzájárultak. Az adatkezelés az érintettek IP-címére, cookie-azonosítóira, mobilhirdetési azonosítóira, böngészőjük típusára és verziójára, az időbélyegzőre, az eszközük operációs rendszerére és az érintett által használt platformra és annak országára terjed ki. Az adatkezeléssel összefüggésben a Yieldmo Inc. részéről adattovábbítás történik harmadik országokba. Az Yieldmo Inc. önálló adatkezelőként szavatosságot vállal azért, hogy a személyes adatok vonatkozásában a GDPR által megkövetelt és abban garantált szintet biztosítja a személyes adatok védelmét illetően. Az adattovábbítás alapja: a Yieldmo Inc. és adatfeldolgozói vonatkozásában érvényesülő, az adattovábbításra vonatkozó szerződéses rendelkezések (Standard Contractual Clauses (SCC).

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy azon adatok vonatkozásában, melyekhez az érintettek „Douglas Parfüméria Magyarország” név alatt működő Facebook oldalunkon, illetve a „Douglas Parfüméria” név alatt működő Instagram oldalunkon kifejtett tevékenységének eredményeként jutunk hozzá, nem kizárólag Társaságunk minősül adatkezelőnek; az adatokat ebben az esetben a Meta Platforms Ireland Limited (székhely: 4 Grand Canal Square, Grand CanalHarbour, D2 Dublin, Írország) társasággal közösen kezeljük.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy azon adatok vonatkozásában, melyekhez az érintettek Társaságunk hivatalos LinkedIn oldalán kifejtett tevékenységének eredményeként jutunk hozzá, nem kizárólag Társaságunk minősül adatkezelőnek; az adatokat ebben az esetben a LinkedIn Ireland Unlimited Company (székhely: Wilton Place, Dublin 2, Írország) társasággal közösen kezeljük.

Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy mind Társaságunk, mind pedig a profession.hu Kft., a Facebook Ireland Ltd., valamint a LinkedIn Ireland Unlimited Company köteles az általuk végzett adatkezelési tevékenység gyakorlása során megfelelni a GDPR, illetve a hatályos magyar ágazati adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek, továbbá biztosítani a személyes adatok biztonságos kezelését, és megfelelő tájékoztatást nyújtani az érintettek számára az adatkezeléssel összefüggésben. A közös adatkezelésre tekintettel az érintett az őt megillető jogokat bármikor gyakorolhatja – választása szerint – akár Társaságunkkal, akár a profession.hu Kft., a Meta Platforms Ireland Limited vagy a LinkedIn Ireland Unlimited Company társasággal szemben azzal, hogy amennyiben az érintett kérelmét Társaságunknál terjeszti elő, úgy arra a jelen tájékoztató 28. fejezetében írtak irányadók.

A profession.hu Kft., a Meta Platforms Ireland Limited, valamint a LinkedIn Ireland Unlimited Company által folytatott adatkezelési tevékenységekről az alábbi linkeken található részletes tájékoztatás:

-         https://www.profession.hu/gdpr/

-         https://www.facebook.com/policies/cookies/

-         https://www.facebook.com/privacy/explanation/

-         https://help.instagram.com/519522125107875

-         https://www.facebook.com/help/instagram/1896641480634370

-         https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

-         https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

 

Abban az esetben, ha Társaságunk részére hivatalos megkeresés érkezik – az adatátadás okának megjelölésével – a jogszabály által erre feljogosított hatóság vagy bíróság részéről meghatározott személyes adatok kötelező átadására vonatkozóan, úgy Társaságunk ezen kötelezettségének teljesítése érdekében jogosult és köteles a hatóság, illetve bíróság által kért személyes adatokat továbbítani.

Tájékoztatjuk továbbá az adatkezeléssel érintett természetes személyeket, hogy adataikat a jelen fejezetben írtakon túlmenően sem az Unión belül, sem harmadik országba nem továbbítjuk sem adatkezelők, sem nemzetközi szervezetek, sem egyéb címzettek részére.

 27. Tájékoztatás érdekmérlegelésről

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az általunk megjelölt cél elérése érdekében az alábbi adatkezelési tevékenységeket jogszerűen végezzük, tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelését lehetővé tevő adatkezelői jogos érdek fennállását igazoló érdekmérlegelési tesztet elvégeztük, és annak eredményeképpen megállapítottuk, hogy Társaságunknak az adatok kezeléséhez fűződő érdeke ténylegesen fennáll, és hangsúlyosabb, mint az érintettek ahhoz fűződő érdeke, hogy adataikat ne kezeljük.

Érdekmérlegelési teszt elvégzésére került sor:

-       azon érintettek adatainak kezelése esetében, akik az Adatkezelő webáruházában vásárolnak, és az adásvételi szerződésből eredő fizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget. Az adatok jogos érdeken alapuló kezelésének célja, hogy azon érintettekkel szembeni, akik az Adatkezelővel megkötött adásvételi szerződés alapján a megvásárolt termék Adatkezelőt megillető vételárát nem fizetik meg, az Adatkezelőnek a fenti, szerződésből eredő vételár-követelése érvényesítésére irányuló jogi eljárás eredményesen megindítható és lefolytatható legyen.

-       azon érintett személyek adatainak kezelése esetében, akiknek adatait Adatkezelő az általa alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása során rögzíti és tárolja 15 napig. A személyes adatok kezelésére abból a célból kerül sor, hogy az Adatkezelő az emberi élet- és testi épség, valamint a vagyontárgyak védelmét biztosítani tudja, továbbá a jogsértéseket és baleseteket megelőzze, észlelje, az elkövetőt tetten érje, és a jogsértéseket bizonyítsa.

-       azon érintett személyek adatainak kezelése esetében, akiknek személyes adatait Adatkezelő kapcsolatfelvétel céljából kezeli, és az adatkezelés a promóciók időpontjáról való értesítés esetében legfeljebb a promóció lezárultát, illetve a keresett termék elérhetőségéről való tájékoztatás esetén a termék átvételét követően még 6 hónapig kezeli. Az adatok további fél évig történő kezelése szükséges az érintettek által esetlegesen előterjesztett panaszok, kifogások elbírálásához, illetve az érintettek által az Adatkezelővel szemben kezdeményezett igényérvényesítési eljárásban a bizonyítási kötelezettség teljesítéséhez.

-       azon érintettek adatainak kezelése esetében, akik a webáruházban megvásárolt termék személyes átvételét választják. Telefonszám hiányában az Adatkezelő nem tudna rövid úton kapcsolatba lépni az érintettel azért, hogy felhívja a figyelmét arra, hogy az e-mailben küldött tájékoztatás ellenére át nem vett megrendelést meddig tartja rendelkezésre, mielőtt a megrendelést sikertelennek minősíti és intézkedik a már kiegyenlített vételár érintettnek történő visszafizetése érdekében.

-       azon érintett személyek adatainak kezelése esetében, akiknek vagyontárgyait a parfümériák valamelyikében találjuk meg. A megtalált vagyontárgy feltételezett tulajdonosának neve és legalább lakcím, telefonszám vagy e-mail cím adat közül az egyik kezelése szükséges ahhoz, hogy a megtalált értéktárgy jogszerű tulajdonosát az Adatkezelő értesíteni tudja arról a tényről, hogy az őt megillető tárgyat az adott üzletben az Adatkezelő megtalálta, azt jelenleg is ott őrzi, és egyeztetni tudja az érintettel, hogy a vagyontárgyat mikor és hogyan tudja átvenni.

-       azon érintettek adatainak kezelése esetében, akiknek az adatai Társaságunk hivatalos közösségi média felületeinek üzemeltetése és fenntartása körében jutnak tudomásunkra. A személyes adatok kezelése szükségszerűen és elválaszthatatlanul együtt jár ezen oldalak fenntartásával és üzemeltetésével – azok rendszeréből és felépítéséből fakadóan – azzal, hogy az adatkezelés nem terjed túl azokon az adatokon, melyet az érintett saját felhasználói profiljában nyilvánosként tüntetett fel, illetve amelyeket kifejezetten megosztott Társaságunkkal ezen oldalakon keresztül.

-       azon érintettek adatainak kezelése esetében, akikről kezelt adatokat elektronikus formátumban tartjuk nyilván és tároljuk. Ezen adatokat a Társaságunk részvételével működő Douglas cégcsoport számítógépes rendszerében kezeljük, mely lehetővé teszi Társaságunk tulajdonosa, a Parfümerie Douglas International GmbH számára, hogy a személyes adatokhoz – amennyiben ez szükséges és indokolt – hozzáférjen. Ebben az esetben az adatok továbbításának a jogalapja Társaságunk, illetve anyavállalatunk jogos érdeke, és a vállalatcsoport megfelelő irányítása, eredményes működtetése, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlása miatt egyrészről elengedhetetlen, másrészről indokolt az adatok ismerete a Parfümerie Douglas International GmbH részéről. Az anyavállalat/tulajdonos társaság elsődlegesen üzleti-gazdasági adatokat ismer meg és kezel, azonban nem kerülhető el, hogy személyes adatokhoz is legyen hozzáférése, rálátása.

-       azon érintettek adatainak kezelése esetében, akik a Weboldalunkat felkeresik, és akiknek böngészőjében, illetve böngészéshez használt eszközén az oldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k települnek, melyek az érintettre vonatkozó adatokat gyűjtenek és tárolnak el. A cookie-k alkalmazása - ezzel összefüggésben a személyes adatok kezelése – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a Weboldal megfelelően tudjon működni, alapvető funkcióit az oldalt felkereső személyek használni tudják.

-       azon érintettek adatainak kezelése esetében, akik a Társaságunk által meghirdetetett állások valamelyikére jelentkeznek. A jelentkezők adatai ismeretének hiányában a megfelelő munkaerő megtalálására szolgáló kiválasztási eljárások ellehetetlenülnének, mivel adatkezelés nélkül nem tudnánk meggyőződni arról, hogy a jelentkező az állás betöltéséhez szükséges végzettséggel, szakmai tapasztalattal rendelkezik-e, másrészről adatok hiánya a jelentkezőkkel történő kapcsolatfelvételt is ellehetetlenítené.

-       azon érintettek adatainak kezelése esetében, akiket a Társaságunkkal szerződést kötő partnerek saját kapcsolattartójukként jelölnek ki, és adják meg e személyek adatait. Az adatok kezelése teszi lehetővé, hogy a partnerrel való kapcsolatelvétel, illetve folyamatos kapcsolattartás meg tudjon valósulni. Az adatok kezelésének hiányában jelentős mértékben megnehezülnének a szerződő felek közötti közvetlen egyeztetések, ami adott esetben a szerződéses kötelezettségek határidőben történő teljesítését is veszélyeztetheti.

-       azon érintettek adatainak kezelése esetében, akik Társaságunk webáruházának vevőszolgálatához fordulnak telefonon vagy e-mailben, és akiknek a rögzített hívásban elhangzó, illetve a híváshoz kapcsolódó adatait, valamint nevét, e-mail címét, illetve az áltauk megadott további adatait kezeljük. Ha ugyanis nem kezelhetnénk azoknak az adatait, akik kérdéssel vagy észrevétellel keresik fel vevőszolgálatunkat, úgy nem tudnánk a hozzánk forduló érintetteknek visszajelzést adni kérdéseiket, észrevételeiket illetően, ami ahhoz vezetne, hogy megítélésünk a fogyasztók szemében Társaságunk hátrányára változna, hiszen olyan kép alakulna ki bennük rólunk, hogy egy olyan vállalkozás vagyunk, aki nem foglalkozik azokkal, akik hozzá fordulnak.

Társaságunk ugyan nem köteles telefonos vevő-, illetve ügyfélszolgálat működtetésére, azonban annak érdekében, hogy a fogyasztók ne csak írásban, hanem szóban is jelezhessék kérdéseiket, észrevételeiket, panaszaikat, kifogásaikat, dedikált telefonvonalat tartunk fenn, melyen keresztül bejövő és kimenő telefonhívások rögzítésre kerülnek. Ezen telefonhívások rögzítéséhez és az ezzel összefüggésben megismert személyes adatok fűződő jogos érdekünk azért hangsúlyosabb és erősebb az érintettek oldalán fennálló jogos érdekeknél, mert ezáltal tudunk hitelt érdemlő módon megbizonyosodni arról, hogy a telefonhívást fogadó munkatársunk az előírásoknak megfelelően járt-e el az adott kérdés megválaszolása, probléma megoldása, illetve panasz/kifogás kezelése kapcsán. Jogos érdekünk fennáll és elsőbbséget élvez azon érintettek oldalán fennálló, az adatkezelés ellen ható érdekekkel szemben, akik e-mailben küldik el panaszaikat, kifogásaikat, így jelzik elállási szándékukat, vagy csak érdeklődnek; ha ezen érintettek adatait nem kezelhetnénk, úgy nem tudnánk sem ellenőrizni, sem bizonyítani, hogy a Társaságunkat a fogyasztókkal szemben terhelő kötelezettségek teljesítésére – munkatársaink részéről – sor került-e.

A részletes érdekmérlegelési teszt megismerésének lehetőségét a jogos érdeken alapuló adatkezeléssel érintettek számára, erre irányuló írásbeli kérelem esetén korlátozás nélkül biztosítjuk.

28. Érintettek jogai, a joggyakorlás menete

Az általunk folytatott adatkezelési tevékenység során garantáljuk valamennyi érintett számára, hogy a jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adataik kezeléséhez fűződő jogaikat teljeskörűen, bármiféle indokolatlan korlátozás vagy akadályozás nélkül tudják gyakorolni.

Társaságunk gondoskodik arról, hogy minden adattulajdonos számára biztosított legyen az adatokhoz való hozzáférési jog, a törlés, helyesbítés és az adatkezelés korlátozásához fűződő jog, a tiltakozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog és az adathordozhatóság joga gyakorlásának, valamint az adatkezeléssel szembeni jogorvoslat benyújtásának lehetősége az alábbiak szerint.

A. Az adatokhoz való hozzáférés

Tájékoztatjuk, hogy Ön érintettként jogosult arra, hogy az általunk folytatott adatkezelésre vonatkozó információkról és az adatkezeléssel érintett személyes adatairól felvilágosítást kapjon. Ennek érdekében írásos kérelme alapján rendelkezésére bocsátjuk az Önről kezelt adatok másolatát, valamint tájékoztatjuk többek között az adatkezelés céljáról, azon címzettekről, akikkel személyes adatait közöljük, az adattárolás tervezett időtartamáról, valamint az adatkezelés során Önt megillető jogokról, jogorvoslati lehetőségekről.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kérelem teljesítése első alkalommal ingyenes, azonban az azonos tárgyban benyújtott újabb kérelem benyújtása, illetve rövid időn belül további másolatok igénylése esetén Társaságunk jogosult díjat felszámítani. A díj pontos mértékéről a kérelemre adott válaszunkban tájékoztatjuk. Felhívjuk a figyelmét               arra, hogy Társaságunk adatmásolat (ideértve a kamerafelvételeken szereplő adatokat is) kiadása iránti kérelmét csak abban az esetben és olyan mértékig tudja teljesíteni, amennyiben az nem sérti más természetes személyek jogait és szabadságait.

B. Jog a kezelt adatok pontosságához, teljességéhez és naprakész voltához

Ön érintettként jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatai megfeleljenek a pontosság, teljesség és naprakészség követelményeinek. Annak érdekében, hogy ezen jogának érvényesülését biztosítani tudjuk, évente egy alkalommal írásban személyes adatai ellenőrzése, frissítése érdekében megkereshetjük Önt. Kérjük, hogy segítse munkánkat azzal, hogy amennyiben adatai időközben megváltoztak, úgy ezt jelezze nekünk írásban az info@douglas.hu, vagy a ”Parfümerie Douglas” Kft., 1052 Budapest, Váci u. 11/A. címen.

C. Az adatok helyesbítéséhez való jog

Amennyiben tudomására jut, hogy adatait pontatlanul kezeljük, bármikor kérheti a személyes adatok helyesbítését, vagy az Ön által hiányosnak ítélt adatok kiegészítését a megfelelő, illetve hiányzó adatok megadásával írásban az info@douglas.hu, vagy a ”Parfümerie Douglas” Kft., 1052 Budapest, Váci u. 11/A. címen.

Amennyiben Ön saját felhasználói fiókkal rendelkezik, jogosult arra is, hogy pontatlanul rögzített személyes adatait a Weboldal felületén e-mail címének és jelszavának megadásával belépve személyes profiljában helyesbítse, illetve adatváltozás esetén bármikor módosítsa.

D. Az adatok törléséhez való jog

Kérelmére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önről tárolt és kezelt személyes adatokat, ha az alábbi esetek bármelyike az adatkezelés vonatkozásában fennáll:

-       az adatkezelés célja megszűnt, vagy

-       Ön visszavonta hozzájárulását és nem állapítható meg más jogalap az adatok további kezelésére, vagy

-       Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen és nincs olyan elsőbbséget élvező ok, ami a további adatkezelést indokolná, vagy

-       jogellenes adatkezelés történt, vagy

-       jogszabály írja elő Társaságunk számára az adatok törlését.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Önt az ún. elfeledtetéshez való jog is megilleti, mely szélesebb körben biztosítja személyes adatainak hozzáférhetetlenné tételét. Amennyiben e jogosultságával élni kíván, úgy minden lehetséges informatikai megoldást felhasználunk azért, hogy az Ön személyes adatai semmilyen formában ne álljanak Társaságunk rendelkezésére. Töröljük személyes adatait tartalmazó elektronikus fájlokat az eltárolt biztonsági mentésekből és ezzel egyidejűleg a személyes adatait tartalmazó papír alapú dokumentumokat is megsemmisítjük. Amennyiben az adatok törlése valamilyen okból nem lehetséges, úgy az adatok anonimizálásához szükséges műveleteket végezzük el.

Kérelme alapján Társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozókat kötelezzük arra, hogy az Önről kezelt személyes adatokat töröljék, továbbá Társaságunk tulajdonosát és a velünk együttműködésben álló adatkezelőket is tájékoztatjuk további intézkedések megtétele érdekében arról, hogy Ön ilyen kérelmet nyújtott be.

Kérjük vegye figyelembe, hogy törlési kérelmét nem tudjuk teljesíteni akkor, ha a személyes adatok kezelése jogi érdek (pl. szerződésen alapuló követelés) érvényesítése és védelme, a véleménynyilvánítás és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása, a jog által előírt kötelezettség teljesítése vagy feladat végrehajtása, statisztikai, kutatási cél teljesítése miatt, illetve népegészségügyi közérdek alapján szükséges.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy tekintettel arra, hogy személyes adatait egyidejűleg több különböző célból is kezeljük, így amennyiben személyes adatainak törlése iránti kérelmet terjeszt elő, úgy az nem feltétlenül fogja azt eredményezni, hogy személyes adatait egyáltalán nem kezeljük tovább; csak a kérelmében meghatározott célból folytatott adatkezelési tevékenységünket fogja érinteni az adattörlési kötelezettség. 

A fentiek alapján kifejezetten felhívjuk figyelmét arra, hogy a Számvtv. 169. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségünk alapján a számlákat és a könyvelés részét képező vevőkről készített nyilvántartást Társaságunk a számla kiállításától, illetve a nyilvántartás elkészítésétől számított 8 évig köteles olvasható formában megőrizni, erre tekintettel a számlán szereplő személyes adatok) törlésére irányuló kérelmének kizárólag a fenti, kötelező határidő elteltét követően tudunk eleget tenni.

Kifejezetten felhívjuk valamennyi érintett figyelmét arra, hogy a személyes adatok törlésére irányuló érintteti kérelem teljesítését követően a személyes adatok többé már nem állíthatók helyre.

E. Adatkezelés korlátozásának joga

Ön korlátozhatja személyes adatainak Társaságunk általi kezelését az alábbi esetekben és időtartamra:

-       ha Ön vitatja Társaságunk által kezelt személyes adatai pontosságát, akkor a kifogásolt adatok pontosságának Társaságunk általi ellenőrzéséig;

-       ha az Ön megítélése szerint jogellenes adatkezelés történt, és ezért kifejezetten kéri, hogy adatait ne töröljük;

-       Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra az általunk meghatározott célból, de azokat Ön jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében igényli;

-       ha Ön tiltakozott a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen; ilyen esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk vagy harmadik felek jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel és alapvető szabadságaival szemben.

Amennyiben kérelme megalapozottnak minősül, úgy erről tájékoztatjuk mindazon címzetteket, akikkel a személyes adatait korábban közöltük. Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatkezelés korlátozása esetén Társaságunk személyes adatait továbbra is tárolja.

Ha Ön az adatkezelést korlátozását kérte, úgy Társaságunk az adatokat – a tárolás kivételével – csak akkor kezelheti, ha Ön ehhez hozzájárult, vagy az adatkezelés jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, vagy ha azt más természetes, illetve jogi személy jogainak védelme indokolja,  vagy az fontos uniós vagy állami közérdek miatt szükséges. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés korlátozásának indoka már nem áll fenn, úgy a korlátozás feloldásáról és annak időpontjáról legkésőbb a feloldást megelőző 15 nappal írásban értesítjük.

F. Tiltakozás az adatkezelés ellen

Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha arra Társaságunk vagy harmadik fél jogos érdeke alapján került sor. Felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben Társaságunk adatait nem kezeli tovább, feltéve, hogy más jogalap nem áll fenn, ami az adatok kezelését Társaságunk számára lehetővé teszi, vagy adatainak kezelést nem indokolják olyan kényszerítő erejű jogos okok, amelyek elsőbbséget élveznek az Önt érintettként megillető érdekekkel, jogokkal és szabadságokkal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A tiltakozáshoz való jog Önt megilleti abban az esetben is, ha az adatkezelés Társaságunk közvetlen üzletszerzési érdekeit szolgálja. Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha Ön tiltakozik személyes adatai közvetlen üzletszerzési célból történő kezelése ellen, úgy adatait Társaságunk további vizsgálat lefolytatása nélkül, haladéktalanul törli és a jövőben ebből a célból nem kezeli.

G. Hozzájárulás visszavonásának joga

Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja írásban, az info@douglas.hu e-mail címre vagy a ”Parfümerie Douglas” Kft., 1052 Budapest, Váci u. 11/A. postacímre küldött nyilatkozatával. Nem vonatkozik az írásbeliség követelménye a cookie-k által az érintett hozzájárulása alapján gyűjtött személyes adatok kezelésére; ilyen esetben a hozzájárulás visszavonásához elegendő az, ha az érintett a cookie panel megfelelő gombjaival jelzi erre vonatkozó döntését. Ugyancsak nem szükséges írásban jeleznie az érintettnek a hozzájárulás visszavonását akkor, ha az a webáruházi hírlevélküldés céljából végzett adatkezelésünkre vonatkozik. Ebben az esetben hozzájárulás visszavonásához elegendő, ha az érintett erre vonatkozó szándékát a hírlevelek alján található leiratkozó linkre kattintva jelzi.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása Társaságunk ezt megelőzően folytatott adatkezelési tevékenységének jogszerűségét nem befolyásolja.

H. Az adathordozhatóság joga

Adathordozhatósághoz való joga alapján lehetősége van arra, hogy azokról a személyes adatokról, amelyeket az Ön hozzájárulása alapján vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében kezelünk, és amelyek vonatkozásában automatizált módon történik az adatkezelés, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban tájékoztatást kérjen és kapjon, továbbá jogosult arra, hogy ezen adatok közvetlen továbbítását kérje az Ön által megjelölt adatkezelő részére.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk – az adatok biztonsága érdekében – pdf formátumban adja át a kezelt személyes adatokról szóló fenti tájékoztatást. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Társaságunk nem ellenőrzi annak az adatkezelőnek a személyét, akinek az Ön kérelme alapján a személyes adatokat továbbítjuk, így az adatokat fogadó adatkezelési tevékenységével összefüggésben Önnél felmerülő bármely kárért vagy más hátrányos jogkövetkezményért felelősségünket kizárjuk.

I. Az érintett kérelmének elbírálása

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelésével, illetve a fenti, A. – H. pontokban felsorolt jogainak gyakorlásával összefüggésben Társaságunkhoz benyújtott valamennyi kérelmét –tartalomtól függetlenül – azok beérkezését követően haladéktalanul megvizsgáljuk és a kérelem elbírálásáról írásban indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb annak a Társaságunkhoz való beérkezését követő 1 hónapon belül, írásban tájékoztatjuk.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy a kérelem összetettségére vagy Társaságunkhoz beérkező érintetti kérelmek számára tekintettel a fenti válaszadási határidőt legfeljebb további 2 hónappal meghosszabbíthatjuk. Ha az Ön ügyében határidő-hosszabbításra kerülne sor, úgy – a késedelem okának megadásával – a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül írásban fogjuk tájékoztatni. A fenti határidő-hosszabbítás nem illeti meg Társaságunkat akkor, ha kérelme alapján megítélésünk szerint adatvédelmi intézkedés megtételére nincs szükség. Ebben az esetben kérelmét 1 hónapon belül megválaszoljuk és egyben tájékoztatjuk az intézkedés elmaradásának okairól, illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

Kérelemének megválaszolása, illetve annak teljesítése érdekében tett intézkedésekért Társaságunk díjat nem számít fel, kivéve abban az esetben, ha kérelmét megalapozatlanul vagy ismételten azonos tartalommal terjeszti elő; ezen esetekben a felmerülő adminisztratív költségekkel arányban álló, ésszerű mértékű díjat számítunk fel. A díj pontos mértékéről a kérelemre adott válaszunkban tájékoztatjuk.

Kifejezetten felhívjuk figyelmét arra, hogy személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmét, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférések elkerülése érdekében, kizárólag személyazonosságának egyértelmű megállapítását követően tudjuk teljesíteni. Személyazonosságának kétséget kizáró megállapítása érdekében kérjük, hogy papír alapú beadványában minden esetben tüntesse fel legalább nevét, lakcímét, e-mail címét, elektronikus úton beküldött kérelmét pedig nevének és lakcímének megjelölésével, a korábban Társaságunk részére megadott e-mail címéről küldje el.

 J. Jogorvoslati lehetőségek

Minden esetben törekszünk személyes adatainak jogszerű, és az Ön kérésének megfelelő kezelésére, ezért amennyiben elégedetlen az adatkezelésünkkel, úgy forduljon bizalommal munkatársainkhoz vagy adatvédelmi tisztviselőnkhöz a jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségek bármelyikén. Kérjük, hogy kérelmét minden esetben írásban nyújtsa be. Panaszos ügyének kivizsgálását annak beérkezését követően haladéktalanul megkezdjük és legkésőbb 1 hónapon belül indokolással ellátott döntésben tájékoztatjuk kérelme elbírálásának eredményéről, illetve a kérelem alapján Társaságunk által tett intézkedésekről.

Amennyiben álláspontja szerint személyes adatainak Társaságunk általi kezelése nem volt jogszerű, úgy panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat. A panasz befogadására és elbírálására, valamint a hatósági eljárás lefolytatására vonatkozó szabályokat a https://www.naih.hu honlapon érheti el.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság a panaszát határidőben nem vizsgálja ki, illetve nem tájékoztatja Önt 3 hónapon belül a panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, úgy jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz, a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat.

Amennyiben az Ön megítélése szerint Társaságunk – adatainak nem megfelelő kezelésével – megsértette személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogait, úgy jogorvoslatért a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat, vagy saját lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék eljárását kezdeményezheti. Tájékoztatjuk, hogy a Törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező, ezért igényét csak megfelelő jogi képviselet mellett tudja érvényesíteni. Az illetékes bíróságokról az alábbi linken tájékozódhat:https://birosag.hu/birosag-kereso.

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha Társaságunk vagy az általunk megbízott adatfeldolgozó a hatályos adatvédelmi előírásokat be nem tartva kezelte személyes adatait, amelynek eredményeképpen Önt vagyoni kár éri, úgy az illetékes bíróság előtt kártérítés, míg nem vagyoni kár elszenvedése esetén sérelemdíj iránti igényt terjeszthet elő Társaságunkkal vagy megbízott adatfeldolgozónkkal szemben azzal, hogy az adatfeldolgozó csak akkor felel a kárért, ha nem tartotta be az adatfeldolgozókra vonatkozó kötelező jogszabályi előírásokat vagy az adatkezelő utasításait. Kártérítésre vonatkozó igényét érvényesítheti – választása szerint – Társaságunk vagy a jogsértő adatfeldolgozó székhelye szerint, illetve saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt. Az illetékes bíróságot és elérhetőségét az alábbi linkre kattintva találja meg: https://birosag.hu/birosag-kereso.

 29. Adatkezelő által meghozott adatbiztonsági intézkedések

Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt valamennyi személyes adat megfelelő szintű biztonságát garantálni tudjuk. A legmegfelelőbb adatbiztonsági intézkedés kiválasztása minden esetben egyedileg, az adatok vonatkozásában fennálló és valószínűsíthető kockázat figyelembevétele és értékelése alapján történik.

Társaságunk a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében gondoskodik arról, hogy az adatok kezelését lehetővé tevő rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások vonatkozásában az adatkezelés időtartama alatt mindvégig biztosított legyen ezek bizalmas jellege, a rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások fel legyenek szerelve a szükséges védelemmel, továbbá ellenállók legyenek bármiféle jogosulatlan beavatkozás, támadás ellen, valamint a véletlen adatmegsemmisüléssel, adatvesztéssel szemben. Társaságunk képes annak garantálására is, hogy az adatkezeléshez használt rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások mind az adatkezelési műveletek elvégzéséhez, mind pedig az érintettek jogainak gyakorlásához, érvényesítéséhez szükséges mértékben rendelkezésre álljanak.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az adatbiztonsági előírások maradéktalan érvényesülése érdekében valamennyi, az adatok biztonságának megőrzésére bevezetett intézkedés hatékonyságát – erre vonatkozó belső szabályzatokban meghatározott időközönként – rendszeresen ellenőrzi és ezen ellenőrzések eredményét dokumentált módon értékeljük.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatkezelés során alkalmazott rendszereket és eszközöket úgy választottuk ki, hogy azok képesek és alkalmasak legyenek arra, hogy egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén valamennyi személyes adathoz való hozzáférést, valamint azok megfelelő időn belül történő helyreállítását biztosítsák. Társaságunk valamennyi adatkezelési műveletet megelőzően, valamint az adatkezelés teljes időtartama alatt folyamatosan figyelemmel követi és értékeli a személyes adatok vonatkozásában az adott pillanatban fennálló, a valószínűsíthető kockázati tényezőket, különösen azokat a kockázatokat, melyek az általunk felvett, tárolt, továbbított, vagy más módon kezelt adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítésével, módosításával, elvesztésével vagy az adatok jogosulatlan személyek általi megismerésével járhatnak.

Annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes és jogi személyek kizárólag Társaságunk, mint az adatok kezelője által adott kötelező erejű utasításoknak megfelelően járjanak el, folyamatosan ellenőrizzük ezen személyeket, mely ellenőrzési tevékenység részletes szabályait Társaságunk által kialakított belső szabályzataiban találhatók meg.

Társaságunk megbízásából az adatvédelmi szabályok érvényesülését adatvédelmi tisztviselő is ellenőrzi, aki az adatkezeléssel kapcsolatban szakmai tanácsokat ad, illetve tájékoztatást nyújt mind Társaságunk munkavállalói, , mind pedig a szerződött adatfeldolgozók részére, együttműködik a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal, kapcsolattartó pontként szolgál Társaságunk és az érintettek, valamint a felügyeleti hatóság között, továbbá ellenőrzi az adatvédelmi előírások érvényesülését.

Társaságunk informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.

Adatkezeléssel érintett tevékenységei során a személyes adatok biztonságát és védelmét többek között az alábbi intézkedések útján biztosítjuk:

-       az alkalmazott informatikai rendszer és hálózat vonatkozásában egyaránt biztosított a csalás, kémkedés, a számítógépes vírusok és egyéb kártevők, az illetéktelen behatolások, illetve a szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások elleni védelem (tűzfal alkalmazása, vírusirtó programok telepítése);

-       a személyes adatok elektronikus kezeléséhez használt CRM rendszer vonatkozásában rendszeres szoftverfrissítések elvégzése;

-       valamennyi személyes adatot tartalmazó fájl-ról napi rendszerességgel biztonsági mentés készítése;

-       személyes adatokat tartalmazó adatbázis elérésének korlátozása kizárólag erre jogosult alkalmazottak számára, egyedi felhasználónév és jelszó megadását követően;

-       az érintettek által megadott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célonként elkülönítve kezeljük, különös tekintettel a Társaságunk által üzemeltetett webáruházban regisztrált felhasználóként és regisztráció nélkül vásárló természetes személyek adataira;

-       Társaságunk megfelelő technikai intézkedésekkel biztosítja, hogy az érintettek személyes adatait, valamint a Társaságunk által gyűjtött és kezelt felhasználási adatokat egymással ne lehessen összekapcsolni;

-       a személyes adatokat tartalmazó, archív papír alapú dokumentumok erre a célra kialakított, zárható tárolóhelyiségben történő elhelyezése, melyhez való hozzáférés kizárólag az erre feljogosított munkavállalók számára biztosított.

 30. Adatvédelmi incidensek kezelése

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Társaságunk által bevezetett, és a személyes adatok kezelésének teljes folyamata alatt érvényesülő adatbiztonsági intézkedések ellenére is előfordulhatnak olyan sajnálatos esetek, melyek az általunk kezelt és tárolt adatokat veszélyeztethetik (adatvédelmi incidensek)         .

Társaságunk a személyes adatokat érintő incidens bekövetkezése gondoskodunk róla, hogy az incidens bejelentése haladéktalanul, de legkésőbb annak felfedezésétől számított 72 órán belül megtörténjen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé, kivéve azt az esetkört, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk ez utóbbi esetben is eleget tesz az incidens nyilvántartására vonatkozó kötelezettségének.

Kérjük, hogy ne lepődjenek meg akkor, ha adatvédelmi incidenssel kapcsolatos értesítést kapnak Társaságunktól, ilyenkor csak eleget teszünk annak a szabálynak, amely előírja az érintettek tájékoztatását olyan adatvédelmi incidensek esetén, amelyek valószínűsíthetően magas kockázatot jelentenek az adattulajdonosok jogaira és szabadságaira nézve. Ilyen magas kockázat különösen, ha az incidens érzékenynek tekintendő adatkört érintenek (pl. különleges adatok, érinttet pénzügyi helyzetére vonatkozó információk, személyiséglopásra vagy az érinttetek társadalmi megítélésére alkalmas adatok). Ezen tájékoztató levél tartalmazni fogja a Társaságunk által kijelölt adatvédelemi felelős nevét és elérhetőségét, az incidens jellegét és következményeit, valamint a következmények kiküszöbölése és az esetlege káros hatások megszüntetése érdekében már megtett vagy kilátásba helyezett intézkedéseket.

Valamennyi, személyes adatokkal foglalkozó munkatársunktól megköveteljük, hogy munkája során az adatvédelmi incidensek mielőbbi felderítése és megszüntetése érdekében Társaságunk által kialakított és bevezetett intézkedési tervet követve járjon el. Annak érdekében, hogy Társaságunk az incidensek bekövetkezését az adatkezelés során minimalizálja és a fenti szabályok érvényesülését a lehető legmagasabb szinten biztosítsa, rendszeres belső ellenőrzési műveleteket épít be a folyamatokba.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a bejelentés mellett valamennyi incidensről jegyzőkönyvet veszünk fel és központi nyilvántartást vezetünk, amelyek tartalmazzák a problémás esetek leírását, azok minősítését és érintettekre gyakorolt hatását, valamint azok mielőbbi megszüntetése és nemkívánatos hatásai kiküszöbölése érdekében tett intézkedéseket.

Társaságunk természetesen gondoskodik arról, hogy mindazon adatfeldolgozók, akikkel adatkezelési tevékenysége során együttműködünk, az irányadó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően ugyancsak teljesítsék mind a náluk felmerült incidensek jelentésére, mind pedig azok dokumentálására vonatkozó kötelezettségüket.

 31. Adatvédelmi tisztviselő

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Társaságunknál adatvédelmi tisztviselő működik, akihez a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely ügyben közvetlenül fordulhatnak az adatvedelem@douglas.hu e-mail címen.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintettek a személyes adatok kezelésével, valamint az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatban jogosultak bármilyen kérdéssel, kérelemmel írásban Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulni. Az adatvédelmi tisztviselő valamennyi, a Társaságunk által végzett adatkezelési tevékenység vonatkozásában megfelelő és naprakész ismeretekkel rendelkezik, így az érintettek számára is megfelelő felvilágosítást, tájékoztatást tud adni.

 32.Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa. Jelezni kívánjuk, hogy az adatkezelési tájékoztató módosításáról az érintetteket a Weboldalon, külön figyelemfelhívás mellett tájékoztatjuk, továbbá amennyiben rendelkezünk az érintettek e-mail címével, úgy külön üzenetben is jelezzük számukra az adatkezelési tájékoztató módosításának tényét. A fenti intézkedésekkel egyidejűleg a tájékoztató módosítására vonatkozó információkat az üzletekben is közzétesszük.

 33. Alkalmazott jogszabályok

A jelen adatkezelési tájékoztató elkészítésekor Társaságunk valamennyi, az adatkezelési tevékenység végzését illetően irányadó, kötelező előírást, így különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vette alapul:

-       Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)

-       az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)

-       a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)

-       a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)

-       elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”)

-       a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény („Kertv.”)

-       a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény („Szvmt.”)

-       a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”)

-       a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

-       a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet

-       a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számvtv.”)

-       az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”)

-       az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény („Áfatv.”)

-       a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény („Szjatv.”)

-       a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet

-       a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény

 

Budapest, 2024. február 12.

Az Adatkezelési téjékoztató letölthető itt >>>

A Tájékoztató 1. számú melléklete letölthető itt >>>