Nézd meg a Douglas születésnapi kuponfüzetét. Kattints!

Tájékoztató változásról

Tájékoztató a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeinek módosításáról

 

 

 

Kedves Vásárló/Látogató!

 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy 2021. július 1-jén módosítottuk adatkezelési tájékoztatónkat.

 

 

 

A módosítások az alábbi tárgyköröket érintik:

 

-          a cookie-k használatával összefüggő adatkezelés jogalapja pontosításra került;

 

-          aktualizáltuk azokaz az információkat, melyek a Google Analytics alkalmazásnak a www.douglas.hu weboldalon történő használatához kapcsolódó adatkezelésre vonatkoznak;

 

-          a panaszkezeléssel, illetve a szavatossági/jótállási igények kezelésével összefüggésben kezelt adatok megőrzési idejét – időközben történt jogszabályváltozás miatt – módosítottuk;

 

-          Társaságunk közösségi oldalainak fenntartásához kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó információk bekerültek a tájékoztatóba;

 

-          álláshirdetésekre jelentkezők adatainak kezelését illetően – az irányadó adatkezelési gyakorlattal összhangban – módosítottuk az adatkezelés jogalapját;

 

-          a Társaságunkkal szerződést kötő partnercégek kapcsolattartóinak adatai kezelésével összefüggő információk feltüntetésre kerültek;

 

-          pontosítottuk a Társaságunk és az anyavállalatunk közötti adattovábbítással kapcsolatos információkat;

 

-          kiegészítésre került az a címzetti kör, akik a Társaságunk által kezelt személyes adatokat jogosultak megismerni, kezelni;

 

-          kiegészítettük az adatkezelési tájékoztató azon pontját, melyben azokat az adatkezeléseket mutatjuk be, ahol a jogos érdek jogalap alkalmazása miatt érdekmérlegelés elvégzésére került sor;

 

-          a tájékoztatóban frissítettük a Nemzeti Adatvédelmi-és Információszabadság Hatóság – időközben megváltozott – elérhetőségeit;

 

-          aktualizáltuk Társaságunk elektronikus elérhetőségeit.

 

 

 

Az adatkezelési tájékoztatóval egyidejűleg annak 1. számú mellékletét is aktualizáltuk, melyben a Társaságunk utasításai szerint az adatok kezelését végző adatfeldolgozókat tüntettük fel.

 

 

 

A tájékoztató teljes szövege az ’Adatkezelési tájékoztató’ menüpontra kattintva érhető el, kérjük, hogy mielőtt megadja adatait, olvassa el az abban foglaltakat.

 

 

 

”Parfümerie Douglas” Kft.


 

 

Tisztelt Vásárlónk!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeinek („ÁSZF”) az alábbiak szerint módosult.

 

1.     Az ÁSZF 3.4. pontja az alábbi rendelkezéssel egészült ki

Szolgáltató jogosult arra, hogy a fent írtakon túl az az alábbi esetek bármelyikének fennállása esetén – a Megrendelő egyidejű értesítése mellett –ne fogadja el a leadott megrendelést:

-          ha a webáruházban technikai hiba miatt 0 Ft-os, 1 Ft-os vagy az adott termék piaci értékéhez képest irreálisan alacsony vételár kerül megjelenítésre;

-          ha a Megrendelő nem jogosult a megrendelés során általa érvényesített kedvezmény vagy kupon használatára;

-          ha a Megrendelő a bankkártyás fizetési módot választotta, és a Megrendelő bankkártyáját kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;

-          ha a Megrendelő a bankkártyás fizetési módot választotta, és a Szolgáltató online fizetést biztosító partnere – nem a Szolgáltatónak felróható okból – nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;

-          ha a Megrendelő nem valós adatokat ad meg, vagy nem adja meg a megrendelés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat.

2.     Az ÁSZF 3.5. pontja az alábbi rendelkezéssel egészült ki:

A Szállító nem vállal felelősséget azokért a károkért, melyek a Megrendelőt abból fakadóan érik, hogy a regisztráció, illetve a megrendelés során nemlétező és/vagy nem a saját telefonszámát adja meg. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy amennyiben a Megrendelő külföldi mobilszolgáltatóhoz tartozó telefonszámot ad meg a regisztráció, illetve a megrendelés során, úgy a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a termék kiszállítását végző partnere a kiszállításról a Megrendelőt – technikai vagy más okból – SMS-ben nem értesíti, illetve a Megrendelővel nem veszi fel telefonon keresztül, közvetlenül a kapcsolatot a termék kiszállítását megelőzően. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azért, ha a megrendelt termék kiszállítása a fenti okok bármelyike miatt meghiúsul.

3.     Az ÁSZF 3.7.1. pontjának a. alpontja az alábbi rendelkezéssel egészült ki:

Ha a kijavítás/kicserélés időtartama a tizenöt (15) napot várhatóan meghaladja, úgy a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt a javítás/csere várható időtartamáról.

4.     Az ÁSZF 3.7.3. pontja az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

 

A Szolgáltató a Megrendelővel, mint fogyasztóval létrejött szerződés alapján jótállást kizárólag a webáruházban elérhető tartós fogyasztási cikkek tekintetében a jogszabályi kötelezettségének megfelelően vállal. A jótállás időtartama egy év, e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállás időtartama alatt a Szolgáltató jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a Jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

 

Új rendelkezés

 

Szolgáltató a Megrendelővel, mint fogyasztóval létrejött szerződés alapján jótállást – a jogszabályi kötelezettségével összhangban – kizárólag a webáruházban elérhető tartós fogyasztási cikkek tekintetében vállal. A jótállás időtartama 10.000,- forintot elérő, de 100.000,- forintot meg nem haladó vételárú termékek esetén egy (1) év, míg 100.000,- forintot elérő, de 250.000,- forintot meg nem haladó vételárú termékek esetén kettő (2) év; mely határidőt a termék Megrendelő részére történő átadásától kell számítani.

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a fenti határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, de abban az esetben, ha a termék javíttatására kerül sor, úgy a jótállás meghosszabbodik azzal az időtartammal, amíg a Megrendelő a terméket a javítás miatt nem tudja használni.

A jótállás időtartama alatt a Szolgáltató jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a Megrendelőnek a jogszabályból eredő egyéb – így különösen a kellék-, és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogait nem érinti.

Megrendelő megillető jótállási jogok gyakorlására a kellékszavatossági jogok 3.7.1. pontban írt szabályait kell alkalmazni.

Megrendelő a jótállás időtartama alatt javítási igényét választása szerint a Szolgáltató székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Szolgáltató által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgáltatónál is érvényesítheti. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a jótállásból eredő igényének érvényesítéséhez a jótállási jegy, ennek hiányában pedig a vételár megfizetését igazoló bizonylat (nyugta/számla) bemutatása szükséges a Szolgáltató részére.

Szolgáltató törekszik arra, hogy jótállási igény érvényesítése esetén a termék javítására, illetve cseréjére az igényérvényesítés bejelentését követő tizenöt (15) napon belül sor kerüljön. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt (15) napot meghaladja, úgy a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt a javítás/csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási idő alatt az első javítás alkalmával megállapításra kerül, hogy a termék nem javítható, a Szolgáltató a terméket nyolc (8) napon belül kicseréli, vagy ha a csere nem lehetséges, a vételárat szintén nyolc (8) napon belül visszafizeti a Megrendelőnek; kivéve, ha a Megrendelő másként rendelkezik.

Ha a jótállási idő alatt a terméket háromszor javították, de az ismét meghibásodik, a Szolgáltató a terméket nyolc (8) napon belül kicseréli, kivéve, ha a Megrendelő a termék újbóli javítását vagy a termék vételárának leszállítását kéri. Ha a csere nem lehetséges, a Szolgáltató a vételárat nyolc (8) napon belül visszafizeti a Megrendelőnek.

Ha a termék kijavítására az ilyen megrendelői igény Szolgáltatóval történt közlésétől számított harminc (30) napon beül nem kerül sor, a Szolgáltató a terméket a javítási határidő elteltét követő nyolc (8) napon belül kicseréli, kivéve, ha a Megrendelő másként rendelkezik. Ha a terméket nem lehet cserélni, a Szolgáltató a fenti határidőn belül gondoskodik a termék vételárának visszafizetéséről.

5.     Az ÁSZF 3.9.2. pontja az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testületnek a Budapesti Békéltető Testület minősül, melynek elérhetőségei:

 

Budapesti Békéltető Testület

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Weboldal: www.bekeltet.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

A Megrendelő a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét a http://www.bekeltet.hu/6-Elerhetoseg oldalon érheti el.

 

Új rendelkezés

 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testületnek a Budapesti Békéltető Testület minősül, melynek elérhetőségei:

 

Budapesti Békéltető Testület

 

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Weboldal: https://bekeltet.bkik.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Online kérelem benyújtása: https://bekeltet.bkik.hu/urlap/kerelem-online-benyujtasa

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

A Megrendelő a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét a https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai weboldalon, az illetékes békéltető testület weboldalára mutató linkre kattintva érheti el.

6.     Az ÁSZF 3.10. pontja az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

 

Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben a megrendelt termék kiszállítása elháríthatatlan akadályba (pl.: árvíz, földrengés, stb.) ütközik, úgy a Megrendelőt ennek tényéről haladéktalanul tájékoztatja, illetőleg a már előzetesen megfizetett termék ellenértékét a Megrendelő részére visszatéríti.

 

Új rendelkezés

 

Szolgáltató kijelenti, hogy amennyiben a megrendelt termék kiszállítása elháríthatatlan akadályba (pl.: árvíz, földrengés, közegészségügyi járvány, stb.) ütközik, úgy a Megrendelőt ennek tényéről haladéktalanul tájékoztatja, illetőleg a már előzetesen megfizetett termék ellenértékét a Megrendelő részére visszatéríti.

7.     Az ÁSZF 4.2. pontja az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés

 

A jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési tájékoztató hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet, és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.

 

Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kívánják rendezni. Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy a felek közötti jogvita tekintetében a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (1035 Budapest, Miklós utca 2.) az illetékes.

 

Új rendelkezés

 

A jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési tájékoztató hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet, és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet vonatkozó rendelkezései irányadók.

 

Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalások útján, peres eljáráson kívül kívánják rendezni. Amennyiben a felek közötti tárgyalások nem vezetnek eredményre, vagy a vitarendezés előreláthatólag sikertelen, úgy a felek közötti jogvita tekintetében a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság (1036 Budapest, Lajos u. 48-66.) az illetékes.

 

 

A fent olvasható kiegészítést is tartalmazó, módosított ÁSZF elérhető Társaságunk honlapján, a www.douglas.hu oldalon, az „Általános szerződési feltételek” menüpont alatt.

 

A módosított ÁSZF 2021. március 1. napján lép hatályba.

Budapest, 2021. február 15

”Parfümerie Douglas” Kft.


 

Tájékoztató a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeinek módosulásáról

Tisztelt Vásárló!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a webáruház vásárlóit megillető, az egyes termékek vásárlásától történő indokolás nélküli elállási jog gyakorlásának időtartamát 30 napra bővítettük.

A fenti módosítás átvezetésre került a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételein („ÁSZF”)  is, melynek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt verzióját megtalálja honlapunkon, a www.douglas.hu oldalon, az „Általános szerződési feltételek” menüpont alatt.

Valamennyi módosítás 2020. április 7. napján lép hatályba.

 


 

Tájékoztató a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeinek módosulásáról

Tisztelt Vásárló!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk módosította a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeit.

Alábbiakban részletezzük az Általános Szerződési Feltételek módosítással érintett rendelkezéseit, mely módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételeink („ÁSZF”) elérhetők honlapunkon, a www.douglas.hu oldalon, az „Általános szerződési feltételek” menüpont alatt.

Valamennyi módosítás 2019. november 1. napján lép hatályba.

1.     Az ÁSZF 3.3. pontja az alábbi két bekezdéssel egészült ki:

Új rendelkezések:

Amennyiben a Megrendelő rendelkezik Douglas törzsvásárlói kártyával, úgy a webáruházban vásárolt termékek vonatkozásában is jogosult hűségpontokra. Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a megvásárolt termékek után a Szolgáltató csak abban az esetben tudja jóváírni a hűségpontokat a Megrendelő javára, ha a Megrendelő vagy a regisztrációs folyamat során megadja kártyaszámát, vagy felhasználói fiókkal nem rendelkező Megrendelő a vásárlói adatok megadásakor kitölti a törzsvásárlói kártya számát tartalmazó rovatot.

Szolgáltató felhívja továbbá a Megrendelő figyelmét, hogy a webáruházban kizárólag hűségpontok gyűjtésére és jóváírására van lehetőség. Az összegyűjtött hűségpontok alapján a Szolgáltató által a Megrendelő részére kiállított hűségcsekk összege a webáruházban leadott megrendelés végösszegében nem érvényesíthető, a Megrendelő azt kizárólag az általa kiválasztott Douglas parfümériában használhatja fel vásárlása során.

2.     Az ÁSZF 3.6. pontja az alábbi bekezdésekkel egészült ki:

Új rendelkezések:

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy azon Megrendelő esetében, aki az általa megadott szállítási címen nem veszi át a megrendelt termékeket legalább két egymást követő alkalommal, újabb megrendelést a Megrendelőtől csak abban az esetben fogadjon el, ha a Megrendelő a megrendelt termékek ellenértékét a Szolgáltató részére előre megfizeti, majd azokat az általa kiválasztott Douglas parfümériában személyesen átveszi. Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy amennyiben a jelen pontban írt körülmények fennállása ellenére a Megrendelő az utánvétes fizetési módot választja soron következő megrendelésének leadásakor, úgy a Szolgáltató jogosult visszautasítani e megrendelés elfogadását.

Amennyiben a Megrendelő két alkalommal elmulasztotta átvenni rendelését, a kiszállítás felfüggesztése megszüntetésének feltétele, hogy a Megrendelő az újabb megrendelésben szereplő termékek vételárát előre megfizesse és azokat személyesen átvegye. A kiszállítás felfüggesztéséről, valamint a felfüggesztés megszüntetésének feltételeiről a Szolgáltató írásban is tájékoztatja a Megrendelőt.

Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató fenti tájékoztatásának kézhezvételétől számított 8 napon belül nem, vagy csak részben egyenlíti ki lejárt tartozásának összegét, úgy a Szolgáltató jogosult törölni a megrendelést. A megrendelés törlése esetén a Szolgáltató jogosult a megrendelés kiszállításának meghiúsulásával és törlésével összefüggésben felmerült indokolt költségeit felszámítani és kiszámlázni a Megrendelő felé.

A Douglas törzsvásárlói kártyával rendelkező Megrendelő nem jogosult hűségpontok jóváírására azon vásárlások után, melyektől a Megrendelő a megrendelés leadását követően elállt, vagy amelyek a megrendelt termék átvételének Megrendelő általi elmulasztása miatt nem teljesültek.

Budapest, 2019. október 14.

”Parfümerie Douglas” Kft.

 


 

Kedves Vásárló/Látogató!

 

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelési tájékoztatónk módosításra került, mely az alábbi pontokat érinti:

5. pont: a webáruházban elérhető termékek megrendelésekor megadott mobiltelefonszám adat kezelésének jogalapját módosítottuk azon személyek esetében, akik a megrendelést személyesen, az üzletben veszik át.

13. pont: a kamerarendszer üzemeltetésével összefüggő adatkezelés jogalapja.

16. pont: a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. önálló adatkezelővel történő együttműködés során történő adatkezelés.

17. pont: a Társaságunk által igénybe vett adatfeldolgozók köre kiegészült a KBOSS.hu Kft.-vel.

19. pont: az érdekmérlegelés hatályát kiterjesztettük a webáruházi megrendelést személyesen, az üzletben átvevő érintettek mobiltelefonszámának kezelésére is.

 

A módosítások hatályba lépésének időpontja: 2019. június 6.

A tájékoztató teljes szövegét az ’Adatkezelési tájékoztató’ menüpontra kattintva olvashatja el.

 

Üdvözlettel:

”Parfümerie Douglas” Kft.

 


 

Tájékoztató a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeinek módosulásáról

Tisztelt Vásárló!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk módosította a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeit.

Alábbiakban részletezzük az Általános Szerződési Feltételek módosítással érintett rendelkezéseit, mely módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerződési Feltételeink („ÁSZF”) elérhetők honlapunkon, a www.douglas.hu oldalon, az „Általános szerződési feltételek” menüpont alatt. Valamennyi módosítás 2019. június 1. napján lép hatályba.

Tájékoztatjuk, hogy 2019. június 1. napjától a webáruházunkban megvásárolható termékek megrendelésekor választható szállítási lehetőségek körét is kibővítjük, az igénybe vehető új szállítási módokról és azok díjáról a https://www.douglas.hu/szallitasi-informaciok linkre kattintva tájékozódhat.

1.    Az ÁSZF 3.4. pontjának hatodik bekezdése az alábbi szerint módosult:

Korábbi rendelkezés:

A Szolgáltató a rendelhető termékek minimális mennyiségét nem határozza meg, azonban az egyes termékek, illetőleg termékcsoportok esetében jogosult a kiszerelés minimális mennyiségét meghatározni.

Új rendelkezés:

A Szolgáltató a rendelhető termékek minimális mennyiségét nem határozza meg, azonban az egyes termékek, illetőleg termékcsoportok esetében jogosult a kiszerelés minimális mennyiségét meghatározni. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes termékek, illetve termékcsoport vonatkozásában meghatározza az adott Megrendelő által megvásárolható maximális mennyiséget, mely a korlátozás ténye minden esetben feltüntetésre kerül a termék, illetve termékcsoport saját oldalán.

 

2.    Az ÁSZF 3.5. pontja az alábbi rendelkezéssel egészült ki:

Új rendelkezés:

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a Szolgáltató működése szempontjából kiemelt időszakokban (Glamour Napok, JOY Napok, Black Friday, Karácsony) a megnövekedett forgalomnak köszönhetően a webáruházban feltüntetett szállítási határidő néhány nappal meghosszabbodhat. Tekintettel arra, hogy a kiemelt időszakokban érvényesülő szállítási határidő eltér a Szolgáltató által alkalmazott szokásos szerződési gyakorlattól, így ilyen esetekben a Szolgáltató külön figyelemfelhívó tájékoztatást jelenít meg a webáruház felületére történő belépéskor.

 

3.    Az ÁSZF 3.6. pontjának első, harmadik, hatodik és hetedik bekezdései az alábbiak szerint módosultak:

Korábbi rendelkezések:

A Szolgáltató a Megrendelő által leadott, majd elektronikus úton visszaigazolt megrendelése alapján a Szolgáltatás ellenértékéről, a megrendelésben szereplő termék(ek) árának összesítése mellett számlát állít ki, melyet a termék(ek) kiszállításával egyidejűleg bocsát Megrendelő rendelkezésére a csomagban, illetve e-mailben, a Megrendelő által nyomtatható formában.

Az egyes megrendelések elküldését követő elektronikus visszaigazolás tartalmazza az adott megrendelés ellenértékét és szállítási költségét. A megrendelt és kiszállított termék ellenértékét valamint a kiszállítási díját Megrendelő az alábbi fizetési módokon egyenlítheti ki Szolgáltató felé:

3.6.1.     Készpénzes utánvéttel a futárszolgálat/postai szolgáltató képviselőjénél;

3.6.2.     PayPal/bankkártyás fizetéssel;

3.6.3.     Személyes átvétel, illetve 100.000,- forintot meghaladó összértékben leadott megrendelés esetén kizárólag PayPal vagy bankkártyás fizetéssel.

Szolgáltató jogosult az újabb megrendelés kiszállítását felfüggeszteni, amennyiben Megrendelőnek bármilyen lejárt tartozása áll fenn Szolgáltatóval szemben. A megrendelés kiszállításának felfüggesztése mindaddig fennmarad, ameddig Megrendelő lejárt tartozását nem teljesíti Szolgáltató felé. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a jogszabályban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

Személyes átvétel esetén a Szolgáltató e-mailen tájékoztatja a Megrendelőt a termék átvételének lehetőségéről. Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt terméket a Megrendelő fenti tájékoztatásától számított 5 munkanapig tartja rendelkezésre. Amennyiben Megrendelő az általa megrendelt terméket 5 munkanapon belül a Szolgáltatótól nem veszi át, úgy Szolgáltató Megrendelő részére e-mailben küld tájékoztatást a megrendelés lezárásáról és a termék ellenértéke visszafizetésének feltételeiről. A megrendelt termék Megrendelő általi átvételének elmaradása esetén Szolgáltató a termék ellenértékét visszafizeti Megrendelő részére oly módon, hogy annak összegét átutalja a Megrendelő által írásban megadott bankszámlaszámra, a Megrendelő tájékoztatásának kézhezvételét követő 14 napon belül. Szolgáltató visszafizetési kötelezettségének teljesítésével mindaddig nem esik késedelembe, amíg Megrendelő a termék vételárának visszautalásához szükséges adatokat Szolgáltató részére nem küldi meg.

Új rendelkezések:

A Szolgáltató a Megrendelő által leadott, majd elektronikus úton visszaigazolt megrendelése alapján a Szolgáltatás ellenértékéről számlát állít ki, melyet a Szolgáltató részére számlázási szolgáltatást nyújtó szerződött partnere juttatt el közvetlenül a Megrendelő részére e-mailben, a Megrendelő által nyomtatható formában.

Az egyes megrendelések elküldését követő elektronikus visszaigazolás tartalmazza az adott megrendelés ellenértékét és szállítási költségét. A megrendelt és kiszállított termék ellenértékét, valamint a kiszállítási díját Megrendelő az alábbi fizetési módokon egyenlítheti ki Szolgáltató felé:

a.         Utánvéttel a futárszolgálat/postai szolgáltató képviselőjénél, illetve a csomagautomatákból;

b.         PayPal fiók útján történő fizetéssel;

c.         Online bankkártyás fizetéssel.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy bolti átvételi mód választása, illetve 100.000,- forintot meghaladó összértékben leadott megrendelés esetén a megrendelt termékek vételára kizárólag PayPal fiókon használatával történő, vagy online bankkártyás fizetéssel egyenlíthető ki.

Szolgáltató jogosult az újabb megrendelés kiszállítását felfüggeszteni, amennyiben Megrendelőnek bármilyen lejárt tartozása áll fenn Szolgáltatóval szemben. Szolgáltató jogosult az újabb megrendelés kiszállítását felfüggeszteni abban az esetben is, ha a Megrendelő neki felróható okból a megjelölt szállítási címen nem veszi át a megrendelt termékeket legalább két egymást követő megrendelés esetén. A megrendelés kiszállításának felfüggesztése mindaddig fennmarad, ameddig Megrendelő lejárt tartozását nem teljesíti Szolgáltató felé. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a jogszabályban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

Bolti átvétel esetén a Szolgáltató e-mailen tájékoztatja a Megrendelőt a termék átvételének lehetőségéről. Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt terméket a Megrendelő fenti tájékoztatásától számított 5 munkanapig tartja rendelkezésre. Amennyiben Megrendelő az általa megrendelt terméket 5 munkanapon belül a Szolgáltatótól nem veszi át, úgy a Szolgáltató Megrendelőt először telefonon hívja fel a megrendelés átvételére, majd ennek eredménytelensége esetén Szolgáltató a Megrendelő részére e-mailben küld tájékoztatást a megrendelés lezárásáról és a termék ellenértéke visszafizetésének feltételeiről. A megrendelt termék Megrendelő általi átvételének elmaradása esetén Szolgáltató a termék ellenértékét visszafizeti Megrendelő részére oly módon, hogy annak összegét átutalja a Megrendelő által írásban megadott bankszámlaszámra, a Megrendelő tájékoztatásának kézhezvételét követő 14 napon belül. Szolgáltató visszafizetési kötelezettségének teljesítésével mindaddig nem esik késedelembe, amíg Megrendelő a termék vételárának visszautalásához szükséges adatokat Szolgáltató részére nem küldi meg.

 

4.    Az ÁSZF 3.7.1. pontja az alábbi rendelkezésekkel egészült ki:

Új rendelkezések:

A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy webáruházban forgalmazott parfümök vásárlása során legyenek tekintettel arra is, hogy ezen termékek használata során tapasztalt jellemzőit több olyan körülmény (bőr PH értéke, stressz, korábbi étkezési szokások megváltoztatása, időjárás) befolyásolhatja melyre a Szolgáltatónak nincs ráhatása, és amely nem jelenti, hogy az adott termék ne lenne megfelelő minőségű, vagy ne lenne alkalmas azokra a célokra, amelyekre más, azonos fajtájú termékeket rendszerint használnak.

A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy amennyiben a visszaküldött termék eredetiségének megállapítása érdekében lefolytatott vizsgálat eredményeképpen a termékkel kapcsolatban sem mennyiségi, sem minőségi hiba megállapítására nem kerül sor, továbbá a vizsgálat a termék eredetiségét is igazolja, úgy a Megrendelő köteles viselni ezen vizsgálat lefolytatásának 20.000,- forint összegű költségét, melyet a Szolgáltató utólag számláz ki a Megrendelőnek.

 

5.    Az ÁSZF 3.9.1. pontjának negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés:

A panasz továbbítására lehetőség van a Szolgáltató holnapján, valamint a vevoszolgalat@douglasshop.hu e-mail címre elküldött elektronikus üzenet formájában, illetőleg postai úton a 1052 Budapest, Váci utca 11/A. számra továbbított levélben, valamint szóban, telefonon a 06 1 411 3797 és/vagy a 06 30 447 54 43 számon.

Új rendelkezés:

A panasz továbbítására lehetőség van a vevoszolgalat@douglasshop.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenet formájában, illetőleg postai úton a 1052 Budapest, Váci utca 11/A. számra továbbított levélben, valamint szóban, telefonon a 06 30 447 54 43 számon

Budapest, 2019. május 16.

 

”Parfümerie Douglas” Kft.


 

 

 

 Kedves Vásárló/Látogató!

 

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelési tájékoztatónk módosításra került, mely az alábbi pontokat érinti:

 

3. pont: definiáltuk az affiliate marketing fogalmát. 

6. pont: az affiliate marketing tevékenységgel összefüggő adatkezelés részletszabályait tartalmazza. 

7. pont: a vásárlói panaszok kezeléséhez kapcsolódó adatkezelést szabályoztuk. 

8. pont: rögzítettük, hogy a jövőben Douglas törzsvásárlói kártya birtokosok csak mobiltelefonszám adatot adhatnak meg az igényléskor. 

12. pont: a kapcsolatfelvétel céljából megadott adatok kezelésére vonatkozó előírásokat tartalmazza. 

16. pont: a Magyar Posta Zrt. önálló adatkezelőként került feltüntetésre. 

17. pont: az adatfeldolgozói kör módosult, továbbá feltüntetésre került a Douglas adatfeldolgozóként végzett tevékenysége. 

19. pont: az érdekmérlegelés hatályát kiterjesztettük az affiliate marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelésre, és a kapcsolatfelvétel céljából megadott adatok kezelésének idejére. 

23. pont: az adatvédelmi tisztviselőnk személyére és elérhetőségére vonatkozó információkat módosítottuk.

  

A módosítások hatályba lépésének időpontja: 2019. április 19. 

A tájékoztató teljes szövegét az ’Adatkezelési tájékoztató’ menüpontra kattintva olvashatja el. 

Üdvözlettel: 

”Parfümerie Douglas” Kft.


 

 

Tájékoztató a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeinek módosulásáról

 

Tisztelt Vásárló!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk módosította a Parfümerie Douglas webáruház Általános Szerződési Feltételeit.

 

Alábbiakban részletezzük az Általános Szerződési Feltételek módosuló rendelkezéseit – megjelölve a korábbi és az új rendelkezést is – mely módosításokat tartalmazó Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) elérhetők Társaságunk honlapján, a www.douglas.hu oldalon, az „Általános szerződési feltételek” menüpont alatt. Valamennyi módosítás 2018. augusztus 17. napján lép hatályba.

 

 

  1. Az ÁSZF 3.1. pontjának első és harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosult, illetve egészült ki egy további rendelkezéssel:

 

Korábbi rendelkezés:

Megrendelő a webáruház honlapján megtalálható regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével adja meg a megrendelés adatait, egyúttal létrehozza felhasználói fiókját. A regisztráció alkalmával Megrendelő köteles e-mail címét (amely egyúttal a felhasználó azonosító is egyben) és jelszavát megadni. Ezen kívül a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesíthetősége érdekében a Megrendelő személyes adatait, elérhetőségeit a pontos szállítási illetve számlázási adatokat Szolgáltató rendelkezésére bocsátja, amelyeket a jelen ÁSZF által meghatározott módon bármikor lehetősége van módosítani. A regisztrációs folyamat során a Megrendelő az általa megadott adatok ellenőrzését, valamint az ÁSZF, az Adatkezelési Szabályzat tartalmának kifejezett elfogadását követően a „Regisztráció” gomb megnyomásával sikeresen regisztrálhat. A sikeres regisztrációról a Szolgáltató az oldalon megjelenő üzenetben és a regisztráció során megadott e-mail címre küldött tájékoztatóban értesíti a Megrendelőt.

A webáruházban történő regisztrációval, illetve a Szolgáltatás igénybevételével a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja. Amennyiben Megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, úgy nem jogosult a www.douglas.hu honlapon elérhető webáruház használatára, regisztrációra és ezáltal a Szolgáltatás igénybevételére.

Új rendelkezés:

Megrendelő a webáruház honlapján megtalálható regisztrációs adatlap hiánytalan kitöltésével adja meg a megrendelés adatait, egyúttal létrehozza felhasználói fiókját. A regisztráció alkalmával Megrendelő köteles e-mail címét (amely egyúttal a felhasználó azonosító is egyben) és jelszavát megadni. Ezen kívül a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesíthetősége érdekében a Megrendelő személyes adatait, elérhetőségeit a pontos szállítási illetve számlázási adatokat Szolgáltató rendelkezésére bocsátja, amelyeket a jelen ÁSZF által meghatározott módon bármikor lehetősége van módosítani. A regisztrációs folyamat során a Megrendelő az általa megadott adatok ellenőrzését, valamint az ÁSZF rendelkezéseinek kifejezett elfogadását, valamint az Adatkezelési tájékoztató tartalmának megismerését követően a „Regisztráció” gomb megnyomásával sikeresen regisztrálhat. A sikeres regisztrációról a Szolgáltató az oldalon megjelenő üzenetben és a regisztráció során megadott e-mail címre küldött tájékoztatóban értesíti a Megrendelőt.

Abban az esetben, ha a Megrendelő rendelkezik saját Facebook vagy Google+ közösségi fiókkal, úgy a webáruház honlapján a fent írtaktól eltérően, Facebook vagy Google+ közösségi fiókjába történő bejelentkezéssel is regisztrálhat a webáruházban. Ebben az esetben Megrendelőnek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, a Megrendelő nyilvános Facebook, illetve Google+ profiljában szereplő személyes adataihoz Szolgáltató oly módon jut hozzá, hogy a közösségi fiókba való bejelentkezéssel Megrendelő engedélyezi ezen adatok automatikus átadását a Szolgáltató részére. A közösségi fiók segítségével történő sikeres regisztrációról a Szolgáltató az oldalon megjelenő üzenetben és a regisztráció során megadott e-mail címre küldött tájékoztatóban értesíti a Megrendelőt.

A webáruházban történő regisztrációval, illetve a Szolgáltatás igénybevételével a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja, továbbá kijelenti, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte. Amennyiben Megrendelő a jelen ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, valamint az Adatkezelési tájékoztató tartalmának megismerésével nem nyilatkozik, úgy nem jogosult a www.douglas.hu honlapon elérhető webáruház használatára, regisztrációra és ezáltal a Szolgáltatás igénybevételére.

  1. Az ÁSZF 3.6.3. pontjának első és harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosult:

 

Korábbi rendelkezés:

 

Személyes átvétel esetén kizárólag PayPal vagy bankkártyás fizetéssel

Előre történő banki átutalás illetőleg bankkártyás fizetés esetén a termék ellenértéke akkor tekintendő megfizetettnek, amennyiben annak összege a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül. Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállítását e fizetési módok választása esetén csak azt követően kezdi meg, ha a Megrendelő annak ellenértékét megfizette.

Új rendelkezés:

Személyes átvétel, illetve 100.000,- forintot meghaladó összértékben leadott megrendelés esetén kizárólag PayPal vagy bankkártyás fizetéssel.

Bankkártyás fizetés esetén a termék ellenértéke akkor tekintendő megfizetettnek, amennyiben annak összege a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül. Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállítását e fizetési módok választása esetén csak azt követően kezdi meg, ha a Megrendelő annak ellenértékét megfizette.

  1. Az ÁSZF 3.11. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés:

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF által meghatározottak szerinti megrendelés továbbítása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a regisztrációval, valamint nem regisztrált Megrendelő esetén a rendelés leadásával egyidejűleg jelen ÁSZF valamint a hozzá kapcsolódó Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit elfogadja, amelyben foglaltak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Új rendelkezés:

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF által meghatározottak szerinti megrendelés továbbítása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a regisztrációval, valamint nem regisztrált Megrendelő esetén a rendelés leadásával egyidejűleg jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, amelyben foglaltak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.Megrendelő a rendelés leadásával egyidejűleg kijelenti, hogy a Szolgáltató által közzétett Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte, és a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tudomásul vette.

  1. Az ÁSZF 4.1.1. pontja az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés:

A Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-98984.

Új rendelkezés:

A fenti rendelkezés törlésre került.

  1. Az ÁSZF 4.2. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosult:

Korábbi rendelkezés:

A jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési Szabályzat hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Új rendelkezés:

A jelen ÁSZF, valamint az Adatkezelési tájékoztató hatálya alá tartozó jogviszony tekintetében a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm.rendelet, és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók.

Budapest, 2018. Augusztus 1.

”Parfümerie Douglas” Kft.

 

A teljes tájékoztatót letöltheti ITT>>>.