Tájékoztató változásról

Tájékoztató a Wolt Szolgáltatáson keresztül bonyolított vásárlásokra irányadó Általános Szerződési Feltételek módosításáról

 Tisztelt Vásárlónk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Wolt Szolgáltatáson keresztül bonyolított vásárlásokra irányadó Általános Szerződési Feltételeink(„ÁSZF - Wolt rendelések”) módosultak, mely módosításokat a jelen tájékoztatóban mutatjuk be.

 

1. ÁSZF – Wolt rendelések 2. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosult:

 

Korábbi rendelkezés

Vásárló elektronikus megrendelésének a Wolt Szolgáltatáson keresztül történő leadásával egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, mely az adásvételi szerződés létrejöttének feltétele.

 

Új rendelkezés

Vásárló elektronikus megrendelésének a Wolt Szolgáltatáson keresztül történő leadásakor a rendeléskezelő felületén e célból elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, mely az adásvételi szerződés létrejöttének feltétele.

 

2. ÁSZF – Wolt rendelések 5. pontja az alábbi fogalommal egészül ki:

 

Új rendelkezés

Fogyasztó: az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el jelen ÁSZF hatálya alá tartozó termékek megrendelése, valamint azok megvásárlására kötött szerződések során

 

3. ÁSZF – Wolt rendelések 6.3. pontjának ötödik bekezdése az alábbiak szerint módosult:

 

Korábbi rendelkezés

Douglas jogosult arra, hogy – a Vásárló Wolt útján történő egyidejű értesítése mellett – ne fogadja el a leadott megrendelést, ha a Wolt Szolgáltatásban technikai hiba miatt 0 Ft-os, 1 Ft-os vagy az adott termék piaci értékéhez képest irreálisan alacsony vételár került megjelenítésre.

 

Új rendelkezés

Douglas jogosult arra, hogy – a Vásárló Wolt útján történő egyidejű értesítése mellett – ne fogadja el a leadott megrendelést, ha a Wolt Szolgáltatásban 0 Ft-os, 1 Ft-os vagy az adott termék piaci értékéhez képest irreálisan alacsony vételár került megjelenítésre.

 

4. ÁSZF – Wolt rendelések 7. pontjának b.) alpontja az alábbiak szerint módosult:

 

Korábbi rendelkezés

Ha a Douglas a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy a Vásárlónak a kijavításhoz/kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, vagy a Douglas e kötelezettségének a fenti határidőben nem tesz eleget, a Vásárló – választása szerint – arányos árleszállítást igényelhet, a Douglas költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja a terméket, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló hibás teljesítésre hivatkozva akarja megszüntetni a szerződést, úgy a Douglast terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

 

Új rendelkezés

Ha a Douglas a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy a Vásárlónak a kijavításhoz/kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, vagy a Douglas e kötelezettségének a fenti határidőben nem tesz eleget, a Vásárló – választása szerint – arányos árleszállítást igényelhet, a Douglas költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja a terméket, vagy elállhat a szerződéstől. Fogyasztónak minősülő Vásárló a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a Douglas költségére maga nem javíthatja ki, illetve azt mással sem javíttathatja ki. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló hibás teljesítésre hivatkozva akarja megszüntetni a szerződést, úgy a Douglast terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

 

5. ÁSZF – Wolt rendelések 11. pontjának hatodik bekezdése az alábbiak szerint módosult:

 

Korábbi rendelkezés

Vásárló tudomásul veszi, hogy megrendelés a jelen ÁSZF által meghatározottak szerinti elküldése a részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Vásárló tudomásul veszi, hogy a rendelés leadásával jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, és az abban foglaltak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Vásárló a rendelés leadásával egyidejűleg kijelenti, hogy a Douglas által közzétett Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, és a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tudomásul vette.

 

Új rendelkezés

Vásárló tudomásul veszi, hogy megrendelés a jelen ÁSZF által meghatározottak szerinti elküldése a részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Vásárló tudomásul veszi, hogy a rendelés leadásával egyidejűleg – a Wolt Szolgáltatás rendeléskezelő felületén e célból elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával – a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, és az abban foglaltak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Vásárló a rendelés leadásával egyidejűleg kijelenti, hogy a Douglas által elkészített és közzétett Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, és a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tudomásul vette.

 

6. ÁSZF – Wolt rendelések 13.2. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosult:

 

Korábbi rendelkezés

Felek vállalják, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül rendezik. Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy a felek közötti jogvita elbírálására a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (1036 Budapest, Lajos u. 48-66.) kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Új rendelkezés

Felek vállalják, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül rendezik. Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy mind a Douglas, mind a fogyasztónak minősülő Vásárló a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény („Pp.”) szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bírósághoz fordulhat a felmerült jogvita elbírálása érdekében. A fentiektől eltérően a felek a Douglas és a fogyasztónak nem minősülő Vásárló a felek közötti jogvita elbírálására – a pertárgy értékétől függően – a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (1036 Budapest, Lajos u. 48-66.), valamint a Székesfehérvári Törvényszék (8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1.) kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ÁSZF – Wolt rendelések fent részletezett módosításai 2023. december 6. napján lépnek hatályba.

 

 

A módosított ÁSZF elérhető Társaságunk honlapján, a www.douglas.hu oldalon, az „Általános szerződési feltételek (Wolt rendelések)” menüpont alatt.

Budapest, 2023. november 21.

”Parfümerie Douglas” Kft.

 

 

 


 

Tájékoztató a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeinek módosításáról

 

Tisztelt Vásárlónk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételei („ÁSZF”) módosultak, mely módosításokat a jelen tájékoztatóban mutatjuk be.

1. ÁSZF 2. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

A Megrendelő a www.douglas.hu honlapon, illetve az Applikáció felületén történő regisztrációval, illetve nem regisztrált felhasználó esetén a megrendelés leadásával egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott szerződéses feltételeket, annak valamennyi rendelkezésével egyetért és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a www.douglas.hu weboldalon leadott és az Applikáció felületén keresztül elküldött webáruházi megrendelésekre egyaránt a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

Új rendelkezés

A Megrendelő a www.douglas.hu honlapon, illetve az Applikáció felületén történő regisztráció véglegesítésekor, illetve nem regisztrált felhasználó esetén a megrendelés leadásakor a webáruház rendeléskezelő felületén e célból elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott szerződéses feltételeket, annak valamennyi rendelkezésével egyetért és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a www.douglas.hu weboldalon leadott és az Applikáció felületén keresztül elküldött webáruházi megrendelésekre egyaránt a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

 2. ÁSZF 2.3. pontja az alább 7. alponttal egészült ki:

Új rendelkezés

Fogyasztó: az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el jelen ÁSZF hatálya alá tartozó termékek megrendelése, valamint azok megvásárlására kötött szerződések során.

3. ÁSZF 3.1. pontjának negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

A webáruházban történő regisztrációval, illetve a Szolgáltatás igénybevételével a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja, továbbá kijelenti, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte. Amennyiben Megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, valamint az Adatkezelési tájékoztató tartalmának megismeréséről nem nyilatkozik, úgy nem jogosult a www.douglas.hu honlapon, illetve az Applikáció felületén keresztül elérhető webáruház használatára, regisztrációra és ezáltal a Szolgáltatás igénybevételére.

Új rendelkezés

A webáruházban történő regisztráció véglegesítésekor, illetve a megrendelés leadásakor a weboldal felületén e célból elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja, továbbá kijelenti, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte. Amennyiben Megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, valamint az Adatkezelési tájékoztató tartalmának megismeréséről nem nyilatkozik, úgy nem jogosult a www.douglas.hu honlapon, illetve az Applikáció felületén keresztül elérhető webáruházban felhasználói fiókot regisztrálni és a fiókba való belépést követően a kiválasztott termékekre vonatkozóan megrendelést leadni.

 4. ÁSZF 3.4. pontjának ötödik bekezdése és hatodik bekezdésének első alpontja az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

Ha a megrendelt termék a megrendelést követően esetlegesen nem áll rendelkezésre, illetőleg az „elérhető”-ként feltüntetett termék beszerzése nem biztosított a webáruházban feltüntetett időtartamon belül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben a Megrendelő és a Szolgáltató között szerződés nem jön létre. A Szolgáltató a Megrendelőt erről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszatéríti Megrendelő részére, legkésőbb a tájékoztatást követő harminc (30) napon belül.

Szolgáltató jogosult arra, hogy a fent írtakon túl az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén – a Megrendelő egyidejű értesítése mellett – ne fogadja el a leadott megrendelést:

- ha a webáruházban technikai hiba miatt 0 Ft-os, 1 Ft-os vagy az adott termék piaci értékéhez képest irreálisan alacsony vételár kerül megjelenítésre;

Új rendelkezés

Ha a megrendelt termék a megrendelést követően esetlegesen nem áll rendelkezésre, illetőleg az „elérhető”-ként feltüntetett termék beszerzése nem biztosított a webáruházban jelzett időtartamon belül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az érintett termék megrendelését. Ha a Megrendelő csak egy termékre adott le megrendelést, úgy a fenti esetben a Megrendelő és a Szolgáltató között szerződés nem jön létre és a Szolgáltató törli a megrendelést. Míg akkor, ha a Megrendelő egyidejűleg több terméket rendelt, úgy csak azon termékek vonatkozásában jön létre a szerződés a Megrendelő és a Szolgáltató között, melyek vonatkozásában a megrendelés teljesítésének nincs akadálya.

A Szolgáltató a Megrendelőt azon termékek köréről, melyek vonatkozásában a megrendelés nem teljesíthető, valamint a megrendelés esetleges törléséről indokolatlan késedelem nélkül írásban tájékoztatja, továbbá, ha a Megrendelő esetlegesen előre kifizette a megrendelés ellenértékét, úgy a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a tájékoztatást követő harminc (30) napon belül visszatéríti a Megrendelő részére azon termék(ek) vételárát melyek tekintetében a megrendelés nem teljesíthető. Ha a megrendelés törlésére kerül sor, úgy a termék előre kifizetett vételára mellett Szolgáltató az esetlegesen felmerült szállítási költség visszatérítése iránt is intézkedik.

Szolgáltató jogosult arra, hogy a fent írtakon túl az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén – a Megrendelő egyidejű értesítése mellett – ne fogadja el a leadott megrendelést:

ha a webáruházban 0 Ft-os, 1 Ft-os vagy az adott termék piaci értékéhez képest irreálisan alacsony vételár kerül megjelenítésre;

5. ÁSZF 3.8. pontjának első és második bekezdései az alábbiak szerint módosultak:

Korábbi rendelkezés

A fogyasztónak minősülő Megrendelőt a termék átvételétől számított harminc (30) napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

Az elállási határidő

-        attól a naptól számított harminc (30) nap elteltével jár le, amikor a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi;

-        több termék vásárlása esetén attól a naptól számított harminc (30) nap elteltével jár le, amikor a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;

-        több tételből vagy darabból álló termék vásárlása esetén attól a naptól számított harminc (30) nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt termék utolsó tételét vagy darabját átveszi.

Új rendelkezés

A fogyasztónak minősülő Megrendelőt a termék átvételétől számított kilencven (90) napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

Az elállási határidő

attól a naptól számított kilencven (90) nap elteltével jár le, amikor a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi;

több termék vásárlása esetén attól a naptól számított kilencven (90) nap elteltével jár le, amikor a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;

több tételből vagy darabból álló termék vásárlása esetén attól a naptól számított kilencven (90) nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt termék utolsó tételét vagy darabját átveszi. 

6. ÁSZF 3.11. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

Megrendelő tudomásul veszi, hogy megrendelés a jelen ÁSZF által meghatározottak szerinti elküldése a részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a regisztrációval, valamint nem regisztrált Megrendelő esetén a rendelés leadásával egyidejűleg jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, amelyben foglaltak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő a rendelés leadásával egyidejűleg kijelenti, hogy a Szolgáltató által közzétett Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, és a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tudomásul vette.

Új rendelkezés

Megrendelő tudomásul veszi, hogy megrendelés a jelen ÁSZF által meghatározottak szerinti elküldése a részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a regisztrációval, valamint nem regisztrált Megrendelő esetén a rendelés leadásával egyidejűleg – webáruház rendeléskezelő felületén e célból elhelyezett jelölőnégyzet kipipálásával – jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, amelyben foglaltak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik. Megrendelő a rendelés leadásával egyidejűleg kijelenti, hogy a Szolgáltató által elkészített és közzétett Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, és a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tudomásul vette.

7. ÁSZF 4.2. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kívánják rendezni. Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy a felek közötti jogvita tekintetében a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (1036 Budapest, Lajos u. 48-66) az illetékes.

Új rendelkezés

Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kívánják rendezni. Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy mind a Szolgáltató, mind a fogyasztónak minősülő Megrendelő a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény („Pp.”) szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bírósághoz fordulhat a felmerült jogvita elbírálása érdekében. A fentiektől eltérően a Szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő Megrendelő közötti jogvita tekintetében az eljárásra – a pertárgy értékétől függően – a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (1036 Budapest, Lajos u. 48-66), valamint a Székesfehérvári Törvényszék (8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1.) kizárólagosan illetékes.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ÁSZF fent részletezett módosításai 2023. december 1. napján lépnek hatályba, kivéve az ÁSZF 3.8. pontjának módosított rendelkezéseit, melyek már 2023. november 16. napjától kezdődően hatályosak és alkalmazandók.

A módosított ÁSZF elérhető Társaságunk honlapján, a www.douglas.hu oldalon, az „Általános szerződési feltételek” menüpont alatt.

Budapest, 2023. november 15.

”Parfümerie Douglas” Kft.

 


 

Értesítés az Adatkezelési tájékoztató módosításáról

Kedves Vásárló/Felhasználó!

Tájékoztatjuk, hogy 2023. június 5-én módosítottuk Adatkezelési tájékoztatónkat.

A módosítás az alábbi fejezeteket érintette:

-        5. fejezet: Adatkezelő webáruházban folytatott tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelés;

-        6. fejezet: Cookie-k használata a Weboldalon;

-        11. fejezet: Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés;

-        17. fejezet: Álláshirdetésre jelentkező személyek adatainak kezelése;

-        24. fejezet: Hozzáférés a személyes adatokhoz, adattovábbítás;

-        26. fejezet G. pont: Hozzájárulás visszavonásának joga (Érintettek jogai, a joggyakorlás menete).

Az Adatkezelési tájékoztató 1. számú mellékletét is aktualizáltuk, amely a Társaságunk adatfeldolgozóinak felsorolását tartalmazza.

Kérjük, olvassa el a módosításokat tartalmazó, aktualizált Adatkezelési tájékoztatót, mely dokumentum elérhető Társaságunk weboldalán az ’Adatkezelési tájékoztató’ menüpontban, valamint az alábbi linken: https://www.douglas.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Budapest, 2023. június 5.

”Parfümerie Douglas” Kft.


 

Tájékoztató a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeinek módosításáról

 

Tisztelt Vásárlónk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételei („ÁSZF”) módosultak, mely módosításokat a jelen tájékoztatóban mutatjuk be.

 

 1. ÁSZF 3.8. pontjának első és második bekezdései az alábbiak szerint módosultak:

 

Korábbi rendelkezések

A fogyasztónak minősülő Megrendelőt a termék átvételétől számított kilencven (90) napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

Az elállási határidő

-        attól a naptól számított 90 nap elteltével jár le, amikor a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi;

-        több termék vásárlása esetén attól a naptól számított 90 nap elteltével jár le, amikor a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;

-        több tételből vagy darabból álló termék vásárlása esetén attól a naptól számított 90 nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt termék utolsó tételét vagy darabját átveszi.

 

Új rendelkezések

A fogyasztónak minősülő Megrendelőt a termék átvételétől számított harminc (30) napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

Az elállási határidő

-        attól a naptól számított harminc (30) nap elteltével jár le, amikor a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi;

-        több termék vásárlása esetén attól a naptól számított harminc (30) nap elteltével jár le, amikor a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;

-        több tételből vagy darabból álló termék vásárlása esetén attól a naptól számított harminc (30) nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt termék utolsó tételét vagy darabját átveszi.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ÁSZF fent részletezett módosításai 2023. január 4. napján lépnek hatályba.

 

A módosított ÁSZF elérhető Társaságunk honlapján, a www.douglas.hu oldalon, az „Általános szerződési feltételek” menüpont alatt.

Budapest, 2022. december 16.

”Parfümerie Douglas” Kft.

 

 


 

Tájékoztató a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeinek módosításáról

 

Tisztelt Vásárlónk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételei („ÁSZF”) módosultak, mely módosításokat a jelen tájékoztatóban mutatjuk be.

ÁSZF 3.8. pontjának első és második bekezdései az alábbiak szerint módosultak:

Korábbi rendelkezések

A fogyasztónak minősülő Megrendelőt a termék átvételétől számított harminc (30) napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

Az elállási határidő

-        attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amikor a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi;

-        több termék vásárlása esetén attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amikor a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;

-        több tételből vagy darabból álló termék vásárlása esetén attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt termék utolsó tételét vagy darabját átveszi.

 

Új rendelkezések

A fogyasztónak minősülő Megrendelőt a termék átvételétől számított kilencven (90) napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

Az elállási határidő

-        attól a naptól számított kilencven (90) nap elteltével jár le, amikor a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi;

-        több termék vásárlása esetén attól a naptól számított kilencven (90) nap elteltével jár le, amikor a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;

-        több tételből vagy darabból álló termék vásárlása esetén attól a naptól számított kilencven (90) nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt termék utolsó tételét vagy darabját átveszi.

 

A fent olvasható módosításokat tartalmazó ÁSZF elérhető Társaságunk honlapján, a www.douglas.hu oldalon, az „Általános szerződési feltételek” menüpont alatt.

 

A módosított ÁSZF 2022. november 3. napján lép hatályba.

Budapest, 2022. november 3.

 

”Parfümerie Douglas” Kft.


 

Értesítés a Douglas ajándékkártyára vonatkozó Üzletszabályzat/Általános Szerződési Feltételek módosításáról

Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy 2022. június 15-én módosítottuk a Douglas ajándékkártyára vonatkozó Üzletszabályzatot/Általános Szerződési Feltételeket.

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy az Üzletszabályzat/Általános Szerződési Feltételek módosításai 2022. július 1-jén lépnek hatályba.

Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy mielőtt Douglas ajándékkártyát vásárolnak, illetve azzal üzleteinkben fizetnek, olvassák el a módosított Üzletszabályzatot/Általános Szerződési Feltételeket, ami elérhető valamennyi Douglas parfümériában és weboldalunkon (www.douglas.hu) is.

Budapest, 2022. június 15.

”Parfümerie Douglas” Kft.

 

Értesítés az Adatkezelési tájékoztató módosításáról

Kedves Vásárló/Felhasználó!

Tájékoztatjuk, hogy 2022. március 11-én módosítottuk Adatkezelési tájékoztatónkat.

A módosítás a webáruházban biztosított fizetésekkel összefüggő adatkezeléseket (21. és 22. fejezet), valamint a termékek visszáruházásához kapcsolódó adatkezeléseket (8. fejezet) érintette.

Kérjük, olvassa el a módosításokat tartalmazó, aktualizált Adatkezelési tájékoztatót, mely dokumentum elérhető Társaságunk weboldalán az ’Adatkezelési tájékoztató’ menüpontban, valamint az alábbi linken: https://www.douglas.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Budapest, 2022. március 11.

”Parfümerie Douglas” Kft.


 

 

Tájékoztató a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeinek módosításáról

Tisztelt Vásárlónk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételei („ÁSZF”) módosultak, mely módosításokat a jelen tájékoztatóban mutatjuk be.

 1. Az ÁSZF 2.3.3. alpontja az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás a www.douglas.hu honlapon, illetve az Applikáció felületén keresztül elérhető webáruházban történő ingyenes regisztráció útján, valamint regisztráció nélkül is igénybe vehető szolgáltatás, amelynek igénybevételével a Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott termékek kiszállítását vállalja.

Új rendelkezés

Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás a www.douglas.hu honlapon, illetve az Applikáció felületén keresztül elérhető webáruházban történő ingyenes regisztráció útján, valamint regisztráció nélkül is igénybe vehető szolgáltatás, amelynek igénybevételével a Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott termékek tulajdonjogának átruházására és a termékek Megrendelőnek való átadására, míg a Megrendelő a termékek vételárának megfizetésére és azok átvételére vállal kötelezettséget.

 1. Az ÁSZF 2.3.4. alpontja az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

Termék: mindazon áruk, amelyek a Szolgáltató termékkatalógusában szerepelnek, illetve webáruházában elérhetőek, melyek szállítását a Szolgáltató jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerint vállalja.

Új rendelkezés

Termék: mindazon áruk, amelyek a Szolgáltató termékkatalógusában szerepelnek és a webáruházában elérhetőek, illetve amelyek tulajdonjogának átruházását és átadását a Szolgáltató jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerint vállalja.

 1. Az ÁSZF 3.5. pontjának harmadik bekezdése pontosításra került az alábbiak szerint:

Korábbi rendelkezés

A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal, vagy postai küldeményként történik, illetőleg a Szolgáltató lehetőséget biztosít a megrendelt termékek személyes átvételére. Az egyes szállítási módokról, azok változásáról Szolgáltató minden esetben a weboldalon, illetve az Applikáció felületén keresztül tájékoztatja ügyfeleit, valamint a Megrendelés leadásakor feltünteti az aktuálisan választható módozatokat. A termék kiszállításának vállalt határidejét Szolgáltató a webáruházban feltünteti. A kiszállítást követően Megrendelő a kézhez kapott terméket haladéktalanul, de legkésőbb 36 órán belül köteles mennyiségi és csomagolási szempontból ellenőrizni.

Új rendelkezés

A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal vagy postai küldeményként történik, illetőleg a Szolgáltató lehetőséget biztosít a megrendelt termékek személyes átvételére is. Az egyes szállítási módokról, a Szolgáltató által vállalt szállítási határidőkről, illetve azok változásáról Szolgáltató minden esetben a weboldalon, illetve az Applikáció felületén, a „Szállítási információk” menüpontban tájékoztatja a Megrendelőt, valamint a Megrendelés leadása előtt is megjeleníti a Megrendelő által választható szállítási módokat és azokhoz kapcsolódó szállítási határidőket. A kiszállítást követően Megrendelő a kézhez kapott terméket haladéktalanul, de legkésőbb 36 órán belül köteles mennyiségi és csomagolási szempontból ellenőrizni.

 1. Az ÁSZF 3.6. pontjának harmadik, negyedik, ötödik és hatodik bekezdései az alábbiak szerint módosultak:

Korábbi rendelkezés

A megrendelt és kiszállított termék ellenértékét, valamint a kiszállítási díját Megrendelő az alábbi fizetési módokon egyenlítheti ki Szolgáltató felé:

 1. Utánvéttel a futárszolgálat/postai szolgáltató képviselőjénél, illetve a csomagautomatákból;
 2. PayPal fiók útján történő fizetéssel;
 3. Online bankkártyás fizetéssel.

Szolgáltató online bankkártyás fizetés révén biztosítja a Megrendelő számára a webáruházban történő kényelmes és biztonságos vásárlást. Szolgáltató a kiválasztott áruk megrendelése után Megrendelőt a K&H Bank weboldalára irányítja át, ahol Megrendelő a K&H Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyája segítségével. Megrendelőnek ehhez kizárólag a fizetési mód kiválasztásánál a „Fizetés bankkártyával” feliratra kell kattintania, majd a K&H Bank által működtetett fizetési szerveren Megrendelő meg kell adnia kártyája számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el. A kizárólagos elektronikus használatra kibocsátott bankkártyák kizárólag abban az esetben fogadhatók el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi. Megrendelő köteles ezzel kapcsolatban bankjánál informálódni arról, hogy kártyája felhasználható-e a webáruházban történő vásárlás során. A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

Online bankkártyás fizetés esetén a termék ellenértéke akkor tekintendő megfizetettnek, amennyiben annak összege a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül. Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállítását e fizetési módok választása esetén csak azt követően kezdi meg, ha a Megrendelő annak ellenértékét megfizette.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy bolti átvételi mód választása, illetve 100.000,- forintot meghaladó összértékben leadott megrendelés esetén a megrendelt termékek vételára kizárólag PayPal fiók használatával történő, vagy online bankkártyás fizetéssel egyenlíthető ki.

Új rendelkezés

A megrendelt és kiszállított termék ellenértékét, valamint a kiszállítási díját Megrendelő az alábbi fizetési módokon egyenlítheti ki Szolgáltató felé:

 1. Utánvéttel a futárszolgálat/postai szolgáltató képviselőjénél;
 2. PayPal fiók útján történő fizetéssel;
 3. Online bankkártyás fizetéssel;
 4. Google Pay vagy Apple Pay használatával.
 1. Online bankkártyás fizetés

Szolgáltató online bankkártyás fizetés révén biztosítja a Megrendelő számára a webáruházban történő kényelmes és biztonságos vásárlást. Megrendelő a webáruházában VISA és Mastercard típusú bankkártyával vásárolhat. Ehhez a Megrendelőnek nem kell mást tennie, mint a rendelési folyamat során kiválasztani a bankkártyás fizetési módot, és a megjelenő fizetőfelületen beírni bankkártyájának számát, az ún. bankkártya-ellenőrző kódot (CVC, CCV vagy CSC, azaz a kártya hátoldalán található háromjegyű biztonsági kódot), és bankkártyájának lejárati dátumát. A vételár összegével a Szolgáltató mindaddig nem terheli meg a Megrendelő bankkártyáját, amíg a megrendelés kiszállításra nem került. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyák csak akkor fogadhatók el, ha azok használatát a kártyakibocsátó bank engedélyezte. Megrendelő köteles ezzel kapcsolatban saját bankjánál informálódni arról, hogy kártyája használható-e a webáruházban történő vásárlás során

 1. Fizetés PayPal-lal

A webáruházában leadott megrendelésben szereplő termékek vételárának megfizetéséhez a Megrendelő választhatja a PayPal fizetési módot is. Ebben az esetben a rendelési folyamat végén a Megrendelő automatikusan átirányításra kerül a PayPal oldalára, ahol be tud bejelentkezni saját bejelentkezési adataival, majd ezt követően jóvá tudja hagyni a tranzakciót. Ha a Megrendelő a PayPal fizetést választja, úgy a megrendelésben szereplő termékek vételárát bankkártyával, csoportos beszedési megbízással, vagy PayPal hitelkeretének terhére tudja kiegyenlíteni, attól függően, hogy saját PayPal fiókjában korábban melyik fizetési módot állította be.

Abban az esetben, ha a Megrendelőnek nincs saját PayPal fiókja, úgy azt a PayPal weboldalán (www.paypal.com) keresztül tudja létrehozni.

 1. Fizetés Google Pay vagy Apple Pay használatával

A Megrendelőnek lehetősége van arra, hogy a webáruházban Google Pay vagy Apple Pay használatával fizesse ki a megrendelés ellenértékét. Ehhez a Megrendelőnek nem kell mást tennie, mint a webáruházban a Google Pay vagy az Apple Pay fizetési módot kiválasztani, majd saját Google Pay vagy az Apple Pay fiókjába belépve egyszerűen jóváhagyni a fizetést.

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a fizetés Google Pay-jel teljesen biztonságos. Ez a technológia egy virtuális kártyaszámot rendel a Megrendelő bankkártyájához a valós kártyaszám helyett, így annak eltárolására nem kerül sor, és az a Szolgáltató részére sem kerül átadásra. Sőt, a Megrendelő telefonja sem tárolja azt el, így, ha a telefon esetlegesen illetéktelen kezekbe kerülne, akkor sem juthat hozzá harmadik személy a Megrendelő kártyaadataihoz.

Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az Apple Pay biztonságosabb a fizikai betéti, hitel- vagy prepaid (előre feltöltött) kártyáknál. Az iPhone-nal, Apple Watch-csal, illetve Mac-en vagy iPad-en történő fizetéshez Face ID, Touch ID vagy jelkód használata szükséges. Az Apple a Megrendelő bankkártyájának számát és személy­azonosságát a Szolgáltató részére nem továbbítja, és a tényleges kártyaszámot sem tárolja a Megrendelő készülékén vagy az Apple szerverein. Az Apple nem őriz meg olyan tranzakció-adatokat a kártyás fizetésekről, melyek visszavezethetők a Megrendelőre.

Online bankkártyás, PayPal fiók útján, illetve Google Pay vagy Apple Pay használatával történő fizetés esetén a termék ellenértéke akkor tekintendő megfizetettnek, amennyiben annak összege a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került. Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállítását e fizetési módok választása esetén csak azt követően kezdi meg, ha a Megrendelő annak ellenértékét megfizette.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy az alábbi esetekben a megrendelt termékek vételára kizárólag PayPal fiók, Google Pay vagy Apple Pay használatával történő, vagy online bankkártyás fizetéssel egyenlíthető ki:

 • amennyiben a Megrendelő a bolti átvételi módot választja, vagy
 • amennyiben a Megrendelő a csomagautomatából történő vagy csomagponti átvételi módot választja, vagy
 • amennyiben a Megrendelő 100.000,- forintot meghaladó összértékben adja le megrendelését.
 1. Az ÁSZF 3.7.1. alpont ötödik bekezdése az alábbi rendelkezésekkel egészült ki:

Korábbi rendelkezés

A Szolgáltató a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a kiszállítás (teljesítés) időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak kivéve, ha a hiba a szállítás következménye. A Megrendelő hibás teljesítés esetén kifogást terjeszthet elő, kifogását a Szolgáltató bármely elérhetőségén, írásban közölheti az alábbiak szerint:

 1. A Megrendelő szavatossági igényként elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. A Szolgáltató a kifogásként előterjesztett kijavítási vagy kicserélési igény beérkezésétől számított tizenöt (15) napon belül a választott szavatossági igénynek, a Megrendelőnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül eleget tesz. Ha a kijavítás/kicserélés időtartama a tizenöt (15) napot várhatóan meghaladja, úgy a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt a javítás/csere várható időtartamáról.

  Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a webáruházban elérhető termékek jellegéből fakadóan hibás teljesítés esetén a Megrendelő elsődlegesen kicserélés iránti igényét érvényesítheti.

 2. Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy a Megrendelőnek a kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, vagy a kötelezettségének a fenti határidőben nem tesz eleget, a Megrendelő – választása szerint – arányos árleszállítást igényelhet, a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja a terméket, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 3. A Megrendelő a választott szavatossági igényről másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles azonban a Szolgáltatónak megfizetni kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 4. A Megrendelő a hiba felfedezését követően a tőle elvárható legrövidebb időn belül köteles azt közölni. A hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.
 5. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat (6) hónapon belül a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Megrendelő szavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két (2) év alatt évül el.

Új rendelkezés

A Szolgáltató a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a kiszállítás (teljesítés) időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak kivéve, ha a hiba a szállítás következménye. A Megrendelő hibás teljesítés esetén kifogást terjeszthet elő, kifogását a Szolgáltató bármely elérhetőségén, írásban közölheti az alábbiak szerint:

 1. A Megrendelő szavatossági igényként elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne. A Szolgáltató a kifogásként előterjesztett kijavítási vagy kicserélési igény beérkezésétől számított tizenöt (15) napon belül a választott szavatossági igénynek, a Megrendelőnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül eleget tesz. Ha a kijavítás/kicserélés időtartama a tizenöt (15) napot várhatóan meghaladja, úgy a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt a javítás/csere várható időtartamáról.

  Szolgáltató kifejezetten rögzíti, hogy a webáruházban elérhető termékek jellegéből fakadóan hibás teljesítés esetén a Megrendelő elsődlegesen kicserélés iránti igényét érvényesítheti.

 2. Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta, vagy a Megrendelőnek a kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, vagy a kötelezettségének a fenti határidőben nem tesz eleget, a Megrendelő – választása szerint – arányos árleszállítást igényelhet, a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja a terméket, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a Megrendelő hibás teljesítésre hivatkozva akarja megszüntetni a szerződést, úgy a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.
 3. Megrendelő hibás teljesítés esetén akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – arányos árleszállítást kérjen vagy elállni a vásárlástól, ha:
  • Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte, de nem teljesítette a kicserélt termék saját költségén történő visszavételét, vagy
  • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megpróbálta orvosolni a hibát, vagy
  • a termék hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy azonnali elállást indokol, vagy
  • Szolgáltató nem vállalta orvosolni a hibát vagy nyilvánvaló a körülményekből, hogy észszerű határidőn belül vagy a Megrendelőnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem is fogja azt megtenni.
 4. Ha a Megrendelő a szerződést teljes egészében vagy a szerződés alapján szolgáltatott termékek egy részét illetően szünteti meg, úgy:
  • a Megrendelőnek - a Szolgáltató költségére - vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az elállással érintett terméket; és
  • a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Megrendelő részére az érintett termék megfizetett vételárát, amint a terméket vagy az annak visszaküldését igazoló okiratot átvette.
 5. Ha a hibás teljesítés a megrendelt termékeknek csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében az elállás feltételei fennállnak, a Megrendelő a szerződést csak a hibás termék tekintetében szüntetheti meg, de jogosult az azokkal együtt rendelt bármely egyéb termék vonatkozásában is elállni a vásárlástól, ha a Megrendelőtől nem várható el észszerűen, hogy csak azokat a termékeket tartsa meg, amelyek vonatkozásában hibás teljesítés nem történt.
 6. A Megrendelő a választott szavatossági igényről másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles azonban a Szolgáltatónak megfizetni kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 7. A Megrendelő a hiba felfedezését követően a tőle elvárható legrövidebb időn belül köteles azt közölni. A hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős.
 8. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő egy (1) éven belül a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Megrendelő szavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két (2) év alatt évül el.
 1. ÁSZF3.8. pontjának első, második és harmadik bekezdései az alábbiak szerint módosultak:

Korábbi rendelkezések

A Megrendelőt a termék átvételétől számított harminc (30) napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Megrendelő elállási jogát a terméknek, több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, míg több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab átvételének napjától számítandó. A Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A Megrendelő elállási jogát a jogszabály által meghatározott határidőn belül a Szolgáltatóhoz intézett egyértelmű, írásba foglalt nyilatkozata útján gyakorolhatja. A Megrendelő elállása esetén e jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő nyilatkozatát a rendelkezésére álló határidő lejárta előtt elküldi

A Megrendelő a fentieknek megfelelő elállása esetén köteles a terméket a saját költségén haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni, illetőleg a Szolgáltató részére a személyes átvétel helyszínén átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy amennyiben az elállással érintett termék megvásárlására tekintettel a Megrendelő ajándékra is jogosulttá vált, úgy a Megrendelő a megvásárolt terméken túl – figyelemmel az elállásnak a termék adásvételéhez kapcsolódó járulékos szerződés felbontását eredményező hatására – a kapott ajándékot is köteles a Szolgáltató részére visszaküldeni a fent írt határidőben.

A Megrendelő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy (14) napon belül – banki átutalás útján – visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket. Amennyiben Megrendelő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Új rendelkezések

A fogyasztónak minősülő Megrendelőt a termék átvételétől számított harminc (30) napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

Az elállási határidő

 • attól a naptól számított harminc (30) nap elteltével jár le, amikor a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi;
 • több termék vásárlása esetén attól a naptól számított harminc (30) nap elteltével jár le, amikor a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;
 • több tételből vagy darabból álló termék vásárlása esetén attól a naptól számított harminc (30) nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt termék utolsó tételét vagy darabját átveszi.

A Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A Megrendelő elállási jogát a jogszabály által meghatározott határidőn belül a Szolgáltatóhoz intézett egyértelmű, írásba foglalt nyilatkozata útján gyakorolhatja. A Megrendelő elállási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni akkor, ha a Megrendelő nyilatkozatát a rendelkezésére álló határidő lejárta előtt elküldi.

A Megrendelő a fentieknek megfelelő elállása esetén köteles a terméket a saját költségén haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni (postai úton vagy futárszolgálattal), illetőleg a Szolgáltató részére a személyes átvétel helyszínén átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Utánvétes csomagként visszaküldött termékek átvételét a Szolgáltatónak nem áll módjában biztosítani. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy amennyiben az elállással érintett termék megvásárlására tekintettel a Megrendelő ajándékra is jogosulttá vált, úgy a Megrendelő a megvásárolt terméken túl – figyelemmel az elállásnak a termék adásvételéhez kapcsolódó járulékos szerződés felbontását eredményező hatására – a kapott ajándékot is köteles a Szolgáltató részére visszaküldeni a fent írt határidőben.

A Megrendelő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított tizennégy (14) napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket. Az összeg visszatérítésére a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon kerül sor, kivéve, ha a Megrendelő kifejezetten beleegyezik abba, hogy a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot alkalmazzon azzal, hogy a Megrendelőt emiatt semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben Megrendelő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 1. Az ÁSZF 3.9.1. pontjának negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

A panasz továbbítására lehetőség van a vevoszolgalat@douglasshop.hu mail címre küldött elektronikus üzenet formájában, illetőleg postai úton a 1052 Budapest, Váci utca 11/A. számra továbbított levélben, valamint szóban, telefonon a 06 30 447 54 43 számon.

Új rendelkezés

A panasz továbbítására lehetőség van a vevoszolgalat@douglas.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenet formájában, illetőleg postai úton a ”Parfümerie Douglas” Kft., 1052 Budapest, Váci utca 11/A. levelezési címre küldött levélben, valamint szóban, telefonon a 06 30 447 54 43 számon.

 1. Az ÁSZF az alábbi 3.9.2. alponttal egészült ki:

Új rendelkezés

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

A fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult panasszal fordulni a Szolgáltató székhelye, illetve a Megrendelő lakó- vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fogyasztói jogainak sérelme esetén. Az egyes fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségei itt találhatók meg: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a fogyasztó egyedi ügyének kivizsgálására és megoldására a békéltető testület jogosult, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság az ilyen ügyeket minden esetben hivatalból átteszi a békéltető testülethez azok hozzá való beérkezését követően.

 1. Az ÁSZF 4.2. pontja az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

A jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési tájékoztató hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet, és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet vonatkozó rendelkezései irányadók.

Új rendelkezés

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet, és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései irányadók.

A fent olvasható kiegészítést is tartalmazó, módosított ÁSZF elérhető Társaságunk honlapján, a www.douglas.hu oldalon, az „Általános szerződési feltételek” menüpont alatt.

A módosított ÁSZF 2022. február 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2022. január 26.

”Parfümerie Douglas” Kft.

A teljes tájékoztatót letöltheti ITT>>>.


 

Tájékoztató a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeinek módosításáról

 

 

Tisztelt Vásárlónk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételei („ÁSZF”) módosultak, mely módosításokat a jelen tájékoztatóban mutatjuk be.

 

1.     Az ÁSZF 1. pontja az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy teljes körűen szabályozza a ”Parfümerie Douglas” Illatszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Douglas”) által működtetett, a www.douglas.hu honlapon elérhető webáruház felhasználásának, valamint a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás általános szerződési feltételeit.

Új rendelkezés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) célja, hogy teljes körűen szabályozza a ”Parfümerie Douglas” Illatszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Douglas”) által működtetett, a www.douglas.hu honlapon, valamint a Douglas applikáció (a továbbiakban: Applikáció) felületén keresztül elérhető webáruház felhasználásának, valamint a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás általános szerződési feltételeit

2.     Az ÁSZF 2. pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

A Megrendelő a webáruház honlapján történő regisztrációval, valamint a nem regisztrált felhasználók vonatkozásában a megrendelés leadásával egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott szerződéses feltételeket, annak valamennyi rendelkezésével egyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Új rendelkezés

A Megrendelő a webáruház honlapján, illetve az Applikáció felületén történő regisztrációval, valamint illetvea nem regisztrált felhasználó esetén k vonatkozásában a megrendelés leadásával egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott szerződéses feltételeket, annak valamennyi rendelkezésével egyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a www.douglas.hu weboldalon leadott és az Applikáció felületén keresztül elküldött webáruházi megrendelésekre egyaránt a jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni.

3.     Az ÁSZF 2.1.4 alpontja az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

Jelen ÁSZF annak közzétételének napjával lép hatályba azzal, hogy az egyes megrendelők vonatkozásában az ÁSZF rendelkezései a webáruház honlapján történő regisztrációval, valamint a nem regisztrált felhasználók vonatkozásában a megrendelés leadásával egyidejűleg válnak kötelező erejűvé. Jelen ÁSZF hatályát veszti annak visszavonása, vagy módosítása esetén. A felek jogviszonyában az egyes cselekmények megítélése során, illetve esetleges vita esetén mindig a megrendelés leadásának időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni.

Új rendelkezés

Jelen ÁSZF annak közzétételének napjával lép hatályba azzal, hogy az egyes megrendelők vonatkozásában az ÁSZF rendelkezései a webáruház honlapján, illetve az Applikáció felületén történő regisztrációval, valamint a nem regisztrált felhasználók vonatkozásában a megrendelés leadásával egyidejűleg válnak kötelező erejűvé. Jelen ÁSZF hatályát veszti annak visszavonása, vagy módosítása esetén. A felek jogviszonyában az egyes cselekmények megítélése során, illetve esetleges vita esetén mindig a megrendelés leadásának időpontjában hatályos ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni.

4.     ÁSZF 2.2. pontjának első és harmadik bekezdései a az alábbiak szerint módosultak:

 

Korábbi rendelkezések

A Szolgáltató az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét közzéteszi a www.douglas.hu webáruház honlapján, amely így bármely megrendelője számára hozzáférhető, nyilvános.

A módosított ÁSZF szövegét a Szolgáltató köteles a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább tizenöt (15) nappal www.douglas.hu honlapon közzétenni. A módosítást oly módon kell nyilvánosságra hozni, hogy a felek számára egyértelműen megállapítható legyen a módosítás ténye, a hatályba lépés időpontja, valamint a módosítással érintett rendelkezések köre.

Új rendelkezések

A Szolgáltató az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét közzéteszi a www.douglas.hu webáruház honlapján, illetve az Applikáció felületén, amely így az bármely megrendelője számára hozzáférhető, nyilvános.

A módosított ÁSZF szövegét a Szolgáltató köteles a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább tizenöt (15) nappal www.douglas.hu honlapon, illetve az Applikáció felületén közzétenni. A módosítást oly módon kell nyilvánosságra hozni, hogy a felek számára egyértelműen megállapítható legyen a módosítás ténye, a hatályba lépés időpontja, valamint a módosítással érintett rendelkezések köre.

5.     Az ÁSZF 2.3.3. alpontja az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás a www.douglas.hu honlapon található webáruházban történő ingyenes regisztráció útján, valamint regisztráció nélkül is igénybe vehető szolgáltatás, amelynek igénybevételével a Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott termékek kiszállítását vállalja

Új rendelkezés

Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás a www.douglas.hu honlapon, illetve az Applikáció felületén található keresztül elérhető webáruházban történő ingyenes regisztráció útján, valamint regisztráció nélkül is igénybe vehető szolgáltatás, amelynek igénybevételével a Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott termékek kiszállítását vállalja.

6.     Az ÁSZF az alábbi 2.3.6. alponttal egészült ki:

Új rendelkezés

Applikáció: a Google Play Áruházból, illetve az AppStore-ból okostelefonra vagy egyéb okos eszközre letölthető, internetkapcsolatot igénylő alkalmazás, melynek telepítését követően a Douglas webáruház felülete elérhető, és ott a megrendelő előzetes regisztrációt követően, illetve anélkül is le tudja adni megrendelését, illetve tudja használni a webáruházban elérhető további funkciókat.

7.     Az ÁSZF 3.1. pontjának első, harmadik és ötödik bekezdései az alábbiak szerint módosultak:

Korábbi rendelkezés

Megrendelő a webáruház honlapján megtalálható regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével adja meg a megrendelés adatait, egyúttal létrehozza felhasználói fiókját. A regisztráció alkalmával Megrendelő köteles e-mail címét (amely egyúttal a felhasználó azonosító is egyben) és jelszavát megadni.

Abban az esetben, ha a Megrendelő rendelkezik saját Facebook vagy Google+ közösségi fiókkal, úgy a webáruház honlapján a fent írtaktól eltérően, Facebook vagy Google+ közösségi fiókjába történő bejelentkezéssel is regisztrálhat a webáruházban. Ebben az esetben Megrendelőnek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, a Megrendelő nyilvános Facebook, illetve Google+ profiljában szereplő személyes adataihoz Szolgáltató oly módon jut hozzá, hogy a közösségi fiókba való bejelentkezéssel Megrendelő engedélyezi ezen adatok automatikus átadását a Szolgáltató részére. A közösségi fiók segítségével történő sikeres regisztrációról a Szolgáltató az oldalon megjelenő üzenetben és a regisztráció során megadott e-mail címre küldött tájékoztatóban értesíti a Megrendelőt.

A webáruházban történő regisztrációval, illetve a Szolgáltatás igénybevételével a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja, továbbá kijelenti, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte. Amennyiben Megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, valamint az Adatkezelési tájékoztató tartalmának megismerésével nem nyilatkozik, úgy nem jogosult a www.douglas.hu honlapon elérhető webáruház használatára, regisztrációra és ezáltal a Szolgáltatás igénybevételére.

Új rendelkezés

Megrendelő a webáruház honlapján, illetve az Applikáció felületén megtalálható regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével adja meg a megrendelés adatait, egyúttal létrehozza felhasználói fiókját. A regisztráció alkalmával Megrendelő köteles e-mail címét (amely egyúttal a felhasználó azonosító is egyben) és jelszavát megadni.

Az ÁSZF 3.1. pontjának harmadik bekezdése törlésre került.

A webáruházban történő regisztrációval, illetve a Szolgáltatás igénybevételével a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja, továbbá kijelenti, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte. Amennyiben Megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, valamint az Adatkezelési tájékoztató tartalmának megismerésével nem nyilatkozik, úgy nem jogosult a www.douglas.hu honlapon, illetve az Applikáció felületén keresztül elérhető webáruház használatára, regisztrációra és ezáltal a Szolgáltatás igénybevételére.

8.     Az ÁSZF 3.3. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

A megrendelések leadása a regisztrációt követően, valamint előzetes regisztráció nélkül is, kizárólag a Szolgáltató által üzemeltetett, a www.douglas.hu honlapon található webáruházon keresztül, elektronikus úton lehetséges. Telefonon, faxüzenet, postai vagy elektronikus levél formájában leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatást a Szolgáltató szintén elektronikus úton továbbítja a Megrendelő részére.

Új rendelkezés

A megrendelések leadása a regisztrációt követően, valamint előzetes regisztráció nélkül is, kizárólag a Szolgáltató által üzemeltetett, a www.douglas.hu honlapon, illetve az Applikáció felületén található keresztül elérhető webáruházban keresztül, elektronikus úton lehetséges. Telefonon, faxüzenet, postai vagy elektronikus levél formájában leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatást a Szolgáltató szintén elektronikus úton továbbítja a Megrendelő részére

9.     Az ÁSZF 3.5. pontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal, vagy postai küldeményként történik, illetőleg a Szolgáltató lehetőséget biztosít a megrendelt termékek személyes átvételére. Az egyes szállítási módokról, azok változásáról Szolgáltató minden esetben a weboldalon tájékoztatja ügyfeleit, valamint a Megrendelés leadásakor feltünteti az aktuálisan választható módozatokat. A termék kiszállításának vállalt határidejét Szolgáltató a webáruházban feltünteti. A kiszállítást követően Megrendelő a kézhez kapott terméket haladéktalanul, de legkésőbb 36 órán belül köteles mennyiségi és csomagolási szempontból ellenőrizni.

Új rendelkezés

A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal, vagy postai küldeményként történik, illetőleg a Szolgáltató lehetőséget biztosít a megrendelt termékek személyes átvételére. Az egyes szállítási módokról, azok változásáról Szolgáltató minden esetben a weboldalon, illetve az Applikáció felületén keresztül tájékoztatja ügyfeleit, valamint a Megrendelés leadásakor feltünteti az aktuálisan választható módozatokat. A termék kiszállításának vállalt határidejét Szolgáltató a webáruházban feltünteti. A kiszállítást követően Megrendelő a kézhez kapott terméket haladéktalanul, de legkésőbb 36 órán belül köteles mennyiségi és csomagolási szempontból ellenőrizni.

10.   Az ÁSZF 3.8. pontjának második és negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

A Megrendelő a fentieknek megfelelő elállása esetén köteles a terméket a saját költségén haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni, illetőleg a Szolgáltató részére a személyes átvétel helyszínén átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Megrendelő által megfizetett összeget, amíg a Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolja, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszaküldésnél felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni.

Új rendelkezés

A Megrendelő a fentieknek megfelelő elállása esetén köteles a terméket a saját költségén haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy (14) napon belül visszaküldeni, illetőleg a Szolgáltató részére a személyes átvétel helyszínén átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy amennyiben az elállással érintett termék megvásárlására tekintettel a Megrendelő ajándékra is jogosulttá vált, úgy a Megrendelő a megvásárolt terméken túl – figyelemmel az elállásnak a termék adásvételéhez kapcsolódó járulékos szerződés felbontását eredményező hatására – a kapott ajándékot is köteles a Szolgáltató részére visszaküldeni a fent írt határidőben.

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Megrendelő által megfizetett összeget, amíg a Megrendelő a terméket, illetve amennyiben a termék megvásárlására tekintettel a Megrendelő ajándékot is kapott a termék mellé, úgy ezt az ajándékot vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolja, hogy a terméket, illetve az ajándékot visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszaküldésnél felmerülő költségeket Megrendelő köteles megfizetni.

11.   Az ÁSZF 3.10. pontjának negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

A webáruház működésében felmerülő hiba vagy hiányosságból (pl.: üzemzavar okán) eredő károkért Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

Új rendelkezés

A webáruház működésében felmerülő hiba vagy hiányosságból (pl.: üzemzavar okán) eredő károkért Szolgáltató felelősséggel nem tartozik. Szolgáltató kizárja továbbá a felelősségét azokért a károkért is, melyek az Applikáció működésében felmerülő hiba vagy hiányosság miatt következnek be

12.   Az ÁSZF 3.10. pontja az alábbi két bekezdéssel egészült ki:

Új rendelkezések

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy amennyiben nem az Applikáció legfrissebb verzióját használja, úgy előfordulhat, hogy technikai okokból az Applikáció egyes funkciói egyáltalán nem, vagy nem megfelelően fognak működni. Az Applikáció aktuális verziója letölthető a Google Play áruházból, AppStore-ból.

Ha a Megrendelő elmulasztja letölteni az Applikáció legfrissebb verzióját, úgy a Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni azért, ha az technikai okokból egyáltalán nem vagy nem rendeltetésszerűen működik (például bizonyos funkciók nem elérhetők).

13.   Az ÁSZF 4.1. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

A www.douglas.hu honlaponkeresztül elérhető webáruház üzemeltetője a ”Parfümerie Douglas” Illatszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Szolgáltató.

Új rendelkezés

A www.douglas.hu honlapon, illetve az Applikáció felületén keresztül elérhető webáruház üzemeltetője a ”Parfümerie Douglas” Illatszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Szolgáltató.

 

 

A fent olvasható kiegészítést is tartalmazó, módosított ÁSZF elérhető Társaságunk honlapján, a www.douglas.hu oldalon, az „Általános szerződési feltételek” menüpont alatt.

 

A módosított ÁSZF 2021. november 7. napján lép hatályba.

Budapest, 2021. október 22.

”Parfümerie Douglas” Kft.

 


 

Tájékoztató a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeinek módosításáról

 

Kedves Vásárló/Látogató!

 

Tájékoztatjuk, hogy 2021. július 1-jén módosítottuk adatkezelési tájékoztatónkat.

 

A módosítások az alábbi tárgyköröket érintik:

 •  a cookie-k használatával összefüggő adatkezelés jogalapja pontosításra került;
 • aktualizáltuk azokaz az információkat, melyek a Google Analytics alkalmazásnak a www.douglas.hu weboldalon történő használatához kapcsolódó adatkezelésre vonatkoznak;
 •  a panaszkezeléssel, illetve a szavatossági/jótállási igények kezelésével összefüggésben kezelt adatok megőrzési idejét – időközben történt jogszabályváltozás miatt – módosítottuk;
 •  Társaságunk közösségi oldalainak fenntartásához kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó információk bekerültek a tájékoztatóba;
 •  álláshirdetésekre jelentkezők adatainak kezelését illetően – az irányadó adatkezelési gyakorlattal összhangban – módosítottuk az adatkezelés jogalapját;
 •  a Társaságunkkal szerződést kötő partnercégek kapcsolattartóinak adatai kezelésével összefüggő információk feltüntetésre kerültek;
 •  pontosítottuk a Társaságunk és az anyavállalatunk közötti adattovábbítással kapcsolatos információkat;
 •  kiegészítésre került az a címzetti kör, akik a Társaságunk által kezelt személyes adatokat jogosultak megismerni, kezelni;
 •  kiegészítettük az adatkezelési tájékoztató azon pontját, melyben azokat az adatkezeléseket mutatjuk be, ahol a jogos érdek jogalap alkalmazása miatt érdekmérlegelés elvégzésére került sor;
 • a tájékoztatóban frissítettük a Nemzeti Adatvédelmi-és Információszabadság Hatóság – időközben megváltozott – elérhetőségeit;
 • aktualizáltuk Társaságunk elektronikus elérhetőségeit.

 

Az adatkezelési tájékoztatóval egyidejűleg annak 1. számú mellékletét is aktualizáltuk, melyben a Társaságunk utasításai szerint az adatok kezelését végző adatfeldolgozókat tüntettük fel.

 

A tájékoztató teljes szövege az ’Adatkezelési tájékoztató’ menüpontra kattintva érhető el, kérjük, hogy mielőtt megadja adatait, olvassa el az abban foglaltakat.

 

”Parfümerie Douglas” Kft.


 

 

Tisztelt Vásárlónk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeinek („ÁSZF”) az alábbiak szerint módosult.

 

1.     Az ÁSZF 3.4. pontja az alábbi rendelkezéssel egészült ki

Szolgáltató jogosult arra, hogy a fent írtakon túl az az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén – a Megrendelő egyidejű értesítése mellett –ne fogadja el a leadott megrendelést:

-          ha a webáruházban technikai hiba miatt 0 Ft-os, 1 Ft-os vagy az adott termék piaci értékéhez képest irreálisan alacsony vételár kerül megjelenítésre;

-          ha a Megrendelő nem jogosult a megrendelés során általa érvényesített kedvezmény vagy kupon használatára;

-          ha a Megrendelő a bankkártyás fizetési módot választotta, és a Megrendelő bankkártyáját kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;

-          ha a Megrendelő a bankkártyás fizetési módot választotta, és a Szolgáltató online fizetést biztosító partnere – nem a Szolgáltatónak felróható okból – nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;

-          ha a Megrendelő nem valós adatokat ad meg, vagy nem adja meg a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat.

 

2.     Az ÁSZF 3.5. pontja az alábbi rendelkezéssel egészült ki:

A Szállító nem vállal felelősséget azokért a károkért, melyek a Megrendelőt abból fakadóan érik, hogy a regisztráció, illetve a megrendelés során nemlétező és/vagy nem a saját telefonszámát adja meg. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy amennyiben a Megrendelő külföldi mobilszolgáltatóhoz tartozó telefonszámot ad meg a regisztráció, illetve a megrendelés során, úgy a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a termék kiszállítását végző partnere a kiszállításról a Megrendelőt – technikai vagy más okból – SMS-ben nem értesíti, illetve a Megrendelővel nem veszi fel telefonon keresztül, közvetlenül a kapcsolatot a termék kiszállítását megelőzően. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azért, ha a megrendelt termék kiszállítása a fenti okok bármelyike miatt meghiúsul.

 

3.     Az ÁSZF 3.7.1. pontjának a. alpontja az alábbi rendelkezéssel egészült ki:

Ha a kijavítás/kicserélés időtartama a tizenöt (15) napot várhatóan meghaladja, úgy a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt a javítás/csere várható időtartamáról.

 

4.     Az ÁSZF 3.7.3. pontja az alábbiak szerint módosult:

 

Korábbi rendelkezés

A Szolgáltató a Megrendelővel, mint fogyasztóval létrejött szerződés alapján jótállást kizárólag a webáruházban elérhető tartós fogyasztási cikkek tekintetében a jogszabályi kötelezettségének megfelelően vállal. A jótállás időtartama egy év, e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállás időtartama alatt a Szolgáltató jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a Jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

 

Új rendelkezés

Szolgáltató a Megrendelővel, mint fogyasztóval létrejött szerződés alapján jótállást – a jogszabályi kötelezettségével összhangban – kizárólag a webáruházban elérhető tartós fogyasztási cikkek tekintetében vállal. A jótállás időtartama 10.000,- forintot elérő, de 100.000,- forintot meg nem haladó vételárú termékek esetén egy (1) év, míg 100.000,- forintot elérő, de 250.000,- forintot meg nem haladó vételárú termékek esetén kettő (2) év; mely határidőt a termék Megrendelő részére történő átadásától kell számítani.

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a fenti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, de abban az esetben, ha a termék javíttatására kerül sor, úgy a jótállás meghosszabbodik azzal az időtartammal, amíg a Megrendelő a terméket a javítás miatt nem tudja használni.

A jótállás időtartama alatt a Szolgáltató jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a Megrendelőnek a jogszabályból eredő egyéb – így különösen a kellék-, és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogait nem érinti.

Megrendelő megillető jótállási jogok gyakorlására a kellékszavatossági jogok 3.7.1. pontban írt szabályait kell alkalmazni.

Megrendelő a jótállás időtartama alatt javítási igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgáltatónál is érvényesítheti. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a jótállásból eredő igényének érvényesítéséhez a jótállási jegy, ennek hiányában pedig a vételár megfizetését igazoló bizonylat (nyugta/számla) bemutatása szükséges a Szolgáltató részére.

Szolgáltató törekszik arra, hogy jótállási igény érvényesítése esetén a termék javítására, illetve cseréjére az igényérvényesítés bejelentését követő tizenöt (15) napon belül sor kerüljön. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt (15) napot meghaladja, úgy a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt a javítás/csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási idő alatt az első javítás alkalmával megállapításra kerül, hogy a termék nem javítható, a Szolgáltató a terméket nyolc (8) napon belül kicseréli, vagy ha a csere nem lehetséges, a vételárat szintén nyolc (8) napon belül visszafizeti a Megrendelőnek; kivéve, ha a Megrendelő másként rendelkezik.

Ha a jótállási idő alatt a terméket háromszor javították, de az ismét meghibásodik, a Szolgáltató a terméket nyolc (8) napon belül kicseréli, kivéve, ha a Megrendelő a termék újbóli javítását vagy a termék vételárának leszállítását kéri. Ha a csere nem lehetséges, a Szolgáltató a vételárat nyolc (8) napon belül visszafizeti a Megrendelőnek.

Ha a termék kijavítására az ilyen megrendelői igény Szolgáltatóval történt közlésétől számított harminc (30) napon beül nem kerül sor, a Szolgáltató a terméket a javítási határidő elteltét követő nyolc (8) napon belül kicseréli, kivéve, ha a Megrendelő másként rendelkezik. Ha a terméket nem lehet cserélni, a Szolgáltató a fenti határidőn belül gondoskodik a termék vételárának visszafizetéséről.

 

5.     Az ÁSZF 3.9.2. pontja az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

 A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testületnek a Budapesti Békéltető Testület minősül, melynek elérhetőségei:

 

Budapesti Békéltető Testület

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Weboldal: www.bekeltet.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

A Megrendelő a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét a http://www.bekeltet.hu/6-Elerhetoseg oldalon érheti el.

 

Új rendelkezés

 A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testületnek a Budapesti Békéltető Testület minősül, melynek elérhetőségei:

 

Budapesti Békéltető Testület

 Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Weboldal: https://bekeltet.bkik.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Online kérelem benyújtása: https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

A Megrendelő a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét a https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai weboldalon, az illetékes békéltető testület weboldalára mutató linkre kattintva érheti el.

 

6.     Az ÁSZF 3.10. pontja az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

 Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben a megrendelt termék kiszállítása elháríthatatlan akadályba (pl.: árvíz, földrengés, stb.) ütközik, úgy a Megrendelőt ennek tényéről haladéktalanul tájékoztatja, illetőleg a már előzetesen megfizetett termék ellenértékét a Megrendelő részére visszatéríti.

 

Új rendelkezés

 Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben a megrendelt termék kiszállítása elháríthatatlan akadályba (pl.: árvíz, földrengés, közegészségügyi járvány, stb.) ütközik, úgy a Megrendelőt ennek tényéről haladéktalanul tájékoztatja, illetőleg a már előzetesen megfizetett termék ellenértékét a Megrendelő részére visszatéríti.

 

7.     Az ÁSZF 4.2. pontja az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

A jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési tájékoztató hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet, és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.

Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kívánják rendezni. Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy a felek közötti jogvita tekintetében a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (1035 Budapest, Miklós utca 2.) az illetékes.

 

Új rendelkezés

A jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési tájékoztató hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet, és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet vonatkozó rendelkezései irányadók.

Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kívánják rendezni. Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy a felek közötti jogvita tekintetében a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (1036 Budapest, Lajos u. 48-66.) az illetékes.

 A fent olvasható kiegészítést is tartalmazó, módosított ÁSZF elérhető Társaságunk honlapján, a www.douglas.hu oldalon, az „Általános szerződési feltételek” menüpont alatt.

 

A módosított ÁSZF 2021. március 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2021. február 15

”Parfümerie Douglas” Kft.


 

Tájékoztató a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeinek módosulásáról

Tisztelt Vásárló!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a webáruház vásárlóit megillető, az egyes termékek vásárlásától történő indokolás nélküli elállási jog gyakorlásának időtartamát 30 napra bővítettük.

A fenti módosítás átvezetésre került a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételein („ÁSZF”)  is, melynek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt verzióját megtalálja honlapunkon, a www.douglas.hu oldalon, az „Általános szerződési feltételek” menüpont alatt.

Valamennyi módosítás 2020. április 7. napján lép hatályba.

 


 

Tájékoztató a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeinek módosulásáról

Tisztelt Vásárló!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk módosította a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeit.

Alábbiakban részletezzük az Általános Szerződési Feltételek módosítással érintett rendelkezéseit, mely módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételeink („ÁSZF”) elérhetők honlapunkon, a www.douglas.hu oldalon, az „Általános szerződési feltételek” menüpont alatt.

Valamennyi módosítás 2019. november 1. napján lép hatályba.

1.     Az ÁSZF 3.3. pontja az alábbi két bekezdéssel egészült ki:

Új rendelkezések:

Amennyiben a Megrendelő rendelkezik Douglas törzsvásárlói kártyával, úgy a webáruházban vásárolt termékek vonatkozásában is jogosult hűségpontokra. Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a megvásárolt termékek után a Szolgáltató csak abban az esetben tudja jóváírni a hűségpontokat a Megrendelő javára, ha a Megrendelő vagy a regisztrációs folyamat során megadja kártyaszámát, vagy felhasználói fiókkal nem rendelkező Megrendelő a vásárlói adatok megadásakor kitölti a törzsvásárlói kártya számát tartalmazó rovatot.

Szolgáltató felhívja továbbá a Megrendelő figyelmét, hogy a webáruházban kizárólag hűségpontok gyűjtésére és jóváírására van lehetőség. Az összegyűjtött hűségpontok alapján a Szolgáltató által a Megrendelő részére kiállított hűségcsekk összege a webáruházban leadott megrendelés végösszegében nem érvényesíthető, a Megrendelő azt kizárólag az általa kiválasztott Douglas parfümériában használhatja fel vásárlása során.

2.     Az ÁSZF 3.6. pontja az alábbi bekezdésekkel egészült ki:

Új rendelkezések:

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy azon Megrendelő esetében, aki az általa megadott szállítási címen nem veszi át a megrendelt termékeket legalább két egymást követő alkalommal, újabb megrendelést a Megrendelőtől csak abban az esetben fogadjon el, ha a Megrendelő a megrendelt termékek ellenértékét a Szolgáltató részére előre megfizeti, majd azokat az általa kiválasztott Douglas parfümériában személyesen átveszi. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy amennyiben a jelen pontban írt körülmények fennállása ellenére a Megrendelő az utánvétes fizetési módot választja soron következő megrendelésének leadásakor, úgy a Szolgáltató jogosult visszautasítani e megrendelés elfogadását.

Amennyiben a Megrendelő két alkalommal elmulasztotta átvenni rendelését, a kiszállítás felfüggesztése megszüntetésének feltétele, hogy a Megrendelő az újabb megrendelésben szereplő termékek vételárát előre megfizesse és azokat személyesen átvegye. A kiszállítás felfüggesztéséről, valamint a felfüggesztés megszüntetésének feltételeiről a Szolgáltató írásban is tájékoztatja a Megrendelőt.

Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató fenti tájékoztatásának kézhezvételétől számított 8 napon belül nem, vagy csak részben egyenlíti ki lejárt tartozásának összegét, úgy a Szolgáltató jogosult törölni a megrendelést. A megrendelés törlése esetén a Szolgáltató jogosult a megrendelés kiszállításának meghiúsulásával és törlésével összefüggésben felmerült indokolt költségeit felszámítani és kiszámlázni a Megrendelő felé.

A Douglas törzsvásárlói kártyával rendelkező Megrendelő nem jogosult hűségpontok jóváírására azon vásárlások után, melyektől a Megrendelő a megrendelés leadását követően elállt, vagy amelyek a megrendelt termék átvételének Megrendelő általi elmulasztása miatt nem teljesültek.

Budapest, 2019. október 14.

”Parfümerie Douglas” Kft.

 


 

Kedves Vásárló/Látogató!

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelési tájékoztatónk módosításra került, mely az alábbi pontokat érinti:

5. pont: a webáruházban elérhető termékek megrendelésekor megadott mobiltelefonszám adat kezelésének jogalapját módosítottuk azon személyek esetében, akik a megrendelést személyesen, az üzletben veszik át.

13. pont: a kamerarendszer üzemeltetésével összefüggő adatkezelés jogalapja.

16. pont: a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. önálló adatkezelővel történő együttműködés során történő adatkezelés.

17. pont: a Társaságunk által igénybe vett adatfeldolgozók köre kiegészült a KBOSS.hu Kft.-vel.

19. pont: az érdekmérlegelés hatályát kiterjesztettük a webáruházi megrendelést személyesen, az üzletben átvevő érintettek mobiltelefonszámának kezelésére is.

 

A módosítások hatályba lépésének időpontja: 2019. június 6.

A tájékoztató teljes szövegét az ’Adatkezelési tájékoztató’ menüpontra kattintva olvashatja el.

 

Üdvözlettel:

”Parfümerie Douglas” Kft.

 


 

Tájékoztató a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeinek módosulásáról

Tisztelt Vásárló!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk módosította a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeit.

Alábbiakban részletezzük az Általános Szerződési Feltételek módosítással érintett rendelkezéseit, mely módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételeink („ÁSZF”) elérhetők honlapunkon, a www.douglas.hu oldalon, az „Általános szerződési feltételek” menüpont alatt. Valamennyi módosítás 2019. június 1. napján lép hatályba.

Tájékoztatjuk, hogy 2019. június 1. napjától a webáruházunkban megvásárolható termékek megrendelésekor választható szállítási lehetőségek körét is kibővítjük, az igénybe vehető új szállítási módokról és azok díjáról a https://www.douglas.hu/szallitasi-informaciok linkre kattintva tájékozódhat.

1.    Az ÁSZF 3.4. pontjának hatodik bekezdése az alábbi szerint módosult:

Korábbi rendelkezés:

A Szolgáltató a rendelhető termékek minimális mennyiségét nem határozza meg, azonban az egyes termékek, illetőleg termékcsoportok esetében jogosult a kiszerelés minimális mennyiségét meghatározni.

Új rendelkezés:

A Szolgáltató a rendelhető termékek minimális mennyiségét nem határozza meg, azonban az egyes termékek, illetőleg termékcsoportok esetében jogosult a kiszerelés minimális mennyiségét meghatározni. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes termékek, illetve termékcsoport vonatkozásában meghatározza az adott Megrendelő által megvásárolható maximális mennyiséget, mely a korlátozás ténye minden esetben feltüntetésre kerül a termék, illetve termékcsoport saját oldalán.

 

2.    Az ÁSZF 3.5. pontja az alábbi rendelkezéssel egészült ki:

Új rendelkezés:

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a Szolgáltató működése szempontjából kiemelt időszakokban (Glamour Napok, JOY Napok, Black Friday, Karácsony) a megnövekedett forgalomnak köszönhetően a webáruházban feltüntetett szállítási határidő néhány nappal meghosszabbodhat. Tekintettel arra, hogy a kiemelt időszakokban érvényesülő szállítási határidő eltér a Szolgáltató által alkalmazott szokásos szerződési gyakorlattól, így ilyen esetekben a Szolgáltató külön figyelemfelhívó tájékoztatást jelenít meg a webáruház felületére történő belépéskor.

 

3.    Az ÁSZF 3.6. pontjának első, harmadik, hatodik és hetedik bekezdései az alábbiak szerint módosultak:

Korábbi rendelkezések:

A Szolgáltató a Megrendelő által leadott, majd elektronikus úton visszaigazolt megrendelése alapján a Szolgáltatás ellenértékéről, a megrendelésben szereplő termék(ek) árának összesítése mellett számlát állít ki, melyet a termék(ek) kiszállításával egyidejűleg bocsát Megrendelő rendelkezésére a csomagban, illetve e-mailben, a Megrendelő által nyomtatható formában.

Az egyes megrendelések elküldését követő elektronikus visszaigazolás tartalmazza az adott megrendelés ellenértékét és szállítási költségét. A megrendelt és kiszállított termék ellenértékét valamint a kiszállítási díját Megrendelő az alábbi fizetési módokon egyenlítheti ki Szolgáltató felé:

3.6.1.     Készpénzes utánvéttel a futárszolgálat/postai szolgáltató képviselőjénél;

3.6.2.     PayPal/bankkártyás fizetéssel;

3.6.3.     Személyes átvétel, illetve 100.000,- forintot meghaladó összértékben leadott megrendelés esetén kizárólag PayPal vagy bankkártyás fizetéssel.

Szolgáltató jogosult az újabb megrendelés kiszállítását felfüggeszteni, amennyiben Megrendelőnek bármilyen lejárt tartozása áll fenn Szolgáltatóval szemben. A megrendelés kiszállításának felfüggesztése mindaddig fennmarad, ameddig Megrendelő lejárt tartozását nem teljesíti Szolgáltató felé. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a jogszabályban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

Személyes átvétel esetén a Szolgáltató e-mailen tájékoztatja a Megrendelőt a termék átvételének lehetőségéről. Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt terméket a Megrendelő fenti tájékoztatásától számított 5 munkanapig tartja rendelkezésre. Amennyiben Megrendelő az általa megrendelt terméket 5 munkanapon belül a Szolgáltatótól nem veszi át, úgy Szolgáltató Megrendelő részére e-mailben küld tájékoztatást a megrendelés lezárásáról és a termék ellenértéke visszafizetésének feltételeiről. A megrendelt termék Megrendelő általi átvételének elmaradása esetén Szolgáltató a termék ellenértékét visszafizeti Megrendelő részére oly módon, hogy annak összegét átutalja a Megrendelő által írásban megadott bankszámlaszámra, a Megrendelő tájékoztatásának kézhezvételét követő 14 napon belül. Szolgáltató visszafizetési kötelezettségének teljesítésével mindaddig nem esik késedelembe, amíg Megrendelő a termék vételárának visszautalásához szükséges adatokat Szolgáltató részére nem küldi meg.

Új rendelkezések:

A Szolgáltató a Megrendelő által leadott, majd elektronikus úton visszaigazolt megrendelése alapján a Szolgáltatás ellenértékéről számlát állít ki, melyet a Szolgáltató részére számlázási szolgáltatást nyújtó szerződött partnere juttatt el közvetlenül a Megrendelő részére e-mailben, a Megrendelő által nyomtatható formában.

Az egyes megrendelések elküldését követő elektronikus visszaigazolás tartalmazza az adott megrendelés ellenértékét és szállítási költségét. A megrendelt és kiszállított termék ellenértékét, valamint a kiszállítási díját Megrendelő az alábbi fizetési módokon egyenlítheti ki Szolgáltató felé:

a.         Utánvéttel a futárszolgálat/postai szolgáltató képviselőjénél, illetve a csomagautomatákból;

b.         PayPal fiók útján történő fizetéssel;

c.         Online bankkártyás fizetéssel.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy bolti átvételi mód választása, illetve 100.000,- forintot meghaladó összértékben leadott megrendelés esetén a megrendelt termékek vételára kizárólag PayPal fiókon használatával történő, vagy online bankkártyás fizetéssel egyenlíthető ki.

Szolgáltató jogosult az újabb megrendelés kiszállítását felfüggeszteni, amennyiben Megrendelőnek bármilyen lejárt tartozása áll fenn Szolgáltatóval szemben. Szolgáltató jogosult az újabb megrendelés kiszállítását felfüggeszteni abban az esetben is, ha a Megrendelő neki felróható okból a megjelölt szállítási címen nem veszi át a megrendelt termékeket legalább két egymást követő megrendelés esetén. A megrendelés kiszállításának felfüggesztése mindaddig fennmarad, ameddig Megrendelő lejárt tartozását nem teljesíti Szolgáltató felé. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a jogszabályban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

Bolti átvétel esetén a Szolgáltató e-mailen tájékoztatja a Megrendelőt a termék átvételének lehetőségéről. Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt terméket a Megrendelő fenti tájékoztatásától számított 5 munkanapig tartja rendelkezésre. Amennyiben Megrendelő az általa megrendelt terméket 5 munkanapon belül a Szolgáltatótól nem veszi át, úgy a Szolgáltató Megrendelőt először telefonon hívja fel a megrendelés átvételére, majd ennek eredménytelensége esetén Szolgáltató a Megrendelő részére e-mailben küld tájékoztatást a megrendelés lezárásáról és a termék ellenértéke visszafizetésének feltételeiről. A megrendelt termék Megrendelő általi átvételének elmaradása esetén Szolgáltató a termék ellenértékét visszafizeti Megrendelő részére oly módon, hogy annak összegét átutalja a Megrendelő által írásban megadott bankszámlaszámra, a Megrendelő tájékoztatásának kézhezvételét követő 14 napon belül. Szolgáltató visszafizetési kötelezettségének teljesítésével mindaddig nem esik késedelembe, amíg Megrendelő a termék vételárának visszautalásához szükséges adatokat Szolgáltató részére nem küldi meg.

 

4.    Az ÁSZF 3.7.1. pontja az alábbi rendelkezésekkel egészült ki:

Új rendelkezések:

A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy webáruházban forgalmazott parfümök vásárlása során legyenek tekintettel arra is, hogy ezen termékek használata során tapasztalt jellemzőit több olyan körülmény (bőr PH értéke, stressz, korábbi étkezési szokások megváltoztatása, időjárás) befolyásolhatja melyre a Szolgáltatónak nincs ráhatása, és amely nem jelenti, hogy az adott termék ne lenne megfelelő minőségű, vagy ne lenne alkalmas azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú termékeket rendszerint használnak.

A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy amennyiben a visszaküldött termék eredetiségének megállapítása érdekében lefolytatott vizsgálat eredményeképpen a termékkel kapcsolatban sem mennyiségi, sem minőségi hiba megállapítására nem kerül sor, továbbá a vizsgálat a termék eredetiségét is igazolja, úgy a Megrendelő köteles viselni ezen vizsgálat lefolytatásának 20.000,- forint összegű költségét, melyet a Szolgáltató utólag számláz ki a Megrendelőnek.

 

5.    Az ÁSZF 3.9.1. pontjának negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés:

A panasz továbbítására lehetőség van a Szolgáltató holnapján, valamint a vevoszolgalat@douglasshop.hu e-mail címre elküldött elektronikus üzenet formájában, illetőleg postai úton a 1052 Budapest, Váci utca 11/A. számra továbbított levélben, valamint szóban, telefonon a 06 1 411 3797 és/vagy a 06 30 447 54 43 számon.

Új rendelkezés:

A panasz továbbítására lehetőség van a vevoszolgalat@douglasshop.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenet formájában, illetőleg postai úton a 1052 Budapest, Váci utca 11/A. számra továbbított levélben, valamint szóban, telefonon a 06 30 447 54 43 számon

Budapest, 2019. május 16.

 

”Parfümerie Douglas” Kft.


 

 

 

 Kedves Vásárló/Látogató!

 

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelési tájékoztatónk módosításra került, mely az alábbi pontokat érinti:

 

3. pont: definiáltuk az affiliate marketing fogalmát. 

6. pont: az affiliate marketing tevékenységgel összefüggő adatkezelés részletszabályait tartalmazza. 

7. pont: a vásárlói panaszok kezeléséhez kapcsolódó adatkezelést szabályoztuk. 

8. pont: rögzítettük, hogy a jövőben Douglas törzsvásárlói kártya birtokosok csak mobiltelefonszám adatot adhatnak meg az igényléskor. 

12. pont: a kapcsolatfelvétel céljából megadott adatok kezelésére vonatkozó előírásokat tartalmazza. 

16. pont: a Magyar Posta Zrt. önálló adatkezelőként került feltüntetésre. 

17. pont: az adatfeldolgozói kör módosult, továbbá feltüntetésre került a Douglas adatfeldolgozóként végzett tevékenysége. 

19. pont: az érdekmérlegelés hatályát kiterjesztettük az affiliate marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelésre, és a kapcsolatfelvétel céljából megadott adatok kezelésének idejére. 

23. pont: az adatvédelmi tisztviselőnk személyére és elérhetőségére vonatkozó információkat módosítottuk.

  

A módosítások hatályba lépésének időpontja: 2019. április 19. 

A tájékoztató teljes szövegét az ’Adatkezelési tájékoztató’ menüpontra kattintva olvashatja el. 

Üdvözlettel: 

”Parfümerie Douglas” Kft.


 

 

Tájékoztató a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeinek módosulásáról

 

Tisztelt Vásárló!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk módosította a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeit.

 

Alábbiakban részletezzük az Általános Szerződési Feltételek módosuló rendelkezéseit – megjelölve a korábbi és az új rendelkezést is – mely módosításokat tartalmazó Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) elérhetők Társaságunk honlapján, a www.douglas.hu oldalon, az „Általános szerződési feltételek” menüpont alatt. Valamennyi módosítás 2018. augusztus 17. napján lép hatályba.

 

 

 1. Az ÁSZF 3.1. pontjának első és harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosult, illetve egészült ki egy további rendelkezéssel:

 

Korábbi rendelkezés:

Megrendelő a webáruház honlapján megtalálható regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével adja meg a megrendelés adatait, egyúttal létrehozza felhasználói fiókját. A regisztráció alkalmával Megrendelő köteles e-mail címét (amely egyúttal a felhasználó azonosító is egyben) és jelszavát megadni. Ezen kívül a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesíthetősége érdekében a Megrendelő személyes adatait, elérhetőségeit a pontos szállítási illetve számlázási adatokat Szolgáltató rendelkezésére bocsátja, amelyeket a jelen ÁSZF által meghatározott módon bármikor lehetősége van módosítani. A regisztrációs folyamat során a Megrendelő az általa megadott adatok ellenőrzését, valamint az ÁSZF, az Adatkezelési Szabályzat tartalmának kifejezett elfogadását követően a „Regisztráció” gomb megnyomásával sikeresen regisztrálhat. A sikeres regisztrációról a Szolgáltató az oldalon megjelenő üzenetben és a regisztráció során megadott e-mail címre küldött tájékoztatóban értesíti a Megrendelőt.

A webáruházban történő regisztrációval, illetve a Szolgáltatás igénybevételével a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja. Amennyiben Megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, úgy nem jogosult a www.douglas.hu honlapon elérhető webáruház használatára, regisztrációra és ezáltal a Szolgáltatás igénybevételére.

Új rendelkezés:

Megrendelő a webáruház honlapján megtalálható regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével adja meg a megrendelés adatait, egyúttal létrehozza felhasználói fiókját. A regisztráció alkalmával Megrendelő köteles e-mail címét (amely egyúttal a felhasználó azonosító is egyben) és jelszavát megadni. Ezen kívül a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesíthetősége érdekében a Megrendelő személyes adatait, elérhetőségeit a pontos szállítási illetve számlázási adatokat Szolgáltató rendelkezésére bocsátja, amelyeket a jelen ÁSZF által meghatározott módon bármikor lehetősége van módosítani. A regisztrációs folyamat során a Megrendelő az általa megadott adatok ellenőrzését, valamint az ÁSZF rendelkezéseinek kifejezett elfogadását, valamint az Adatkezelési tájékoztató tartalmának megismerését követően a „Regisztráció” gomb megnyomásával sikeresen regisztrálhat. A sikeres regisztrációról a Szolgáltató az oldalon megjelenő üzenetben és a regisztráció során megadott e-mail címre küldött tájékoztatóban értesíti a Megrendelőt.

Abban az esetben, ha a Megrendelő rendelkezik saját Facebook vagy Google+ közösségi fiókkal, úgy a webáruház honlapján a fent írtaktól eltérően, Facebook vagy Google+ közösségi fiókjába történő bejelentkezéssel is regisztrálhat a webáruházban. Ebben az esetben Megrendelőnek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, a Megrendelő nyilvános Facebook, illetve Google+ profiljában szereplő személyes adataihoz Szolgáltató oly módon jut hozzá, hogy a közösségi fiókba való bejelentkezéssel Megrendelő engedélyezi ezen adatok automatikus átadását a Szolgáltató részére. A közösségi fiók segítségével történő sikeres regisztrációról a Szolgáltató az oldalon megjelenő üzenetben és a regisztráció során megadott e-mail címre küldött tájékoztatóban értesíti a Megrendelőt.

A webáruházban történő regisztrációval, illetve a Szolgáltatás igénybevételével a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja, továbbá kijelenti, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte. Amennyiben Megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, valamint az Adatkezelési tájékoztató tartalmának megismerésével nem nyilatkozik, úgy nem jogosult a www.douglas.hu honlapon elérhető webáruház használatára, regisztrációra és ezáltal a Szolgáltatás igénybevételére.

 1. Az ÁSZF 3.6.3. pontjának első és harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosult:

 

Korábbi rendelkezés:

 

Személyes átvétel esetén kizárólag PayPal vagy bankkártyás fizetéssel

Előre történő banki átutalás illetőleg bankkártyás fizetés esetén a termék ellenértéke akkor tekintendő megfizetettnek, amennyiben annak összege a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül. Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállítását e fizetési módok választása esetén csak azt követően kezdi meg, ha a Megrendelő annak ellenértékét megfizette.

Új rendelkezés:

Személyes átvétel, illetve 100.000,- forintot meghaladó összértékben leadott megrendelés esetén kizárólag PayPal vagy bankkártyás fizetéssel.

Bankkártyás fizetés esetén a termék ellenértéke akkor tekintendő megfizetettnek, amennyiben annak összege a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül. Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállítását e fizetési módok választása esetén csak azt követően kezdi meg, ha a Megrendelő annak ellenértékét megfizette.

 1. Az ÁSZF 3.11. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés:

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF által meghatározottak szerinti megrendelés továbbítása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a regisztrációval, valamint nem regisztrált Megrendelő esetén a rendelés leadásával egyidejűleg jelen ÁSZF valamint a hozzá kapcsolódó Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit elfogadja, amelyben foglaltak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Új rendelkezés:

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF által meghatározottak szerinti megrendelés továbbítása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a regisztrációval, valamint nem regisztrált Megrendelő esetén a rendelés leadásával egyidejűleg jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, amelyben foglaltak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.Megrendelő a rendelés leadásával egyidejűleg kijelenti, hogy a Szolgáltató által közzétett Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, és a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tudomásul vette.

 1. Az ÁSZF 4.1.1. pontja az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés:

A Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-98984.

Új rendelkezés:

A fenti rendelkezés törlésre került.

 1. Az ÁSZF 4.2. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés:

A jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési Szabályzat hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Új rendelkezés:

A jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési tájékoztató hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet, és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.

Budapest, 2018. Augusztus 1.

”Parfümerie Douglas” Kft.

 

A teljes tájékoztatót letöltheti ITT>>>.